Výchova k občanství prakticky

01.12.2017

 V hodinách výchovy k občanství a zdraví se žáci 6. ročníků seznamují s fungováním obecního úřadu. Dne 29. listopadu měli žáci třídy VI. C možnost navštívit Městský úřad v Sokolově. Třída byla na úřadě již očekávána a dostalo se jí velmi vřelého přijetí ze strany pana starosty Bc. Jana Picky a vedoucí odboru školství a kultury Ing. Barbory Bardonové.

Žáci byli uvedeni do zasedací místnosti, ve které probíhají jednání zastupitelstva. Pan starosta žákům velmi poutavě vyprávěl o své práci a osvětlil jim náplň činnosti starosty, jednotlivých odborů městského úřadu, vysvětlil jim mnoho pojmů, jako např. rozdíl mezi samosprávou a státní správou, funkci tajemnice městského úřadu, financování – rozpočet města a spoustu dalších.

Tři dny o závislostech (20. – 21. 11.)

27.11.2017

V osmém ročníku se tradičně nejvíce věnujeme tématu závislostí. Setkání s lektory z Odyssey přináší každý den mnoho otevřených odpovědí k této problematice. Žáci během 6 hodin sami přicházejí na to, na čem vlastně člověk závislosti získává, jak se jim vyhnout, jak jim vzdorovat a ubránit se. Nejdůležitějším motem je, že si svou cestu volí každý sám a má možnost volby. Je hezké sledovat žáky při procesu získávání sebevědomí nebo při učení se odmítat nabízené „drogy“. Účastníci kurzu se učí odolávat skupinovému tlaku a poznávají, jak se při tom cítí. Velmi oceňujeme jejich otázky bez studu, odvahu při nácviku, vyjadřování vlastních postojů k zdravému/nezdravému způsobu života. 

Odyssea - 7. ročníky 2017

10.11.2017

Sedmé ročníky navazují s lektory z Odyssey na stmelovací aktivity dalšími kurzy proti šikaně.

Ve dnech 7. – 8. 11. 2017 byl realizován dvoudenní program zaměřený na boj proti bezpráví. Tento kurz proběhl v rámci programu na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže za finanční podpory MÚ Sokolov a MP Sokolov (projekt Podané ruce).

Součástí kurzu jsou zážitkové aktivity jako kooperativní hry, scénky z třídního prostředí, trénink zpětné vazby, na jejichž základě je rozvíjena diskuse o vztazích, možné pomoci, o síle kolektivu. Kurz žákům napovídá, jak je možné odstartovat změny v komunikaci a ve spolupráci třídy. Většina dětí oceňuje, že se při takové práci navzájem lépe poznávají, docházejí k závěrům, že si zdravé vztahy ve třídě mohou sami udržet.

Moderní škola

09.11.2017

Název projektu: Moderní škola

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005895

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 418 456,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, kurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního psychologa a speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi vzdělávání, vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a rozvojové aktivity jako je čtenářský klub nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Realizované šablony:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.

 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností – čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti (dále jen „ČG“ a „MG“), v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

moderniskola

 

Beseda žáků 9.B

09.11.2017

V úterý 24. 10. 2017 měli žáci 9. B možnost besedovat s panem Heřmanem Volfem, který je od 40-ti let na vozíčku.

Pan Volf vyprávěl o jeho nešťastné minulosti a poučoval nás, na co bychom si měli dávat v životě pozor. Založil také organizaci, která se nazývá „Cesta za snem“. Touto organizací chtěl lidi s nějakým hendikepem přesvědčit, že i oni mohou jít za svým snem a nemusí se za to stydět Tato organizace pořádá každoročně mnoho akcí i závodů. Například Kvadriatlon, který se skládá z plavání, z jízdě v kanoi, jízdě na kole a střelbě. Dále se pořádá Na handbiku křížem krážem Evropou, zážitkový víkend, pražský cyklomaraton a mnoho dalších.

