Přehled služeb školního poradenského pracoviště

Školní klima a podpora třídních učitelů při práci s třídními kolektivy

Školní psycholog spolupracuje s třídními učiteli při vytváření a formování dětského kolektivu. Školní psycholog provádí systematickou hloubkovou diagnostiku třídních kolektivů – šetření třídního klimatu probíhá plošně, každoročně od 3. do 9. tříd), 1x ročně.  V případě narušení, nebo nefunkční struktury těchto vztahů pak s třídním učitelem úzce spolupracují na dlouhodobém záměru, jak tyto nedostatky odstraňovat. Metodická podpora třídních učitelů při práci s třídními kolektivy probíhá formou systematické hloubkové diagnostiky třídních kolektivů, která je zaměřena na zmapování třídního klimatu, vztahových vazeb, průběh integrace, včasnou detekci a intervenci v kolektivech ohrožených soc. patologickými jevy. V případě zájmu je pedagogům nabízena možnost úzké spolupráce s psychologem při tvorbě programu třídnických hodin. Třídní učitelé mají na základě pravidelných sociometrií možnost lépe se seznámit s dynamikou třídního kolektivu, zmapovat vzájemné emoční vazby dětí a učinit si představu o třídním klimatu. Výsledky sociometrie lze v indikovaných případech použít jako východisko pro tvorbu intervenčního programu. Dlouhodobé sledování třídních kolektivů pomocí sociometrických metod může třídním učitelům sloužit jako významná zpětná vazba jejich vlastního pedagogického působení na dětské kolektivy. Zmapování oblastí, které jsou pro jednotlivé třídní kolektivy významné, používáme jako východisko při tvorbě náplně třídnických hodin a pro volbu vhodných technik skupinové práce.

Metodická podpora pedagogům formou dílen, individuálních konzultací

Průběžně probíhají vzdělávací semináře pro pedagogy v rámci školy (dle jejich zakázky) – k aktuálním tématům z oblasti školní psychologie a individuální konzultace s pedagogy při řešení výukových, výchovných obtížích žáků. Konzultace, kdy vyučující přichází s konkrétním dotazem či problémem, je pak nejčastější formou spolupráce. Metodicky pomáhá školní psycholog především začínajícím učitelům a třídním učitelům při vedení třídnických hodin a nejčastěji při řešení výukových, výchovných obtíží.

Skupinová práce se žáky

V rámci třídnických hodin (dle zakázky třídních učitelů - forma jednorázová nebo dlouhodobější spoluvedení třídního kolektivu), skupinová primárně preventivní práce se žáky především 2. stupně – zvládání stresových situací, trénink koncentrace, asertivity (především před přijímacími zkouškami, obhajobami absolventských prací).

Včasná detekce dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a následná individuální péče

Škola má nastaven systém komplexní péče o děti se SVP, screening školní zralosti předškoláků, diagnostika rizik rozvoje SPU u vytipovaných dětí v prvních ročnících). Funguje úzká spolupráce školního psychologa se speciálním pedagogem při screeningu školní zralosti, zápisech do 1. tříd, komplexní individuální diagnostice dětí s výukovými obtížemi (dětí nadaných) a je nastaven systém speciálně pedagogické (ev. psychologické) péče pro děti se SVP. Probíhá úzká spolupráce se spádovou PPP (předávání informací o jednotlivých dětech).

Péče o žáky integrované 

Příprava individuálních vzdělávacích plánů, konzultace s pedagogy/rodiči/žáky. Zde úzce spolupracují školní/poradenský psycholog, výchovný poradce daného stupně, školní speciální pedagog a třídní učitel. Výchovný poradce kontroluje plnění IVP a sleduje průběh integrace.  

Včasný záchyt a rozvoj dětí nadaných

Ve spolupráci třídní učitel/rodič/školní psycholog/výchovný poradce probíhá vytipování dětí susp. nadaných, následná diagnostika a nastavení individuálního přístupu ve výuce formou obohacování či v indikovaných případech se souhlasem rodičů a ředitelky školy návštěvami žáka ve vybraných předmětech vyšších ročníků.

Kariérové poradenství pro žáky 9. tříd 

Již deset let nabízí škola profesní testování v prostředí COMDI. Jedná se o komplexní test pro vycházející žáky, který testuje jejich znalosti, schopnosti, předpoklady a osobnost. Výsledkem testu jsou tři doporučené studijní obory s přihlédnutím ke klasifikaci na posledním vysvědčení a zdravotnímu stavu žáka. Zájem o testování se každoročně pohybuje mezi 95 -100 % i přesto, že test je zpoplatněn. V rámci testování probíhá individuální interpretace žák – rodič – výchovný poradce, kde se jednak interpretuje výsledek testu daného žáka a soulad s představami žáka a rodičů o budoucím profesním směřování. Ohlasy ze stran žáků a rodičů jsou velmi pozitivní.

