Koordinátorky: Mgr. Bc. Karolína Červenková, Mgr. Jana Martincová, Mgr. Lada Měřínská

Změny zástupců prosím hlaste ihned. Děkuji.

Žákovská ústava

Preambule

My, žáci ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětlivi toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni pode svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví, odhodláni šířit dobré jméno školy, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto žákovskou ústavu.

Hlava první - základní ustanovení

Čl. 1

Škola je sdružení žáků a zaměstnanců školy založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

Čl. 2

Všechny články ústavy vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20.11.1989 OSN a ke které přistoupila i Česká republika. Z nejdůležitějších článků Úmluvy: Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, brát jeho názory a požadavky do úvahy ve všech záležitostech týkajících se dítěte. Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, kdy by šlo o porušování práva druhých, Právo dítěte na vzdělání: Vzdělání musí být bezplatné a povinné. Má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě stalo v dospělém věku užitečným pro společnost. Dítě musí být mezi prvními, kterým je věnována ochrana a bezpečí. Musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku. Dítě musí být chráněno před jakoukoliv diskriminací např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství apod., naopak musí být vychováváno v duchu porozumění a přátelství. Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet sdružení, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých.

Čl. 3

Každý je povinen dodržovat vnitřní řád školy.

Hlava druhá – zastupitelské orgány

Čl. 4

Žáci se mohou vyjadřovat k záležitostem školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd.

Čl. 5

Školní parlament je tvořen zástupci všech tříd, a to od 3. do 9. roč. Schází se 1x za měsíc, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. Každý má právo volit. Rozhodnutí parlamentu je právoplatné, účastní-li se jednání nadpoloviční většina z počtu zástupců tříd s právem účasti. Jestliže se třída dvakrát za sebou bez omluvy neúčastní jednání parlamentu, ztrácí nárok na případné hlasování na další schůzi. Na prvním sněmu ve školním roce: Zástupci tříd složí slib (taktéž každý nový zástupce na první schůzi, které se účastní). Slib zní: “Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Školní parlament si zvolí své koordinátory z řad pedagogických pracovníků, tj. pracovníka, se kterým bude parlament ve školním roce spolupracovat. Tento pracovník nemá právo hlasovat.

Čl. 6

Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskuzi, nemají však právo hlasovat. Pro schválení návrhů je třeba při hlasování nadpoloviční většiny hlasů zúčastněných zástupců. O připomínkách týkajících se chodu školy žákovský parlament neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná a zpětně informuje žákovský parlament o závěrech a možnostech řešení.

Čl. 7

Žákovský parlament si ze svého středu zvolí předsedu. Dále si rozdělí tyto funkce: místopředseda, zapisovatel (vede zápisy ze schůzí), tiskový mluvčí (pro školní stránky), nástěnkář (nástěnka žákovského parlamentu). Žákovský parlament se schází a předseda pověřuje zástupce úkoly, které je potřeba ve třídách projednat. Předseda a místopředseda má právo kdykoli přijít za vedením školy. Volební období je jeden rok.

Čl.8

Odvolání člena žákovského paramentu. Kterýkoli zástupce může být odvolán na návrh člena školního parlamentu, jestliže pro to jsou důvody (neplnění povinností, vážné přestupky proti ústavnímu pořádku). Návrh musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů v parlamentu. V případě odvolání bude navržen nový zástupce.

Hlava třetí - závěrečná ustanovení

Čl.9

Ústava může být doplňována nebo měněna na základě žákovského parlamentu.