Informace k provozu školy 12.4.2021

Informace k provozu školy 12.4.2021 - zde

Testování žáků - zde

Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Důležité informace k zápisu do 1. ročníku

Od 1. 4. do 15.4. 2021 je možné elektronickou formou zaregistrovat dítě k zápisu do 1. ročníku na naší škole. Zda budou probíhat zápisy prezenčně, se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace, proto jsme v elektronické registraci nenabízeli možnost výběru termínů.

Kapacita 1. ročníků je 75 žáků.

Formulář žádosti je možné vyplnit na:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs2sokolov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=16037

Zákonný zástupce pak může doručit žádost následujícími způsoby:

- datovou schránkou (elektronický podpis být nemusí),

- elektronicky se zaručeným el podpisem,

- poštou,

- vhozením do schránky umístěné na budově školy (vchod z nábřeží)

- osobně ve dnech pondělí a středa od 8 do 12 hodin.

Přílohou k žádosti v jakékoliv podobě je kopie RODNÉHO LISTU! V případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat OBČANSKÝM PRŮKAZEM. V případě dálkového zápisu je třeba opět kopie občanského průkazu. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě odkladu:

pokud má dítě již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak zákonný zástupce podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie),

pokud nemá dítě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak zákonný zástupce podá žádost o přijetí i odklad a uvede, zda čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření.

Pokud neplatí žádná z výše uvedených situací, ale zákonný zástupce chce odklad, podá žádost o přijetí i o odklad a bude dále informován, jak postupovat dle zákona.

zapisy online 580x400

Přednostně budou přijímáni žáci ze spádového obvodu:

Bendlova

J. K. Tyla

Nad Vyhlídkou

Rolnická

Tyršova

Dr. Kocourka

Komenského

Nerudova

Rooseweltova

U Divadla

Dvořákova

Kostelní

Ondříškova

Růžové náměstí

Učitelská

Fibichova

Kraslická

Pod Sokolí strání

Smetanova

Vrchlického

Fügnerova

Křížová

Pražská

Staré náměstí

Wolkerova

Hálkova

Lidické nábřeží

Prokopova

Školní

Zámecká

Husitská

M. Gorkého

Příčná

Škroupova

Žákovská

Janáčkova

Nábřežní

Rokycanova

Tělocvičná

 

V případě dotazů kontaktujte prosím ŘŠ nebo ZŘŠ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace k provozu školy od 29. 3. do 11. 4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala ředitelka školy v době od 8. do 26. 3. 2021 tato opatření týkající se provozu budovy školy:

1. Kancelář školy je v provozu v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin. Telefonní číslo do kanceláře: 352 324 050.

2. Dohledová služba je v budově školy vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 7 do 10 hodin. V tuto dobu je možné vyzvedávání práce pro žáky, kteří nejsou on-line, a vracení prací.

3. Konzultace pedagog – konzultační hodiny do 11. 4. nebudou realizovány.

4. Školní výdejna jídel není v provozu.

 

Nabídka příměstských táborů na rok 2021

Nabídka příměstských táborů - zde

Přihláška na příměstský tábor - zde

Přihláška pobytový tábor - zde

Informace k přijímacím zkouškám 2021

Informace k přijímacím zkouškám ve školním roce 2020/2021 - zde

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

 • Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Pro ostatní žáky pokračuje povinné distanční vzdělávání.
 • Prezenční výuka 1. a 2. ročníků probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle upravených rozvrhů z 18. 11. 2020. Tyto rozvrhy jsou vyvěšeny v Google Classroomech jednotlivých 1. a 2. tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Jedná se o nařízení MŠMT, případný nesouhlas je nutné řešit s MŠMT, zaměstnanci ani vedení školy tuto skutečnost nemůžou ovlivnit, měnit či upravovat. Doporučujeme, aby každý žák s sebou měl 2 roušky a vlastní sáček na odložení roušky.
 • Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou dále zakázány, nekonají se zájmové kroužky.
 • V provozu bude školní družina. Každá třída 1. a 2. ročníků má svoji družinu s přidělenou vychovatelkou (ranní i odpolední družina tedy bude probíhat v homogenních skupinách stejně jako výuka). Žádáme opět rodiče, aby zvážili vzhledem k nařízeným podmínkám prezenčního vzdělávání (roušky po celou dobu pobytu ve škole, časté větrání) čas, který jejich děti budou v družině trávit.
 • Školní výdejna jídel je od 4. 1. 2021 v provozu. I žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Žáci vzdělávající se distančně a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat do přinesených nádob.
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob. Vyzvedávání obědů je možné od 13.00 do 13.30, vchod z ulice Gorkého (od Jiskry).
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

V Sokolově 30. 12. 2020 Mgr. Petra Šišková

ředitelka školy

21.12. - 22.12. 2020

MŠMT vyhlásilo 21. 12. a 22. 12. jako volné dny. V tyto dny neprobíhá ani prezenční, ani distanční výuka. Školní stravování v těhchto dnech nebude poskytováno, obědy budou všem automaticky odhlášeny.  Zákonní zástupci mají v tyto dny nárok na ošetřovné. 

Školní jídelna - rotační výuka

Žáci 6., 7. a 8.tříd, kteří mají zájem o oběd, si musí nyní výjimečně oběd předem objednat.

(Ať jsou v prezenční nebo distanční výuce)

Pro ostatní třídy platí automatické objednávky.

Informace k provozu školní družiny od 30.11.2020

Informace k provozu školy a školní družiny platí do 22. 12. 2020. Informace k provozu od 4. 1. 2021 budou upraveny dle aktuální situace.

PROVOZ ŠD (vzhledem k personálním možnostem školy):

1. a 2. ročníky - provoz ranní ŠD od 5.30

- provoz odpolední ŠD do 16.00

1. A – vych. I. Piskáčková ŠD č. 18

1. B – vych. Dagmar Lisá ŠD č. 17

1. C – vych. Kateřina Lisá ŠD č. 16

2. A – vych. J. Šrámková školní klub

2. B + 2. C – vych. B. Malá ŠD č. 15

3. a 4. ročníky - není ranní ŠD

- provoz odpolední ŠD do 16.00 hod.

3. A + 3. B – vych. J. Křenková ŠD č. 107 (uč. 3. B)

4. A + 4. B + 4. C – asistent J. Rund/H. Stinglová ŠD č. 105 (uč. 4. C)

5. ročníky a II. stupeň – školní klub není v provozu

 

PLATBA ŠD:

Poplatek za školní družinu a školní klub za I. pololetí bude snížen o poměrnou částku odpovídající délce uzavření ŠD/ŠK. Přeplatek, který tak vznikne, bude převeden na II. pololetí.

DOPORUČENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

Děti by měly mít teplé oblečení (stejně jako při výuce), protože se bude častěji větrat. Roušky jsou povinné i v ŠD. Zvažte proto čas, po který je přítomnost Vašeho dítěte v ŠD nutná. Kroužky se nekonají.

 

V Sokolově 23. 11. 2020

Mgr. Petra Šišková

ředitelka školy

Informace k provozu školy od 30.11.2020

Informace k provozu školy a školní družiny platí do 22. 12. 2020. Informace k provozu od 4. 1. 2021 budou upraveny dle aktuální situace.

· Od 30. 11. 2020 je povolena přítomnost žáků 1. stupně základních škol, žáků 9. ročníků, žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky (střídání celých tříd po týdnu). Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

· V týdnu od 30. 11. do 4. 12. se kromě všech 9. ročníků prezenčně vzdělávají tyto třídy:

7. ABC, 8. A

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (6. AB, 8. BC), se povinně vzdělávají distančním způsobem.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. se třídy střídají (prezenčně 6. AB, 8. BC, distančně 7. ABC, 8. A).

· Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Jedná se o nařízení MŠMT, případný nesouhlas je nutné řešit s MŠMT, zaměstnanci ani vedení školy tuto skutečnost nemůžou ovlivnit, měnit či upravovat. Doporučujeme, aby každý žák s sebou měl 2 roušky a vlastní sáček na odložení roušky.

· Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou dále zakázány, nekonají se zájmové kroužky.

Hodiny tělesné výchovy v 9. ročnících budou realizovány formou procvičování učiva ČJ a M k přijímacím zkouškám na SŠ.

· Školní klub není v provozu z důvodu nemožnosti zachování homogenity skupiny.

· Školní výdejna jídel je v provozu. I žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob.

· Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob v pracovní dny v době od 13:45 do 14:00.

· Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

· V provozu nebudou šatní skříňky. Žáci si bundy a obuv nosí do tříd. Je žádoucí, aby vzhledem k častému větrání, měly děti teplé oblečení.

 

V Sokolově 23. 11. 2020

Mgr. Petra Šišková

ředitelka školy

Online třídní schůzky 1. pololetí šk. roku 2020/21

Rozpis online třídních schůzek pro 1. a 2. stupeň

ts po opravě

ts po opravě1

 

Informace k provozu školy 18. 11. 2020

 • Od 18. 11. 2020 je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné distanční vzdělávání.
 • Prezenční výuka 1. a 2. ročníků probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle upravených rozvrhů. Tyto rozvrhy budou oznámeny v jednotlivých třídách prostřednictvím Google Classroom nejpozději v pondělí 16. 11. 2020.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Jedná se o nařízení MŠMT, případný nesouhlas je nutné řešit s MŠMT, zaměstnanci ani vedení školy tuto skutečnost nemůžou ovlivnit, měnit či upravovat. Doporučujeme, aby každý žák s sebou měl 2 roušky a vlastní sáček na odložení roušky.
 • Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou dále zakázány, nekonají se zájmové kroužky.
 • V provozu bude školní družina. Každá třída 1. a 2. ročníků má svoji družinu s přidělenou vychovatelkou (ranní i odpolední družina tedy bude probíhat v homogenních skupinách stejně jako výuka). Žádáme rodiče, aby zvážili vzhledem k nařízeným podmínkám prezenčního vzdělávání (roušky po celou dobu pobytu ve škole, časté větrání) čas, který jejich děti budou v družině trávit.
 • Školní výdejna jídel je od 18. 11. 2020 v provozu. I žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Žáci vzdělávající se distančně a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat do přinesených nádob.
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob. Rozpis pro vyzvedávání obědů pro žáky v distančním vzdělávání bude zveřejněn nejpozději v pondělí 16. 11. 2020.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

V Sokolově 13. 11. 2020                                                                Mgr. Petra Šišková

                                                                                                          ředitelka školy

Pravidla digitální výuky

Pravidla digitální výuky - zde 

Barevné dny od 10.11. do 18.11.

Barevné dny od 10.11 do 18.11.

 

barevné dny

Změny ke 2.11. 2020

Od 2. 11. 2020 dochází k úpravám v rozvrzích jednotlivých tříd. Aktuální rozvrhy najdete v Google Classroomech jednotlivých tříd. 
Kancelář je dále v provozu v době od 7 do 12 hodin, stejně funguje i dohledová služba pro případné vyzvedávání pracovních listů a materiálů. 
Pro žáky 9. tříd fungují distanční Semináře z českého jazyka a matematiky. Zde žáci procvičují učivo a připravují se na přijímací zkoušky. Úhrady za tyto semináře je třeba provést do 9. 11. 2020 buď  v hotovosti v kanceláři školy, nebo převodem na účet školy 150783987/0600. VS pro Seminář z ČJ je 160, VS pro Seminář z M je 161. Do zprávy uveďte jméno dítěte. 

Informace k distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče,
od středy 14. 10. přechází 1. i 2. stupeň na distanční výuku.
1) Vaše děti dnes donesou domů (nebo bude zveřejněn v Google Classroomu vaší třídy) rozvrh platný po dobu distanční výuky. V uvedené hodiny budou vyučující online, budou vysvětlovat, prezentovat, konverzovat, chatovat, odpovídat na dotazy (přes Google Meet), zadávat nějakou formu prověření. Vyučující si budou děti dělit do menších skupin, hodiny nebudou klasicky 45 minut online, ale po kratších časových úsecích (ve zbývajícím čase budou děti procvičovat dle zadání). Rozvrh je dán proto, aby vaše děti "nevypadly z rytmu".
2) K distanční výuce stačí mobilní telefon s připojením k internetu (nevadí, že každé dítě nemá tablet či notebook).
V případě, že dítě nemá připojení online, je nutné si dle pokynů vyučujících vyzvedávat práci ve škole u dohledové služby od 7 do 12 hodin (pondělí - pátek). Vyučující dá pokyn, kdy a v jaké podobě má být práce odevzdána!
3) Pokud si dítě ve škole zapomene učebnici či jinou pomůcku nutnou k distanční výuce, může si pro ni do školy přijít v pracovní dny od 7 do 12 hodin.
4) Distanční výuka je povinná od 1. 9. V případě nemoci či nepřítomnosti z jiného důvodu je třeba dítě do 3 kalendářních dnů omluvit (způsoby danými školním řádem).
5) Obědy ve školní jídelně budou od středy 14. 10. všem automaticky odhlášeny.
6) Kancelář bude v provozu od středy 14. 10. od 7 do 12 hodin.
7) Ve dnech 26. 10. - 27. 10. výuka neprobíhá. Distančně se tedy bude vzdělávat zatím (a doufejme) "jen" 8 dní.
8) V případě dotazů se obracejte na své třídní učitele, případně na ředitelku školy. Děkujeme za spolupráci.

DESATERO PRO ŽÁKY V DISTANČNÍ VÝUCE

 • Tak, jak jsme to trénovali v září, komunikujeme přes Google Classroom (zadávání úkolů, procvičování, umísťování videí a výukových materiálů) a Google Meet (online výuka – výklad, konverzace v cizím jazyce apod.).
 • K distanční výuce využívej mobilní telefon, tablet nebo počítač. Od středy 14. 10. platí rozvrh pro distanční výuku, který jsi buď dostal/a ve škole, nebo do Google Classroom.
 • V případě nejasností v jednotlivých předmětech se obracej na své vyučující (komunikuj přes Google Classroom), v případě potřeby je v Google učebně tvé třídy k dispozici třídní učitel.
 • Pokud nejsi on-line, práci si vyzvedáváš od pondělí do pátku u dohledové služby v době od 7 do 12 hodin.
 • Práci odevzdáváš on-line dle pokynů učitelů jednotlivých předmětů, pokud si práci vyzvedáváš v papírové podobě, je třeba ji rovněž odevzdat dle pokynů učitelů.
 • V distanční výuce probíhá klasifikace, tvé práce mohou být hodnoceny, v případě delšího trvání distanční výuky budou zadávány různé prověřovací práce.
 • Distanční výuka je povinná, pokud jsi nemocný, případně máš jiný důvod, proč se distanční výuky neúčastníš, je třeba, aby tě zákonní zástupci (rodiče) do 3 kalendářních dnů omluvili!
 • Pokud zjistíš, že sis ve škole zapomněl učebnici či jinou pomůcku potřebnou k výuce, můžeš si ji vyzvednout v pracovních dnech od 7 do 12 hodin.
 • Obědy nejsou po dobu distanční výuky zajišťovány.
 • Komunikuj, ptej se a neboj se - společně to zvládneme!

Distanční vzdělávání 12.10-23.10.2020

Na základě opatření vyhlášených MZ bude v následujících dvou týdnech probíhat výuka takto:
 1. stupeň prezenční výuka (běžný režim)
 2. stupeň:
 
12. 10. - 16. 10. 2020 prezenční výuka ve třídách:
6. A, 6. B, 7. A, 8. C, 9. A, 8. B
 
12. 10. - 16. 10. 2020 distanční výuka ve třídách:
7. B, 7. C, 8. A, 9. C, 9. B
 
19. 10. - 23. 10. 2020 - prezenční výuka ve třídách:
7. B, 7. C, 8. A, 9. C, 9. B
 
19. 10. - 23. 10. 2020 - distanční výuka ve třídách:
6. A, 6. B, 7. A, 8. C, 9. A, 8. B
 
Podzimní prázdniny budou na základě rozhodnutí MŠMT v období od 26. 10. do 30. 10. 2020.
 
MOŽNOST OBĚDŮ V DISTANČNÍ VÝUCE!
Žáci v distanční výuce si mohou obědy vyzvedávat do svých nádob od 11.15 do 11.40. