Škola zavedla třístupňový model péče o žáky v oblasti poradenství navrhovaný MŠMT. Jeho cílem je předcházet selhávání žáka, těžiště péče se přesouvá z oblasti specializované diagnostiky a intervence v PPP (pedagogicko- psychologických poradnách), směrem k pedagogické diagnostice a podpoře.

1. stupeň – individualizovaná pomoc učitele v rámci běžných vyučovacích hodin. Koordinátorem je třídní učitel, není nezbytné vyžadovat souhlas rodičů, jde o pedagogický postup, který je plně v kompetenci školy, nastavuje se plán pedagogické podpory. Jedná se o děti, které selhávají ve výuce z důvodu ne příliš závažných (percepční nezralosti, pomalejší tempo, úzkostnost, sociální obtíže, nepozornost). V rámci 1. stupně jde o kompenzaci mírných obtíží, formou drobných úprav v režimu výuky, domácí přípravy, ve struktuře vyučovacích hodin. Na úpravách se podílejí především pedagogové, ev. školní psycholog, spec. pedagog. Monitorování pokroků dítěte probíhá obvykle po dobu 3 měsíců.

2. stupeň – plán pedagogické podpory, pokud nedošlo k úpravě obtíží, je problematika konzultována s pracovníkem školního poradenského zařízení (školní psycholog, školní speciální pedagog), měl by být vytvořen strukturovaný plán pedagogické podpory (vyhodnocen cca. po 3-6 měsících). Problémy žáka jsou již většího rozsahu, nelze je kompenzovat pouze podpůrnými opatřeními z 1. stupně. Obtíže vyžadují dílčí úpravy v organizaci a metodách výuky, stanovení postupu a forem nápravy. Koordinátorem je tř. učitel, školní psycholog, spec. pedagog.

3. stupeň – přetrvávají-li obtíže žáka, je zapotřebí specializované intervence PPP (Pedagogicko psychologické poradny) ev. SPC (Speciálně pedagogického centra) k potvrzení či vyvrácení diagnóz. Teprve ve třetím stupni předpokládáme využití specializované diagnostiky a intervence na odborném pracovišti či v koordinaci s ním. V rámci tohoto stupně bude škola vytvářet individuální vzdělávací program (IVP). 

 

Jaké informace a pomoc poskytují?

1. Výchovný – kariérový poradce
- jeho činnost spočívá v činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské
- poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
- vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
- připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům – školou a školskými poradenskými zařízeními


2. Školní metodik prevence sociálně patologických jevů
- jeho činnost spočívá v činnosti preventivní, metodické, koordinační, informační a poradenské v oblasti sociálně patologických jevů
- poskytuje poradenské služby žákům a zákonným zástupcům v souvislosti s projevy sociálně nežádoucího chování žáků
- zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů
- kontaktuje odborná pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

 

3. Speciální pedagog
- zajišťuje kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji
- provádí speciálně pedagogické nápravné, edukační, reedukační a kompenzační činnosti s jedinci a skupinami žáků
- poskytuje speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji

 

4. Třídní učitel
- zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy
- vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě a podle pokynů ředitelky i v dalších oblastech vzdělávání a poradenské práce s žáky třídy

 

5. Učitel – metodik pro přípravu ŠVP
- jeho práce spočívá v činnosti koordinační, metodické, poradenské a informační v souvislosti se školním vzdělávacím programem

 

V Sokolově dne 13. 9. 2012