Vítáme Vás na stránkách školní družiny. Najdete zde důležité informace z aktuálního dění v naší družině.

Jsme na facebooku: Družina Centrálka

Přihláška do školní družiny - zde   ;  Přihláška do školního klubu - zde 


Velikonoční tvoření

Školní družina nabízí provoz pro přihlášené děti ve čtvrtek 28.3.

Pokud máte zájem, aby se Váš syn/Vaše dcera zúčastnil/a velikonoční dílničky ve školní družině nahlaste se na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do pondělí 18.3.2024.

Provoz ŠD 7.00-16.00 hodin (odchody 13.00-13.30 a 15.00-16.00).

Školní jídelna není během prázdnin v provozu.

O případném uzavření ŠD z důvodu nízkého počtu zájemců budete informování po uzavření přihlášek.


O případném uzavření ŠD z důvodu nízkého počtu zájemců budete informování po uzavření přihlášek. 


Školní družina

 

Školní družina (ŠD) nabízí dětem možnost zájmového a aktivního trávení volného času. Naše výchovně vzdělávací činnost probíhá za odlišných podmínek než při vyučování, dovoluje zcela neformální pojetí práce a probíhá v uvolněné a přátelské atmosféře. Našim cílem je vést děti k vhodnému a účelnému trávení volného času, rozvíjet jejich aktivitu, tvořivost a smysl pro kolektiv.

Vychovatelka působí na děti v době únavy z vyučování, kdy se projevuje zvýšená potřeba pohybu a komunikace. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto jsou z velké části zařazovány pohybové a relaxační aktivity, skupinové činnosti a hry s možností si popovídat.

Kromě prostor jednotlivých tříd využíváme tělocvičnu, školní hřiště i dvůr a okolní dětská hřiště a parky. Děti mají k dispozici sportovní vybavení, společenské hry, stavebnice a hračky. Výtvarný a pracovní materiál využívají při různorodých činnostech, kdy rozvíjí své dovednosti a zručnost. Provoz se řídí řádem školní družiny (je k dispozici u vedoucí vychovatelky a v kanceláři školy), který je závazný pro rodiče, děti i vychovatelky.

Do školní družiny jsou přijímání žáci naší školy na základě řádně vyplněné písemné přihlášky pro daný školní rok odevzdané v termínu zápisu. V případě, že zájem o přijetí do školní družiny je vyšší než stanovaná kapacita, bude rozhodováno o přijetí žáka k pravidelné docházce do školní družiny podle stanovených kritérii (viz níže). Termíny zápisů do ŠD budou včas uvedeny na našich webových stránkách.

Od šk. roku 2018/19 je součástí školní družiny i oddělení určené především pro žáky 5.-9. tříd, které je vedeno pod názvem školní klub (ŠK). Bližší informace k provozu ŠK naleznete níže.

                                                                                                                                      Barbora Malá

                                                                                                                                      vedoucí vychovatelka ŠD

Provoz ŠD

- ranní   ŠD                        5.30 – 8.00 hod. - příchod dětí do 7.30 hod.

- odpolední ŠD                navazuje bezprostředně na vyučování a končí v 17.00 hod.

 

Pro příchod dětí do ranní ŠD a vyzvedávání používejte vchod školy z Rokycanovy ulice (zvonek dle čísla učebny).

Pro třídy umístěné v 1. patře školy slouží k vyzvedávání (jen v době po obědě) vchod z Gorkého ulice (kde vpouští

do budovy dohledová služba, prosíme nezvonit na kancelář školy). Po 15.00 hodině se všechny děti přemisťují do tříd ŠD v přízemí školy.

Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné v době od 13.00 – 13.30 a poté nejdříve po 15.00 hod. Abychom nenarušovali činnost jednotlivých oddělení, jsou odchody dětí ze ŠD mimo stanovenou dobu možné pouze ve výjimečných případech na základě předchozí domluvy s vychovatelkou.

Účastník opouští ŠD v čase stanoveném v přihlášce. Veškeré změny údajů v přihlášce, nepřítomnost účastníka apod. je třeba včas nahlásit (zápisem do notýsku ŠD, osobně vychovatelce).

Pokud účastník odchází ze ŠD sám, popřípadě s jinou osobou než je uvedena v zápisním lístku, je nutné písemné sdělení s podpisem zákonného zástupce.

 

Platba ŠD

Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Platba probíhá výhradně bezhotovostním platebním stykem a to ve dvou splátkách

září - leden  .…..… částka 750,-Kč ………… splatnost do 30.9.

únor - červen …… částka 750,- Kč ……….  splatnost do 31.1.

Platbu zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600.

Platba za ŠD/ŠK - místo variabilního symbolu uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte a třídu !!! (Z důvodu změny poskytovatele stravování nejsou VS/číslo strávníka/ přidělovány naší školou). 

V případě, že zák. zástupce účastníka ze školní družiny v průběhu šk. roku řádně odhlásí a v případech dlouhodobé nemoci či ozdravného pobytu apod., může být poplatek na základě žádosti vrácen. 

 

Školní klub

Školní klub vychází ze zájmů a potřeb jednotlivých účastníků. Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činnosti. Činnost školního klubu je určena přednostně žákům 5. tříd a 2. stupně naší školy. Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠK (žáci dojíždějící nebo čekající na odpolední výuku).

Informace a přihlášky - Jarmila Šrámková - vedoucí školního klubu (tel. 352 324 068)

Nabídka školního klubu

 • tvořivé činnosti - tvoření z různých materiálů
 • příprava na vyučování, referáty, projekty
 • četba časopisů, knih, křížovky, doplňovačky, hlavolamy
 • poslech hudby
 • deskové a společenské hry
 • stavebnice
 • sportování

Provoz  ŠK

ranní ŠK                              6.00 – 8.00 hod (příchod možný od 5.30 do ranní ŠD)

odpolední ŠK                    po-pá    12.35 – 16.00 (odchod možný do 17.00 z odpolední ŠD)

                                           

Kapacita školního klubu je 26 účastníků.

Pro příchod účastníků do ranního ŠK (a event. vyzvedávání účastníků z ŠK) slouží vchod školy z Rokycanovy ulice (zvonek ranní/odpolední ŠD).

Po skončení vyučování (po obědě v ŠJ) přicházejí účastníci do školního klubu sami. Příchod je možný nejpozději do 14:00 hod.

Pro žáky, kteří mají odpolední vyučování je možnost využití školního klubu i po skončení odpoledního vyučování.

Účastník odchází ze školního klubu sám na základě stanoveného rozsahu docházky, tyto údaje jsou zaznamenány v přihlášce.

 

Platba ŠK

Poplatek za ŠK  činí 150,- Kč měsíčně. Platba probíhá výhradně bezhotovostním platebním stykem a to

ve dvou splátkách

září - leden  …..… částka 750,-Kč ………… splatnost do 30.9.

únor - červen …… částka 750,- Kč ……….  splatnost do 31.1.

Platbu zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600.

Platba za ŠD/ŠK - místo variabilního symbolu uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte a třídu !!! (Z důvodu změny poskytovatele stravování nejsou VS/číslo strávníka/ přidělovány naší školou). 

V případě, že zákonný zástupce účastníka ze školního klubu v průběhu školního roku řádně odhlásí a v případech dlouhodobé nemoci či ozdravného pobytu apod., může být poplatek na základě žádosti vrácen.

KRITÉRIA pro přijímání žáků do školní družiny (školního klubu)

S ohledem na kapacitu ŠD bude o přijetí žáka do školní družiny (klubu) rozhodnuto na začátku příslušného školního roku na základě splnění následujících kritérii:

 1. řádně vyplněná přihláška k pravidelné docházce do školní družiny odevzdaná v termínu zápisu.
 2. žáci z 1. a 2. ročníků ZŠ Sokolov, Rokycanova 258.
 3. žáci z 3. a 4. ročníků ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 – žáci budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímání žáci mladší a žáci dojíždějící.

Při rozhodování o přijetí žáka k pravidelné docházce do školního klubu (součást školní družiny) bude postupováno podle následujících kritérií:

           

 1. řádně vyplněná přihláška k pravidelné docházce.
 2. žáci nižších ročníků ZŠ Sokolov, Rokycanova 258.
 3. žáci dojíždějící.