Čteme společně II.C a IX.B

31.10.2017

V úterý 24.10. 2017 proběhlo v tomto školním roce první setkání žáků II. C a IX. B v rámci projektu Čteme společně, který má stmelovat žáky školy, pomáhat jim navazovat nová přátelství a zdokonalovat mladší žáky v četbě.

Tentokrát žáci společně četli známou pohádku Šípková Růženka, ke které plnili různé úkoly. Úkoly byly připraveny žáky devátého ročníku a na úspěšný průběh akce dohlížely paní učitelky. Obě dvě třídy si setkání náležitě užily a těší se na další, které proběhne ještě před vánočními prázdninami.

Za IX.B Jaroslav Ryvola a Magdaléna Wagnerová  

Stmelovací kurzy pro šesťáky 2017

23.10.2017

Opět startuje cyklus preventivních programů, díky nimž mají žáci šanci bojovat s rizikovým chováním. Žáci z 6. A, B a C si se svými novými třídními učiteli prošli ve čtyřech dnech programem zaměřeným na stmelování, týmovou spolupráci, kooperaci a budování pozitivních vztahů ve třídě. Program probíhal v pronajatých prostorách MDK Sokolov a při příznivém počasí i venku.

 

 

Putovní výstava – Fyzikální a chemické pokusy

10.10.2017

Dne 4.10.2017 se žáci 5.- 9.ročníků zúčastnili velmi zajímavého programu s názvem Putovní výstava – Fyzikální a chemické pokusy.

Vše probíhalo interaktivní formou mezi žáky a lektory, kteří za námi přijeli až ze Slovenska. Žákům 5. tříd byly fyzikální zákony přiblíženy názornou a hravou formou. Pro žáky vyšších ročníků byl k názorným ukázkám doplněn i odborný výklad ( F, Ch). Atmosféru příjemně stráveného dopoledne dokazují přiložené fotografie.  

 

Exkurze do Černošína 2017

10.10.2017

2. a 3. října se žáci 6. ročníků zúčastnili odborné exkurze na skládku a třídírnu odpadu v Černošíně. Prohlídka areálu včetně odborného výkladu trvala téměř 3 hodiny. Žáci se zde dozvěděli vše o průběhu skládkování.Od samotného založení až po její následnou rekultivaci.

Veškeré procesy měli žáci možnost spatřit na vlastní oči. Žáci procházeli celým provozem třídírny odpadu a skládky. Zde měli možnost vidět dotřiďování separovaného odpadu (papíru, plastů), který se nadále vykupuje k dalšímu zpracování. Následně si žáci prošli naučnou stezkou, která prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného plynu vyráběna elektrická energie.

Projekt Voda 2017

06.10.2017

Dne 28.9. se třída 8.B zúčastnila projektu Voda. Ve fiktivní chemické laboratoři pod vedením zkušených lektorek se žáci prakticky seznamovali s vlastnostmi vody, novými pojmy, látkami, pokusy. Vyzkoušeli si práci s mikroskopem, s pipetou aj. S velkým zájmem sledovali, jakým složitým a nákladným procesem se do našich domácností dostává pitná voda. Program byl pro žáky velmi zajímavý a poučný. 

 

 

Okresní kolo v minitenisu 2017

21.09.2017

Okresní kolo v minitenisu, které se konalo 20. 9. 2017.

Naši žáci se umístili jako první - složení družstva: A. Krišková 5. B, E. Brytkova 5.B, T. Mahdalík 2. C, T. Brytkova 2. B, M. Heřmanová 3. B, E. Matějková 4. B, K. Leščinská 4. B. 

 

 

 

Projekt EDISON 2017

19.09.2017

Ve dnech 11.9. – 15.9. proběhl u nás ve škole již potřetí Projekt EDISON, jehož cílem je poznávat lidi odlišných kultur, seznamovat se s jejich zeměmi a tradicemi a díky jejich přiblížení pomáhat odstraňovat mezikulturní bariéry a předsudky a učit se tak vzájemné toleranci. Letos nás navštívily studentky z Číny, Íránu, Gruzie, Kypru, Egypta a Rumunska. V hodinách pak dětem představily své země, hudbu, tance, odlišný typ písma či peněz. Seznámily nás i s tradičními jídly, historií a kulturními odlišnostmi. V pátek se pak již tradičně konala v tělocvičně Global Village, kdy si stážistky připravily malé „stánky“ s ukázkami toho nejtypičtějšího ze svých zemí. Naši žáci tak měli příležitost například ochutnat egyptské fazole, napít se šafránové limonády, zatančit si rumunský tanec nebo poslechnout si íránskou píseň. Projekt probíhal v angličtině.

Projekt Edison 2017

07.09.2017

 Ve dnech 11. září – 15. září se naše škola zúčastní projektu EDISON organizovaného agenturou AIESEC. Ve škole přivítáme sedm dobrovolných stážistek z Rumunska, Číny, Gruzie, Íránu, Maroka, Egypta a Kypru. Tyto studentky pak v hodinách pomocí prezentací a zajímavých aktivit představí našim dětem svoji zem a kulturu.

Poslední den (v pátek) se v tělocvičně koná tzv. Global Village. Stážisté si připraví stánky se suvenýry, vlajkou i ukázkami dalších zajímavostí ze své země.

 

Ochrana člověka za mimořádných situací 2017

06.08.2017

Dne 23. 6. 2017 se na naší škole uskutečnil den věnovaný ochraně člověka za mimořádných situací.

V tomto roce měli žáci naší školy možnost navštívit Hasičský sbor v Chemických závodech v Sokolově, kde byli seznámeni s náplní práce hasičského sboru.

Některé třídy si vyzkoušely první pomoc pod vedením zdravotního personálu.

Nejmladší žáci druhého stupně navštívili ranč Vránov, kde se jim věnovali zaměstnanci psího útulku. Zde děti při procházce se psy plnily úkoly a seznámily se s životem na Ranči – Vránov . Novinkou letošního roku byla návštěva pana kpt. Ing. Vladimíra Hankeho, který se svými kolegy zasvětil žáky do branné výchovy a žáci devátých a osmých ročníků měli příležitost si vyzkoušet střelbu z laserových zbraní. V sokolovském parku si žáci na připravené trase ověřili své znalosti z branné výchovy formou zábavného testu.

Věřím, že se žákům den líbil a odnesli si mnoho zajímavých zážitků. Všem, kteří nám pomohli tento den uskutečnit, moc děkuji.  

Dopisy do Marseille

30.06.2017

V měsíci dubnu roku 2017 se díky paní učitelce Brožové měli žáci naší školy možnost podílet na mezinárodní akci, která se konala ve spolupráci s jednou z francouzských škol sídlících v Marseille. Zapojeni byli žáci 3., 4., 5. a 8. ročníků jazykových tříd, kteří měli za úkol napsat dopisy stejně starým žákům na francouzské škole. V dopisech se rozepsali nejen o sobě, ale také o tom, co je ve škole baví, jaké mají koníčky a v závěru položili i několik otázek adresátovi. Někteří se toho chopili velice zodpovědně a přimalovali i obrázek či ozdobili obálku. Dopisy vypadaly skvěle. Všem dětem, které se akce zúčastnily, moc děkujeme a budeme rádi, když v podobné spolupráci bude možné pokračovat i v následujících letech. Akci pomáhaly zajistit paní učitelky Williamsová, Eichnerová a Chladová.  