Poradenské služby pro zákonné zástupce 

Individuální konzultace a poradenství. Nejčastější problematikou jsou výukové obtíže, výchovné obtíže, vztahové obtíže v kolektivu, konzultace s rodiči žáků integrovaných, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poměrně často se rodiče též obracejí na psychologa při řešení rodinné problematiky (rozvod rodičů, otázky následné péče o dítě, problematika domácího násilí atd.). Konzultace pro rodiče mají stále vzestupnou tendenci, rodiče psychologa vyhledávají v daleko větší míře (včetně telefonických kontaktů) než v minulosti. Další formou pomoci je zprostředkování návazné odborné péče v případě výskytu závažných problémů vyžadujících dlouhodobé psychoterapeutické vedení či psychiatrickou péči.

Práce s dětmi s OMJ

Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s odlišným mateřským jazykem věnuje škola této oblasti mimořádnou péči. Ve spolupráci s PPP jsou těmto žákům poskytována podpůrná opatření ve formě Úpravy obsahu vzdělávání – 3 hodiny výuky českého jazyka v rámci volitelných předmětů.

Školní poradenské pracoviště – personální obsazení

Výchovný poradce pro 1. stupeň

Mgr. Hana Flenerová – tel. 352 324 054

                                          mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:

Zachycuje a se školním psychologem, příp. metodikem prevence konzultuje výchovné problémy žáků.

Výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Jana Krejzová – tel. 352 324 057

                                       mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:

Je garantem profesní orientace žáků devátých, popř. pátých tříd. Spolupodílí se na přípravě, průběhu a vyhodnocení komplexní diagnostiky studijních předpokladů žáků 9. ročníků. Společně se školním psychologem poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům a žákům při výběru vhodného studijního programu. Zachycuje a se školním psychologem, příp. metodikem prevence konzultuje výchovné problémy žáků. Zajišťuje a zodpovídá za evidenci žáků se SVP ve školní matrice.

Školní metodik prevence:

Mgr. Michaela Zímová – tel. 352 324 058

                                             mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:

Zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole (minimální preventivní program, závislostní chování, sexuální výchova, prevence rizikového chování v dopravě a sportu, prevence kyberšikany, prevence poruch příjmu potravy). Spolu se školním psychologem sestavují a každý rok aktualizují Minimální preventivní program. Metodik prevence konzultuje se školním psychologem připravované aktivity v rámci primární prevence sociálně patologických jevů. Jejich vzájemné propojení je třeba při výběru vhodných besed, diskusí, při sestavování minimálního preventivního programu školy.

Školní psycholog:

Mgr. Alica Hukelová – tel. 352 324 055

                                         mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba: středa + čtvrtek 7.30 – 16.00

Diagnostikuje třídní kolektivy i jedince, sleduje psychický vývoj dítěte od předškolního věku po odchod na střední školu. Poskytuje podporu zákonným zástupcům při jednání se zástupci školy, poskytuje poradenské služby žákům, rodičům, učitelům, podílí se na metodické podpoře a dalším vzdělávání pedagogů ZŠ. Úzce spolupracuje s vedením školy a v indikovaných případech s dalšími odborníky mimo školu (PPP, dětský psychiatr, pediatr, OSPOD, SVP, atd.). Školní psycholog je rovněž přítomen u zápisů žáků do 1. ročníků.

Speciální pedagog:

Mgr. Jana Žídková – tel. 352 324 055

                                     mail: jana.zidkovav2zs-sokolov.cz

Zodpovídá za reedukaci specifických poruch učení v rámci školy u žáků se SVP. Vede nápravná cvičení specifických poruch učení u žáků prvního a druhého stupně. Vychází přitom z individuálních vzdělávacích programů. Ty sestavuje spolu s třídním učitelem a školním psychologem na základě posudků PPP, ev. SPC. Školní speciální pedagog má na starost především reedukační nápravy, dále se podílí na přípravě podkladů pro speciálně-pedagogická vyšetření žáků, konzultuje s rodiči žáků SVP, průběh a účinnost nápravných programů, poskytuje metodickou podporu pedagogům vzdělávajícím žáky se SVP. Pravidelně konzultuje se školním psychologem průběh a účinnost individuálních nápravných programů u žáků integrovaných a účinnost podpůrných opatření u žáků se SVP. Zajišťuje a koordinuje nákup kompenzačních a výukových pomůcek pro žáky se SVP.