Předseda: Bc. Petra Božeková Makoňová (zástupce rodičů)
Místopředseda: Mgr. Iva Brachtlová (zástupce za pedagogické pracovníky)
Členové: Mgr. Petr Kubis (zástupce za zřizovatele)

Pověřenec pro oblast GDPR - Erudit advokátní kancelář s.r.o. ;  kontakt : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školská rada byla zřízena ke dni 1. 9. 2005. Zřizovatel-MĚSTO-SOKOLOV. Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Rada školy má 3 členy. Jeden je z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, jeden z řad pedagogických pracovníků školy, a jeden z řad zřizovatelů. Činnost školské rady organizuje a její jednání řídípředseda. 

 

Jednací řád školské rady v Základní škole Sokolov, Rokycanova 258 zřízena dne 1. 9. 2005 rozhodnutím Zastupitelstva města Sokolov.


Čl. 1
Školská rada se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. §167 a §168 v platném znění.

Čl. 2
Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. 3
Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců zletilých žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele a zřizovatele školy.

Čl. 4
Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5
V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání v školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6
Školská rada schvaluje:
a) výroční zprávu o činnosti školy,
b) školní řád a navrhuje jeho změny,
c) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole.

Čl. 7
Školská rada se vyjadřuje:
a) k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada projednává:
a) návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
b) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
c) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
d) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Čl. 8
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl. 9
O schválení dokumentů uvedených v článku 6 písm. a) až c) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v článku 6 písm. a) až c) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 10
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. 11
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Čl. 12
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 29.září 2005.

 

Cocacolacentralka