Čteme společně 2017

28.06.2017

Dne 21.6.2017 se žáci I.C, VIII.B, I.A a V.B sešli v areálu Bohemia, kde společně strávili dopoledne. Ráno v 8 hodin připravili žáci 8.B na celkem devíti stanovištích vše potřebné. Na těchto místech plnili později naši prvňáčci zajímavé úkoly. V 9 hodin jsme už byli v kompletním počtu. Žáci se rozdělili do skupin, ve které byl vždy alespoň jeden starší kamarád. Děti házely obručí, „lovily“ ryby, procházely s míčkem na lžíci mezi překážkami apod. Do pracovního listu prvňáčci zapisovali chybějící písmena a skládali správně za sebou verše básničky. Výsledkem svědomitě odvedené práce byla tajenka PRÁZDNINY ☺. Toto kouzelné slovíčko jsme do básničky ještě doplnili. V závěru předali starší žáci na památku mladším kamarádům diplomy, které sami vyrobili. Všichni jsme si také vzájemně popřáli krásné prázdniny. Den se nám všem moc líbil a chtěli bychom i v následujícím školním roce v projektu Čteme společně pokračovat. Děkujeme p. učitelce Korbelové, Hörlové, Havlové a Marešové za připravený program a krásně prožitý den. 

Sedmáci v Domu klidného stáří ve Svatavě

16.06.2017

Další školní rok končí a pro třídu 7. C to byl rok, kdy se takovými jejich novými " spolužáky" stali stařenky a stařečkové z Domu klidného stáří ve Svatavě. Vlastně převzali štafetu po loňské 9. A, která tam docházela po tři roky. Zpočátku to pro nás nebylo vůbec lehké. Najednou se ocitnout tváří v tvář stáří se vším, co s tím souvisí, bylo pro mnohé z nás takovou první malou životní zkouškou. Po každé další návštěvě však začaly obavy a napětí pomalu mizet a dnes se už na setkání těšíme. Snažíme se stařečky svou přítomností vytrhnout z každodenního jednotvárného rituálu, dozvídáme se od nich tolik zajímavostí z jejich dětství, vyrábíme jim vždy drobné dárečky pro radost. Vlastně se dál učíme - a naším učitelem je sám život. Milí sedmáci, myslím si, že jste v zkoušce obstáli. Tak na viděnou v září. 

Den s cizími jazyky v Německu (Centrálka v Regensburgu)

13.06.2017

Naši žáci potvrdili svou zdatnost v cizích jazycích při programu v Regensburgu. Program pro nás připravila paní učitelka Marešová se studenty germanistiky z Universität Regensburg. Žáci 8. a 9. B prezentovali náš kraj, město, školu, školní projekty a školský systém v anglickém a německém jazyce. Při jejich projevu jsme pociťovali hrdost na to, jak se na svou přednášku připravili, jak dobře dokázali zpracovat obrazový materiál a jak formulovali své myšlenky.

 

Dopoledne mezi lavičkami

13.06.2017

V rámci projektu Posaďte se, prosím proběhla ve dnech 8. a 9. června akce s názvem Dopoledne mezi lavičkami. Tuto akci uspořádal žákovský parlament naší školy pro děti ze sokolovských mateřských škol. V průběhu dopoledne měly děti z Mateřských škol Vrchlického, Vítězné a Alšovy možnost zhlédnout kulturní program tvořený finalisty soutěže Centrálka má talent. Jednalo se o pěvecká, hudební a taneční vystoupení žáků všech věkových kategorií. Poté se děti vydaly na stezku mezi lavičkami. Zde plnily nejrůznější úkoly a dostávaly razítka. Všechny děti si akci moc užily, na závěr obdržely diplomy a sladké ceny. 

Stmelovací kurz ALFA

01.06.2017

V příštím školním roce plánujeme navázat na program na podporu aktivit v oblasti rizikového chování. Jedná se o projekt směřující k osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti, tzv. Stmelovací kurz ALFA. Ten je zaměřen na budování pozitivních vztahů a dobré atmosféry v třídním kolektivu skrze silné společné zážitky. Žáci zažijí atmosféru důvěry a spolupráce se spolužáky a mohou se poznat v reálných situacích. Cílem je stmelení třídy, prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. U nových tříd je hlavním cílem seznámení žáků s třídním učitelem a mezi sebou. Část programu rozvíjí schopnost otevřeně projevovat vlastní názory a respektovat odlišné postoje druhých.

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

 

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

 

Zástupce ředitele

Mgr. Jana Balko
352 324 051
jana.balko@2zs-sokolov.cz

 

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz

 

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz