Provozní řád příměstského tábora

2019 Organizátor: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 Rokycanova 258, 356 01 Sokolov

Zastoupena: Mgr. Petrou Šiškovou , ředitelkou školy IČO 69978751

Tábor je určen pro děti ve věku od 7 – 15 let, po individuální domluvě možné i jinak.

Provozní doba a zázemí tábora

Jako zázemí budeme využívat dle aktuálního počasí budovu školy v prostorách školních družin. Táborová činnost se bude vykonávat převážně venku v okolí školy. Případné výlety jsou pořádány pěší, vlakem nebo autobusem. Každý táborový den začíná v 8:00 hodin a končí v 16:00 hodin (v závislosti na programu, po předchozí dohodě s rodiči, může být doba upravena).

Táborová dokumentace

Povinnou dokumentaci, kterou je zákonný zástupce povinen odevzdat před začátkem příměstského tábora tvoří:

  • závazná přihláška
  • nástupní list (rodič odevzdá první den tábora), který obsahuje: potvrzení o bezinfekčnosti seznamem osob oprávněných k vyzvedávání dítěte podepsaný souhlas s provozním řádem příměstského tábora
  • odevzdání kopie kartičky pojištěnce

Předávání a vyzvedávání dětí

Rodiče a případně další pověřené osoby uvedené v nástupním listě předávají dítě v prostorách školy vchod z ulice Rokycanova , v čase od 7:45hod. – 8:00hod. Vyzvedávání dítěte probíhá od 15:45hod.- do 16:00 hod., případně dle individuální dohody a to v místě domluveném s rodiči dle aktuálního programu a počasí. Pouze zákonný zástupce či jiná oprávněná osoba zapsaná na seznamu oprávněných osob mohou převzít nebo předat dítě vedoucímu tábora. Zákonný zástupce je povinen nahlásit vedoucím tábora osobu, která bude dítě vyzvedávat a čas. Rovněž je povinen nahlásit jakékoli změny, včetně změn zdravotního stavu.

Omlouvání dítěte

V případě nepředpokládané absence dítěte na táboře je třeba co nejdříve dítě omluvit.

Zdravotní stav dítěte

Rodiče jsou při převzetí dítěte informováni o závažných událostech z průběhu dne (úrazy, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte. Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu na táboře (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. Rodiče jsou povinni informovat vedoucí o všech známých alergiích u dítěte (také na bodnutí hmyzem).

Vratky a storno poplatky

V případě nemoci dítěte - oznámeno před nástupem na tábor (vyžadujeme potvrzení od lékaře) činí storno poplatek 60%. Z ostatních důvodů a v den nástupu na tábor činí storno poplatek 100% uhrazené částky.

Stravování

Organizátor tábora zajišťuje hlavní jídlo dne – oběd. A taktéž menší dopolední i odpolední svačiny . Lahvičku s pitím lze v průběhu dne doplnit vodou se šťávou.

Vybavení na tábor

Účastníci příměstského tábora musí být vhodně oblečení a obuti (vzhledem k počasí apod.) Nedoporučujeme dávat dětem s sebou cennosti, vysoké částky peněz, mobilní telefony, iPad, tablet apod. Za uvedené věci neneseme zodpovědnost, ztráty nehradíme. Dítě by mělo mít na táboře vhodný batůžek, který by měl obsahovat: lahvičku s pitím, pláštěnku, plavky , ručník, opalovací krém, kapesníky, pokrývku hlavy, repelent. a náhradní oblečení.

Organizátor má právo:

1. Zrušit účast během tábora účastníkovi, u kterého se podmínky během pobytu změnily tak, že se stal pobytu na táboře neschopným (např. změny zdravotního stavu, úrazy, chování apod.).

2. Zrušit tábor, nepodaří-li se mu jej naplnit minimálním počtem účastníků, na který kalkuloval cenu a hrozila-li by uspořádáním takovéhoto tábora organizátorovi ekonomická škoda.

3. Změnit termíny, místa konání a programy plánovaných příměstských táborů dle aktuálního počtu zájemců nebo jiných nepředvídatelných okolností (např. onemocnění vedoucích, technických problémů s prostory apod.).

Zákonný zástupce má právo:

1. Na zrušení přihlášky účastníka a vrácení celé uhrazené částky, změní-li organizátor tábor nebo jeho zásadní avizované parametry (např. změna termínu).

2. Na vrácení uhrazené ceny tábora v plné výši, dojde-li ke zrušení tábora ze strany organizátora z jakýchkoliv důvodů.

Řád na táboře

Každý účastník je povinen řídit se pokyny učitelů .

Informace a nakládání s nimi

S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákonný zástupce bere na vědomí, že účastník bude v rámci táborové činnosti fotografován a souhlasí se zveřejněním fotografií z tábora za účelem prezentace činnosti školy. Tento Provozní řád příměstských táborů nabývá platnost: 1. 7. 2019

 

Provozní řád pobytového tábora (dále jen PT)

Organizátor: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258

Rokycanova 258, 356 01 Sokolov

IČO 69978751

 

Na jednotlivých táborech zastupuje organizátora hlavní vedoucí.

Tábory jsou určené pro žáky školy, po individuální domluvě s hlavním vedoucím PT možné i jinak.

Táborová dokumentace

Dokumentaci, kterou je zákonný zástupce povinen odevzdat před začátkem pobytového tábora v termínu stanoveném hlavním vedoucím, tvoří:

- závazná přihláška,

- písemný souhlas ZZ s účastí na pobytovém táboře,

- posudek o zdravotní způsobilost, kopie karty pojištěnce,

- informace o dítěti pro zdravotníka vč. užívaných léků,

- potvrzení o bezinfekčnosti účastníka.

Zdravotní stav dítěte

V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu pobytového tábora. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu vedoucího PT (i vlastní léky, vitaminy). Vlastní léky je nutné předat při nástupu na PT vedoucímu. Pokud se během pobytu na táboře objeví závažné příznaky onemocnění, budou rodiče telefonicky informování a dle možností vyzvání k vyzvednutí dítěte.

Vratky a storno poplatky

V případě odhlášení dítěte z účasti na PT před nástupem je výše storno poplatku dána podmínkami storna stanovenými ve smlouvě o ubytování a zvolenou dopravou a naplánovanými aktivitami na táboře.

V případě, že zákonný zástupce získá náhradníka za své odhlášeného dítě, bude mu vrácena plná cena.

Organizátor má právo:

Zrušit účast během tábora účastníkovi, u kterého se podmínky během pobytu změnily tak, že se účastník stal pobytu na táboře neschopným (změna zdravotního stavu, úraz, nevhodné chování apod.)

Zrušit tábor, nepodaří-li se mu naplnit pobyt minimálním počtem účastníků, na který kalkuloval cenu a hrozilo by uspořádáním takového tábora výrazné navýšení ceny.

Změnit termíny, místa konání a programy plánovaných pobytových táborů dle aktuálního počtu zájemců nebo jiných nepředvídatelných okolností (onemocnění vedoucích, technické problémy s prostory apod.).

Zákonný zástupce má právo:

Na zrušení přihlášky účastníka a vrácení celé uhrazené částky, změní-li organizátor zásadní avizované parametry (př. změna termínu).

Na vrácení uhrazené ceny tábora v plné výši, dojde-li ke zrušení tábora ze strany organizátora z jakýchkoliv důvodů.

Řád tábora

Každý účastník je povinen řídit se pokyny vedoucích PT a respektovat provozní řád ubytovacího zařízení. Zákonný zástupce vyplněním závazné přihlášky na PT stvrzuje, že se seznámil s provozním řádem a podmínkami a souhlasí s nimi, zároveň poučí své dítě, přiměřeně k jeho věku, o nutnosti tento řád a podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení tohoto řádu a podmínek.

Informace a nakládání s nimi

S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákonný zástupce bere na vědomí, že účastník bude v rámci táborové činnosti fotografován a souhlasí se zveřejněním fotografií z tábora za účelem prezentace činnosti školy.

 

Přihláška na příměstský tábor - zde

Přihláška na pobytový tábor - zde