Co tvorbou závěrečné práce žáci získají, co se mohou naučit?

· absolvovat dlouhodobější individuální práci na zvolené téma

· vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů

· integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, využít

mezipředmětové vztahy

· napsat a graficky zpracovat vlastní souvislý a logicky uspořádaný text doplněný o grafy,

fotografie, tabulky

· formulovat závěry, vývody

· obhájit formu a obsah práce

 

Žáci z práce nemusí mít strach, na zpracování nebudou sami. Povede je vedoucí práce, tedy učitel, k jehož tématu se přihlásí.

 

Výběr témat

Každý učitel na 2. stupni nabízí žákům minimálně dvě témata, která jsou pro žáky 9. tříd vhodná. Jejich výběr je opravdu pestrý a zajímavý. Žáci se podle pravidel zapíší k jednotlivým tématům (na jedno téma max. 2 žáci, na jednoho učitele max. 3 žáci). Pokud by se stalo, že žák nenajde vhodné téma nebo bude jeho vybrané téma již obsazené, může si zvolit svoje vlastní téma, které mu ale musí učitel, jenž není „obsazen“, schválit. Kromě toho lze obsah nabízených témat upravit a projednat s garantem.

 

 Požadavky na absolventskou práci

Rozsah práce bude minimálně 3 strany psaného textu klasického formátu (bez obálky a použité literatury)

Členění práce (formální podoba) – viz soubor Pravidla tvorby

- obálka podle jednotného vzoru (název práce, autor, datum odevzdání, jméno vedoucího práce, podpis žáka)

- obsah (případně)

- resumé (stručný obsah práce)

- stručný úvod (proč právě toto téma atd.)

- vlastní práce

- závěr (co jsem ověřil, zjistil, potvrdil, vyvrátil, případné zdůvodnění neprokázané hypotézy)

- použitá literatura, zdroje

- přílohy (ilustrace, fotografie, obrázky, grafy, vyhodnocení dotazníku, trojrozměrné modely, filmová sekvence apod.)

Další pravidla

- zřetelné využití několika různých informačních zdrojů (literatura, internet, apod.),

- důsledné a přesné uvedení zdrojů (kniha: autor, název, nakladatel, rok vydání, stránky; internet: přesné adresy webových stránek; exponát muzea: název exponátu, časové zařazení, oddělení příp. místo původu; ústní zdroj: jméno, příjmení, datum, bydliště apod.) 

Hodnocení 

a) způsob hodnocení

- po obhajobě a po předchozí konzultaci vedoucího práce s členy komise navrhne vedoucí práce ohodnocení práce na základě stanovených kritérií

- závěrečné hodnocení proběhne po veřejné obhajobě před dvou až tříčlennou komisí a veřejností (mladší spolužáci, rodiče) 

b) kritéria hodnocení – viz níže

věcná správnost tvořivý přístup a originalita

gramatická, stylistická a grafická úroveň - uplatnění mezipředmětových (víceoborových) vztahů

- využití alespoň 2 informačních zdrojů a jejich přesné uvedení

- úroveň prezentace: 1) stručně, jasně a srozumitelně shrnout základní body práce

2) kultivovaný projev s důrazem na jazykovou správnost

3) eventuální využití prezentační techniky 

c) stupnice hodnocení:

1 - výborný

2 - velmi dobrý

3 - vyhovující

 

Obhajoby (obhajoby si můžeme představit také jako „seznámení veřejnosti s mojí prací“)

- společné zahájení obhajob za účasti hostů

- dvou - tříčlenná komise bez oponenta (minimálně vedoucí práce, další učitel, žádoucí je zastoupení rodičů)

- účast veřejnosti (rodiče, spolužáci, zástupci zřizovatele - předání certifikátů)

- účast ve vhodném oblečení

- společné zakončení, vyhlášení výsledků, předání osvědčení

 

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE můžeme také chápat jako „hru na maturitu“ nebo na jiné zkoušky, které děti v životě čekají. Samotná práce je důležitá, ale podstatnější je proces vzniku práce při získávání a vstřebávání pravidel její tvorby. Vědět, kde informace nalézt a jak je zpracovávat, je jedna z podmínek úspěchu nejen při absolventské práci.