Putovní výstava – Fyzikální a chemické pokusy

10.10.2017

Dne 4.10.2017 se žáci 5.- 9.ročníků zúčastnili velmi zajímavého programu s názvem Putovní výstava – Fyzikální a chemické pokusy.

Vše probíhalo interaktivní formou mezi žáky a lektory, kteří za námi přijeli až ze Slovenska. Žákům 5. tříd byly fyzikální zákony přiblíženy názornou a hravou formou. Pro žáky vyšších ročníků byl k názorným ukázkám doplněn i odborný výklad ( F, Ch). Atmosféru příjemně stráveného dopoledne dokazují přiložené fotografie.  

 

Exkurze do Černošína 2017

10.10.2017

2. a 3. října se žáci 6. ročníků zúčastnili odborné exkurze na skládku a třídírnu odpadu v Černošíně. Prohlídka areálu včetně odborného výkladu trvala téměř 3 hodiny. Žáci se zde dozvěděli vše o průběhu skládkování.Od samotného založení až po její následnou rekultivaci.

Veškeré procesy měli žáci možnost spatřit na vlastní oči. Žáci procházeli celým provozem třídírny odpadu a skládky. Zde měli možnost vidět dotřiďování separovaného odpadu (papíru, plastů), který se nadále vykupuje k dalšímu zpracování. Následně si žáci prošli naučnou stezkou, která prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného plynu vyráběna elektrická energie.

Projekt Voda 2017

06.10.2017

Dne 28.9. se třída 8.B zúčastnila projektu Voda. Ve fiktivní chemické laboratoři pod vedením zkušených lektorek se žáci prakticky seznamovali s vlastnostmi vody, novými pojmy, látkami, pokusy. Vyzkoušeli si práci s mikroskopem, s pipetou aj. S velkým zájmem sledovali, jakým složitým a nákladným procesem se do našich domácností dostává pitná voda. Program byl pro žáky velmi zajímavý a poučný. 

 

 

Okresní kolo v minitenisu 2017

21.09.2017

Okresní kolo v minitenisu, které se konalo 20. 9. 2017.

Naši žáci se umístili jako první - složení družstva: A. Krišková 5. B, E. Brytkova 5.B, T. Mahdalík 2. C, T. Brytkova 2. B, M. Heřmanová 3. B, E. Matějková 4. B, K. Leščinská 4. B. 

 

 

 

Projekt EDISON 2017

19.09.2017

Ve dnech 11.9. – 15.9. proběhl u nás ve škole již potřetí Projekt EDISON, jehož cílem je poznávat lidi odlišných kultur, seznamovat se s jejich zeměmi a tradicemi a díky jejich přiblížení pomáhat odstraňovat mezikulturní bariéry a předsudky a učit se tak vzájemné toleranci. Letos nás navštívily studentky z Číny, Íránu, Gruzie, Kypru, Egypta a Rumunska. V hodinách pak dětem představily své země, hudbu, tance, odlišný typ písma či peněz. Seznámily nás i s tradičními jídly, historií a kulturními odlišnostmi. V pátek se pak již tradičně konala v tělocvičně Global Village, kdy si stážistky připravily malé „stánky“ s ukázkami toho nejtypičtějšího ze svých zemí. Naši žáci tak měli příležitost například ochutnat egyptské fazole, napít se šafránové limonády, zatančit si rumunský tanec nebo poslechnout si íránskou píseň. Projekt probíhal v angličtině.

Projekt Edison 2017

07.09.2017

 Ve dnech 11. září – 15. září se naše škola zúčastní projektu EDISON organizovaného agenturou AIESEC. Ve škole přivítáme sedm dobrovolných stážistek z Rumunska, Číny, Gruzie, Íránu, Maroka, Egypta a Kypru. Tyto studentky pak v hodinách pomocí prezentací a zajímavých aktivit představí našim dětem svoji zem a kulturu.

Poslední den (v pátek) se v tělocvičně koná tzv. Global Village. Stážisté si připraví stánky se suvenýry, vlajkou i ukázkami dalších zajímavostí ze své země.

 

Ochrana člověka za mimořádných situací 2017

06.08.2017

Dne 23. 6. 2017 se na naší škole uskutečnil den věnovaný ochraně člověka za mimořádných situací.

V tomto roce měli žáci naší školy možnost navštívit Hasičský sbor v Chemických závodech v Sokolově, kde byli seznámeni s náplní práce hasičského sboru.

Některé třídy si vyzkoušely první pomoc pod vedením zdravotního personálu.

Nejmladší žáci druhého stupně navštívili ranč Vránov, kde se jim věnovali zaměstnanci psího útulku. Zde děti při procházce se psy plnily úkoly a seznámily se s životem na Ranči – Vránov . Novinkou letošního roku byla návštěva pana kpt. Ing. Vladimíra Hankeho, který se svými kolegy zasvětil žáky do branné výchovy a žáci devátých a osmých ročníků měli příležitost si vyzkoušet střelbu z laserových zbraní. V sokolovském parku si žáci na připravené trase ověřili své znalosti z branné výchovy formou zábavného testu.

Věřím, že se žákům den líbil a odnesli si mnoho zajímavých zážitků. Všem, kteří nám pomohli tento den uskutečnit, moc děkuji.  

Dopisy do Marseille

30.06.2017

V měsíci dubnu roku 2017 se díky paní učitelce Brožové měli žáci naší školy možnost podílet na mezinárodní akci, která se konala ve spolupráci s jednou z francouzských škol sídlících v Marseille. Zapojeni byli žáci 3., 4., 5. a 8. ročníků jazykových tříd, kteří měli za úkol napsat dopisy stejně starým žákům na francouzské škole. V dopisech se rozepsali nejen o sobě, ale také o tom, co je ve škole baví, jaké mají koníčky a v závěru položili i několik otázek adresátovi. Někteří se toho chopili velice zodpovědně a přimalovali i obrázek či ozdobili obálku. Dopisy vypadaly skvěle. Všem dětem, které se akce zúčastnily, moc děkujeme a budeme rádi, když v podobné spolupráci bude možné pokračovat i v následujících letech. Akci pomáhaly zajistit paní učitelky Williamsová, Eichnerová a Chladová.  

Čteme společně 2017

28.06.2017

Dne 21.6.2017 se žáci I.C, VIII.B, I.A a V.B sešli v areálu Bohemia, kde společně strávili dopoledne. Ráno v 8 hodin připravili žáci 8.B na celkem devíti stanovištích vše potřebné. Na těchto místech plnili později naši prvňáčci zajímavé úkoly. V 9 hodin jsme už byli v kompletním počtu. Žáci se rozdělili do skupin, ve které byl vždy alespoň jeden starší kamarád. Děti házely obručí, „lovily“ ryby, procházely s míčkem na lžíci mezi překážkami apod. Do pracovního listu prvňáčci zapisovali chybějící písmena a skládali správně za sebou verše básničky. Výsledkem svědomitě odvedené práce byla tajenka PRÁZDNINY ☺. Toto kouzelné slovíčko jsme do básničky ještě doplnili. V závěru předali starší žáci na památku mladším kamarádům diplomy, které sami vyrobili. Všichni jsme si také vzájemně popřáli krásné prázdniny. Den se nám všem moc líbil a chtěli bychom i v následujícím školním roce v projektu Čteme společně pokračovat. Děkujeme p. učitelce Korbelové, Hörlové, Havlové a Marešové za připravený program a krásně prožitý den. 

Sedmáci v Domu klidného stáří ve Svatavě

16.06.2017

Další školní rok končí a pro třídu 7. C to byl rok, kdy se takovými jejich novými " spolužáky" stali stařenky a stařečkové z Domu klidného stáří ve Svatavě. Vlastně převzali štafetu po loňské 9. A, která tam docházela po tři roky. Zpočátku to pro nás nebylo vůbec lehké. Najednou se ocitnout tváří v tvář stáří se vším, co s tím souvisí, bylo pro mnohé z nás takovou první malou životní zkouškou. Po každé další návštěvě však začaly obavy a napětí pomalu mizet a dnes se už na setkání těšíme. Snažíme se stařečky svou přítomností vytrhnout z každodenního jednotvárného rituálu, dozvídáme se od nich tolik zajímavostí z jejich dětství, vyrábíme jim vždy drobné dárečky pro radost. Vlastně se dál učíme - a naším učitelem je sám život. Milí sedmáci, myslím si, že jste v zkoušce obstáli. Tak na viděnou v září. 

Den s cizími jazyky v Německu (Centrálka v Regensburgu)

13.06.2017

Naši žáci potvrdili svou zdatnost v cizích jazycích při programu v Regensburgu. Program pro nás připravila paní učitelka Marešová se studenty germanistiky z Universität Regensburg. Žáci 8. a 9. B prezentovali náš kraj, město, školu, školní projekty a školský systém v anglickém a německém jazyce. Při jejich projevu jsme pociťovali hrdost na to, jak se na svou přednášku připravili, jak dobře dokázali zpracovat obrazový materiál a jak formulovali své myšlenky.

 

Dopoledne mezi lavičkami

13.06.2017

V rámci projektu Posaďte se, prosím proběhla ve dnech 8. a 9. června akce s názvem Dopoledne mezi lavičkami. Tuto akci uspořádal žákovský parlament naší školy pro děti ze sokolovských mateřských škol. V průběhu dopoledne měly děti z Mateřských škol Vrchlického, Vítězné a Alšovy možnost zhlédnout kulturní program tvořený finalisty soutěže Centrálka má talent. Jednalo se o pěvecká, hudební a taneční vystoupení žáků všech věkových kategorií. Poté se děti vydaly na stezku mezi lavičkami. Zde plnily nejrůznější úkoly a dostávaly razítka. Všechny děti si akci moc užily, na závěr obdržely diplomy a sladké ceny. 

Stmelovací kurz ALFA

01.06.2017

V příštím školním roce plánujeme navázat na program na podporu aktivit v oblasti rizikového chování. Jedná se o projekt směřující k osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti, tzv. Stmelovací kurz ALFA. Ten je zaměřen na budování pozitivních vztahů a dobré atmosféry v třídním kolektivu skrze silné společné zážitky. Žáci zažijí atmosféru důvěry a spolupráce se spolužáky a mohou se poznat v reálných situacích. Cílem je stmelení třídy, prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. U nových tříd je hlavním cílem seznámení žáků s třídním učitelem a mezi sebou. Část programu rozvíjí schopnost otevřeně projevovat vlastní názory a respektovat odlišné postoje druhých.

Senioři dětem, děti seniorům

31.05.2017

Ve druhé polovině května se naši deváťáci ocitli v pozici učitelů. A to učitelů informatiky. V rámci projektu „Senioři dětem, děti seniorům“ navštěvovali naši školu senioři z Centra pro zdravotně postižené. Učili se právě od našich žáků obsluhovat počítače, zakládat e-mailovou adresu, vytvářet profil na sociální síti, vyhledávat důležité informace, vytvářet prezentace v Power Pointu. To jsou totiž věci, které naši žáci zvládají opravdu bravurně.Během pěti velmi příjemných setkání se podařilo splnit cíle, kterými mimo jiné byla mezigenerační komunikace a oboustranná ochota učit se i naslouchat.

Projektový den 2017

25.05.2017

Projektový den 2017 na Základní škole Sokolov, Rokycanova 258

Dne 18. května 2017 proběhl na naší škole projektový den. Tento den jsme si ověřili znalosti ze čtyř předmětů. Jednalo se o chemii, zeměpis, přírodopis a fyziku. Prvním předmětem byla chemie, ve které jsme si zkoušeli vyčistit kalnou vodu, do které jsme přidali jíl, aby byla voda ještě špinavější. Filtraci vody jsme věnovali dvě hodiny. Po chemii následoval zeměpis a přírodopis. Rozdělili jsme se do dvou pracovních skupin. Jedna skupina se nejdříve zabývala zeměpisem a druhá skupina přírodopisem. Pak se skupiny vystřídaly.

Finanční gramotnost - celostátní kolo 2017

11.05.2017

Dne 25.4.2017 se v Praze v prostorách historického areálu EMAUZY konalo celostátní kolo soutěže Finanční gramotnost. Za naši školu a zároveň za celý Karlovarský kraj se soutěže zúčastnil tým ve složení David Václavík, David Brandl a Jan Seidl ( žáci 9.B). Žáci se nejprve probojovali ze semifinále do finále, ve kterém jim pak o pouhý 1 bod uniklo zlato. V letošním školním roce se do soutěže Finanční gramotnost zapojilo 53 976 žáků základních a středních škol a o to více si ceníme skvělého umístění našich žáků. Za skvělé 2.místo v celostátním kole jim patří velká gratulace a také poděkování za vzornou reprezentaci školy i celého Karlovarského kraje. 

Výsledky výběrového řízení pro školní rok 2017/2018 do 3. ročníků s rozšířenou výukou jazyků

10.05.2017

Výsledky výběrového řízení pro školní rok 2017/2018 do 3. ročníků s rozšířenou výukou jazyků.

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníků pro š. rok 2017/2018

04.05.2017

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2017-2018 do 1. ročníků od 4. 9. 2017

 

 

  

 

Setkání partnerských škol

03.05.2017

Základní škola Marco Polo ze Saalfeldu pokračuje ve spolupráci s Centrálkou. Saalfeldští žáci třetích a čtvrtých ročníků přijeli 27. dubna po dvou letech na jednodenní návštěvu naší školy. Šesťáci se znalostí němčiny (Eliška Böhmová a Michal Baumgärtner) fungovali jako poradci, pomocníci a průvodci při prohlídce školy i při odpoledních aktivitách. Přestože je naše budova 123 let stará, nadchla hosty vybaveností a upraveností tříd. Všichni měli možnost nahlédnout do vyučovacích hodin. Německé děti se s našimi naučily verzi písničky v němčině, angličtině, češtině a pro zajímavost zazněla i francouzština. Po výuce si obě strany zahrály odpočinkové hry, při kterých se děti rozptýlily, měly možnost konverzovat a porovnat podoby dětských her. Poté jsme si prohlédli hrad Loket a výlet zakončili zakoupením drobných suvenýrů.

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz