Moderní škola III

Projekt

Moderní škola III REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021132 je spolufinancován Evropskou unií. - zde

EVVO

PLÁN ČINNOSTÍ V OBLASTI EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/ 2023

Celoročně (dlouhodobé a trvalé aktivity):

- vést žáky i pedagogické a nepedagogické pracovníky školy k třídění vzniklého školního odpadu, vést žáky k třídění domácího odpadu, vzdělávat je v oblasti využitelnosti vytříděného dopadu

- podle pokynů vytvořit ve třídách služby, které budou regulovat a zodpovídat za svícení, teplo a manipulaci s žaluziemi

- využívat nabídky DVPP ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti

- zapojovat se do soutěží, programů a aktivit vytvořených jinými organizacemi, které napomohou uskutečňování plánovaného cíle, které pomohou dětem samostatněji zaujímat zdravé postoje nebo je zapojí do angažované činnosti

- prezentovat činnost školy v oblasti environmentální výchovy na internetových stránkách školy i prostřednictvím okresního tisku

- vést žáky k postupnému odmítání konzumního stylu života zvláště v oblasti potravin (kvantita a kvalita jídla), podléhání módním stylům, izolovanosti jednotlivce a podléhání stresu

Absolventské práce

Stručná charakteristika 

Každá studijní etapa v životě člověka má svůj významný začátek a konec.V případě základní školy to je zápis a slavnostní vyřazení či předání posledního vysvědčení. Na vyšších typech škol jsou běžnou součástí studia jednotlivé práce (ročníkové, závěrečné, klausurní, maturitní, diplomové…), jejichž vypracováním a obhajobou se oficiálně uzavírá „studijní“ část studia.

I žáci na základní škole by si měli zkusit vypracovat a obhájit svoji „vědeckou“ práci na zvolené téma. Jde o to, aby se žáci učili takovou práci zpracovávat. Zkušenosti se jim hodí v dalším studiu na středních a vyšších školách. I kdyby po některých z nich nikdo podobnou práci nežádal, budou mít povědomí o způsobu a smyslu její tvorby. Kromě samotných zkušeností a pracovních dovedností získají po stránce obsahové zajímavé informace o zvoleném tématu. 

Čteme společně

Od roku 2013 realizujeme projekt Čteme společně – žáci 1. stupně se pravidelně setkávají se žáky 2. stupně při společném čtení, práci s texty, plnění úkolů rozvíjejících čtenářskou gramotnost. Původně projekt vznikl jako podpora čtenářství u obou skupin, přitom se však osvědčil jako výborná spontánní prevence. Starší „tutoři“ realizují hodiny po přípravě s vyučujícím sami, koordinují činnost s mladším spolužákem, vedou ho, pomáhají mu. Vznikají tak přátelství, která se udrží nejen během spolupráce (většinou tří- až čtyřleté), ale i po ní. Mladší mají ke staršímu kamarádovi důvěru, obrací se na něj s žádostí o pomoc, naopak starší nikdy pomoc neodmítnou. Nemusíme tak řešit žádné konfliktní situace mezi těmito věkovými skupinami. Projektem se vyřešila i multikulturní výchova. Starší nemají žádný problém setkávat se a pomáhat cizincům, kteří naši školu navštěvují. 

Starší žáci dále pravidelně (jednou měsíčně) navštěvují domovy ošetřovatelské péče, kde se setkávají se seniory nejen při společném čtení, ale i hraní společenských her a povídání. Rovněž tato mezigenerační setkávání mají kromě vzájemného obohacování se preventivní charakter. Děti vidí a cítí bezbrannost našich nejstarších spoluobčanů, vidí stáří v celé své nahotě, vidí bolest, samotu, bezmoc. Zároveň poznávají, jak moc mohou být užiteční, že někdy není potřeba mnoha, aby člověk pomohl, že stačí projevit zájem, naslouchat. I zde vznikají přátelské vazby, bohužel ne vždy mají dlouhé trvání. Setkání se smrtí bývá bolestné, ale děti se učí, že smrt prostě k životu patří.

Mladší žáci zase navštěvují děti v mateřských školách a tím se pro změnu oni ocitají v rolích „tutorů, pomocníků. Ukazují svým mladším kamarádům, co se už ve škole naučili, předčítají jim, plní s nimi různé úkoly. Předškoláky vítají v naší škole a seznamují je s fungováním školy.

Projekt Agátka

Od školního roku 2019/2020 realizujeme jako projekt Agátka (u dětí 1. stupně). Inspiraci jsme čerpali z kanadského projektu Kořeny empatie (Roots of Empathy), který je v současné době rozšířen do 22 zemí. O Českou republiku zájem neměli, tak jsme se rozhodli projekt realizovat po svém. Spočívá v tom, že jednou měsíčně navštěvuje děti z 1. stupně maminka s miminkem. Děti miminko pozorují, měří, sledují, jaké pokroky dělá, ptají se maminky (nebo babičky), co všechno Agátka umí, jaký pokrok za měsíc udělala. Výzkumem bylo dokázáno, že toto setkávání snižuje agresivitu u dětí a zvyšuje empatii. Vše funguje instinktivně. Děti se instinktivně ztiší, zklidní, jakmile Agátka přijde do třídy. Ví, že je bezbranná, je třeba se o ni starat, aby byla spokojená. A Agátka je opravdu vzorové dítěJ. Vždy dobře naladěná, usměvavá, pozornost mnoha dětí jí vůbec nevadí. V průběhu celého školního roku děti uvidí obrovský pokrok, které miminko od zhruba pěti měsíců do jednoho roku udělá. V září kojenec, který neumí téměř nic, v červnu už bude Agátka pravděpodobně chodit. Děti si v každé třídě vedou o Agátce záznamy, dokumentují, jak se mění, co už umí, jak roste, přibírá…

Některé děti mají doma také malé sourozence, někdy i miminka, tady jde ale o společné sdílení ve třídě, ne v rodinném kruhu. Vytváří se velmi příjemná, klidná atmosféra, vše se točí kolem miminka, a tak by to přece mělo být. My bychom se měli přizpůsobit miminku, ne ono nám.

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

 

Zástupce ředitele

Mgr. Jana Balko
352 324 051
jana.balko@2zs-sokolov.cz

 

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Slavíková
352 324 054
eva.slavikova@2zs-sokolov.cz

 

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz

 

Školní jídelna

Andrea Čebišová
731 438 145
zr.7530@primirest.cz