Vítáme Vás na stránkách školní družiny. Najdete zde důležité informace z aktuálního dění v naší družině.

Jsme na facebooku: Družina Centrálka

Přihláška do školní družiny - zde   ;  Přihláška do školního klubu - zde 


ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBU NA ŠK. ROK 2021/22

- ŠKOLNÍ DRUŽINA (žáci z 1.-4. třídy)

Do 15.6.2021 probíhá zápis do školní družiny na příští školní rok. Žákům naší školy z 1.-3. tříd byly rozdány přihlášky, případně si ji můžete vytisknout z webových stránek školy (prosím dbejte na správnou úpravu při tisku přihlášky).

Pokud máte zájem o umístění Vašeho syna/Vaší dcery ve školní družině v příštím šk. roce, odevzdejte řádně vyplněnou přihlášku vychovatelce ŠD nejpozději do 15.6.2021.

- ŠKOLNÍ KLUB (žáci z 5. tř. a 2.stupně)

Pro budoucí žáky 5. tříd a žáky 2. stupně ve šk. roce 2021/22 nabízí naše škola možnost přihlášení do školního klubu. Přihlášky do ŠK jsou k dispozici ve školním klubu a na webových stránkách školy.

Žáci budou do ŠK přijímáni do naplnění kapacity klubu na základě řádně vyplněné přihlášky, kterou můžete odevzdávat ve školním klubu v průběhu června a na začátku příštího šk. roku.

 

Přijetí do ŠD/ŠK v průběhu šk. roku (mimo termín zápisu) závisí na naplněné kapacitě ŠD/ŠK. 


Přidejte se k nám do facebookové skupiny DRUŽINA CENTRÁLKA … najdete zde aktuální informace o dění, fotky z akcí i činností probíhajících v ŠD.


 Od šk. roku 2018/19 otevřen ŠKOLNÍ KLUB (informace k provozu šk naleznete níže)

Tel.: ŠK 352 324 068


Školní družina nabízí dětem možnost zájmového a aktivního trávení volného času. Naše výchovně vzdělávací činnost probíhá za odlišných podmínek než při vyučování, dovoluje zcela neformální pojetí práce a probíhá v uvolněné a přátelské atmosféře. Našim cílem je vést děti k vhodnému a účelnému trávení volného času, rozvíjet jejich aktivitu, tvořivost a smysl pro kolektiv.

Vychovatelka působí na žáky v době únavy z vyučování, kdy se na dětech projevuje zvýšená potřeba pohybu a komunikace. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto jsou z velké části zařazovány pohybové a relaxační aktivity,skupinové činnosti a hry s možností si popovídat. Kromě prostor jednotlivých tříd využíváme i tělocvičnu a dvůr školy, při pobytu venku okolní dětská hřiště a parky. Děti mají k dispozici sportovní vybavení, společenské hry, stavebnice a hračky. Výtvarný a pracovní materiál využívají při různorodých činnostech, kdy rozvíjí své dovednosti a prohlubují zručnost.

Provoz se řídí řádem školní družiny (je přístupný na nástěnce v chodbě ŠD), který je závazný pro rodiče, děti i vychovatelky. Do ŠD jsou děti přijímány na základě písemné přihlášky (zápisní lístek ŠD pro daný školní rok) a po schválení přijetí vedením školy. Termíny zápisů do ŠD budou včas uvedeny na našich webových stránkách.

Barbora Malá, vedoucí vychovatelka


Kontakt ŠD

Telefon: 352 324 056


Rozdělení tříd ve šk. roce 2020/2021

1.A + 2.A Inka Piskáčková - přízemí školy učebna č. 18

1.B + 3.A Dagmar Lisá – přízemí školy učebna č. 17

1.C + 2.B Kateřina Lisá - přízemí školy učebna č. 16

2.C + část 4.B,C Barbora Malá - přízemí školy učebna č. 15

3.B + část 4.A, B, C Jana Křenková – 1. patro školy učebna č. 107


Doporučujeme Vám, abyste Vaší vychovatelce ŠD předali náhradní klíč od šatní skříňky Vašeho dítěte (řádně označený číslem skříňky). Pokud klíč nebude do ŠD dodán, nejsme schopni při odchodu dítěte zajistit otevření skříňky a vyzvednutí zamknutých věcí v případě ztráty či zapomenutí klíče v jiné učebně.


Provozní doba

Ranní ŠD

5.30 - 8.00 hod. - příchod dětí do 7.30 hod.

V rámci ranní ŠD se děti mohou dle vlastního uvážení zúčastnit sportovních her v tělocvičně (po–pá od 6.30 hod.)

Odpolední ŠD

Navazuje bezprostředně na vyučování a končí v 17.00 hod.

Pro příchod dětí do ranní ŠD a vyzvedávání používejte vchod školy z Rokycanovy ulice (zvonek dle čísla učebny).

Pouze pro třídy umístěné v 1. patře školy slouží k vyzvedávání vchod z Gorkého ulice (kde vpouští do budovy dohledová služba, prosíme nezvonit na kancelář školy) a to pouze v době po obědě. Po 15.00 hod. se všechny děti přemisťují do tříd ŠD v přízemí školy.

Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné v době od 12.30 - 13.00 (13.30 ve dnech, kdy mají děti 5 vyučovacích hodin) a poté nejdříve po 15.00 hod. Abychom nenarušovali činnost jednotlivých oddělení, jsou odchody dětí ze ŠD mimo stanovenou dobu možné pouze ve výjimečných případech na základě předchozí domluvy s vychovatelkou.

Žák opouští ŠD v čase stanoveném na zápisním lístku. Veškeré změny údajů v zápisním lístku, nepřítomnost žáka apod. je třeba včas nahlásit (zápisem do notýsku ŠD, osobně vychovatelce).

Pokud žák odchází ze ŠD sám, popřípadě s jinou osobou než je uvedena v zápisním lístku, je nutné písemné sdělení s podpisem zákonného zástupce. Není možné uvolňovat žáky na telefonické zavolání.

Platba ŠD

Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Platba probíhá výhradně bezhotovostním platebním stykem ve dvou splátkách

Září - leden: částka 750,-Kč - splatnost do 30.9.

Únor - červen: částka 750,- Kč- splatnost do 31.1.

Platbu zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600.

Variabilní symbol je osobní číslo strávníka školní jídelny (pozor platby pro šk. jídelnu jsou na jiné č. účtu).

V případě, že zák. zástupce dítě ze školní družiny v průběhu šk. roku řádně odhlásí a v případech dlouhodobé nemoci či ozdravného pobytu apod., může být poplatek na základě žádosti vrácen.

 

Školní klub

Informace o provozu školního klubu pro školní rok 2018/2019

Poslání školního klubu

Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům podle vlastního vzdělávacího programu. Vychází přitom ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činnosti. Činnost školního klubu je totiž určena přednostně žákům 2. stupně základní školy. Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠK (žáci dojíždějící nebo čekající na odpolední výuku).

Nabídka školního klubu

  • četba časopisů, knih, křížovky, doplňovačky, hlavolamy
  • poslech hudby
  • deskové a společenské hry - šachy, dáma, kvarteto, pexeso, ubongo, aktivity boggle, digit, ...
  • sportování
  • tvořivé činnosti - tvoření z různých materiálů,
  • stavebnice
  • příprava na vyučování, referáty, projekty

Provoz školního klubu

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu:

Ranní školní klub

- pondělí - pátek: 6:00 - 8:00

Odpolední školní klub

- pondělí - čtvrtek 12:40 - 16:15

- pátek 12:35 - 16:15

Kapacita školního klubu: 26 žáků

Příchody žáků do školního klubu

Pro příchod žáků do ranního školního klubu bude k dispozici vchod školy z Rokycanovy ulice (zvonek ŠD dle čísla učebny).Po skončení vyučování (po obědě v ŠJ) přicházejí žáci do školního klubu sami. Příchod žáka je možný nejdéle do 14:00 hod.

Pro žáky, kteří mají odpolední vyučování je možnost využití školního klubu i po skončení odpoledního vyučování.

Odchody žáků ze školního klubu

Žák odchází ze školního klubu sám na základě stanoveného rozsahu docházky žáka ze ŠK, tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce.

Platba za školní klub

Poplatek za školní klub činí 100,-Kč měsíčně a je placen pololetně:

Září - leden: částka 500,- splatnost do 30.9.

Únor - červen: částka 500,- splatnost do 31.1.

Platbu zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600.

Variabilní symbol je osobní číslo strávníka školní jídelny (pozor platby pro školní jídelnu jsou na jiném č. účtu).

V případě, že zákonný zástupce žáka ze školního klubu v průběhu školního roku řádně odhlásí a v případech dlouhodobé nemoci či ozdravného pobytu apod., může být poplatek na základě žádosti vrácen.

Ve školním klubu se vede tato dokumentace

a) zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,

b) docházkový sešit

c) záznamy o činnosti školního klubu jsou vedeny v Přehledu výchovně vzdělávací práce

d) vnitřní řád školního klubu

Informace a přihlášky

Jarmila Šrámková - vedoucí školního klub