Vítáme Vás na stránkách školní družiny. Najdete zde důležité informace z aktuálního dění v naší družině.

Jsme na facebooku: Družina Centrálka

Přihláška do školní družiny - zde   ;  Přihláška do školního klubu - zde 


PODZIMNÍ PRÁZDNINY v ŠD 26.-27.10.  

PODZIMNÍČEK – DARY PŘÍRODY 

Školní družina nabízí provoz pro přihlášené žáky. 

Pokud máte zájem užít si podzimní prázdniny ve školní družině,  

nahlaste se na e-mail barbora.mala@2zs-sokolov> nejpozději do 7.10.2022. 

Přihlášení je závazné, nepřítomnost je nutné omluvit. 

Provoz ŠD: 7.00 – 16.00 hod.  (odchody možné 12.00-13.00 a 15.00-16.00) 

Školní jídelna není během prázdnin v provozu. 

O případném uzavření ŠD z důvodu nízkého počtu zájemců budete informováni po uzavření přihlášek. 

_______________________________________________________________________________________________

Školní družina 

Školní družina nabízí dětem možnost zájmového a aktivního trávení volného času. Naše výchovně vzdělávací činnost probíhá za odlišných podmínek než při vyučování, dovoluje zcela neformální pojetí práce a probíhá v uvolněné a přátelské atmosféře. Našim cílem je vést děti k vhodnému a účelnému trávení volného času, rozvíjet jejich aktivitu, tvořivost a smysl pro kolektiv.

Vychovatelka působí na děti v době únavy z vyučování, kdy se projevuje zvýšená potřeba pohybu a komunikace. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto jsou z velké části zařazovány pohybové a relaxační aktivity, skupinové činnosti a hry s možností si popovídat.

Kromě prostor jednotlivých tříd využíváme i tělocvičnu, školní hřiště i dvůr a okolní dětská hřiště a parky. Děti mají k dispozici sportovní vybavení, společenské hry, stavebnice a hračky. Výtvarný a pracovní materiál využívají při různorodých činnostech, kdy rozvíjí své dovednosti a prohlubují zručnost.

Provoz se řídí řádem školní družiny (je k dispozici u vedoucí vychovatelky a v kanceláři školy), který je závazný pro rodiče, děti i vychovatelky.

Naše ŠD má 5 odd. s kapacitou 30 účastníků, kteří jsou přijímáni na základě písemné přihlášky pro daný školní rok a po schválení přijetí vedením školy. Termíny zápisů do ŠD budou včas uvedeny na našich webových stránkách.

Od šk. roku 2018/19 je součástí ŠD i oddělení školního klubu (určen pro žáky 5.-9. tříd). Bližší informace k provozu ŠK naleznete níže.

                                                                                                                                      Barbora Malá

                                                                                                                                      vedoucí vychovatelka ŠD

Provoz ŠD

- ranní   ŠD                        5.30 – 8.00 hod. - příchod dětí do 7.30 hod.

- odpolední ŠD                navazuje bezprostředně na vyučování a končí v 17.00 hod.

 

Pro příchod dětí do ranní ŠD a vyzvedávání používejte vchod školy z Rokycanovy ulice (zvonek dle čísla učebny).

Pro třídy umístěné v 1. patře školy slouží k vyzvedávání (jen v době po obědě) vchod z Gorkého ulice (kde vpouští do budovy dohledová služba, prosíme nezvonit na kancelář školy). Po 15.00 hodině se všechny děti přemisťují do tříd ŠD v přízemí školy.

Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné v době od 12.30 - 13.00 (do 13.30 ve dnech, kdy mají děti 5 vyučovacích hodin) a poté nejdříve po 15.00 hod. Abychom nenarušovali činnost jednotlivých oddělení, jsou odchody dětí ze ŠD mimo stanovenou dobu možné pouze ve výjimečných případech na základě předchozí domluvy s vychovatelkou.

Účastník opouští ŠD v čase stanoveném v přihlášce. Veškeré změny údajů v přihlášce, nepřítomnost účastníka apod. je třeba včas nahlásit (zápisem do notýsku ŠD, osobně vychovatelce).

Pokud účastník odchází ze ŠD sám, popřípadě s jinou osobou než je uvedena v zápisním lístku, je nutné písemné sdělení s podpisem zákonného zástupce.

 

Platba ŠD

Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Platba probíhá výhradně bezhotovostním platebním stykem a to ve dvou splátkách

září - leden  .…..… částka 750,-Kč ………… splatnost do 30.9.

únor - červen …… částka 750,- Kč ……….  splatnost do 31.1.

Platbu zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600.

Variabilní symbol je osobní číslo strávníka školní jídelny (pozor platby pro šk. jídelnu jsou na jiné č. účtu).

V případě, že zák. zástupce účastníka ze školní družiny v průběhu šk. roku řádně odhlásí a v případech dlouhodobé nemoci či ozdravného pobytu apod., může být poplatek na základě žádosti vrácen.

 

Školní klub

Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Vychází přitom ze zájmů a potřeb jednotlivých účastníků. Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činnosti. Činnost školního klubu je určena přednostně žákům 5. tříd a 2. stupně základní školy. Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠK (žáci dojíždějící nebo čekající na odpolední výuku).

Informace a přihlášky - Jarmila Šrámková - vedoucí školního klub (tel. 352 324 068)

Nabídka školního klubu

  • tvořivé činnosti - tvoření z různých materiálů
  • příprava na vyučování, referáty, projekty
  • četba časopisů, knih, křížovky, doplňovačky, hlavolamy
  • poslech hudby
  • deskové a společenské hry
  • stavebnice
  • sportování

 

Provoz  ŠK

ranní ŠK                              6.00 – 8.00 hod

odpolední ŠK                    po-čt     12.45 – 16.00

                                            pá          12.30 - 16.00

Kapacita školního klubu je 26 účastníků.

Pro příchod účastníků do ranního ŠK je k dispozici vchod školy z Rokycanovy ulice (zvonek ranní ŠD).

Po skončení vyučování (po obědě v ŠJ) přicházejí účastníci do školního klubu sami. Příchod je možný nejpozději do 14:00 hod.

Pro žáky, kteří mají odpolední vyučování je možnost využití školního klubu i po skončení odpoledního vyučování.

Účastník odchází ze školního klubu sám na základě stanoveného rozsahu docházky, tyto údaje jsou zaznamenány v přihlášce.

 

Platba ŠK

Poplatek za ŠK  činí 100,- Kč měsíčně. Platba probíhá výhradně bezhotovostním platebním stykem a to

ve dvou splátkách

září - leden  …..… částka 500,-Kč ………… splatnost do 30.9.

únor - červen …… částka 500,- Kč ……….  splatnost do 31.1.

Platbu zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600.

Variabilní symbol je osobní číslo strávníka školní jídelny (pozor platby pro školní jídelnu jsou na jiném č. účtu).

V případě, že zákonný zástupce účastníka ze školního klubu v průběhu školního roku řádně odhlásí a v případech dlouhodobé nemoci či ozdravného pobytu apod., může být poplatek na základě žádosti vrácen.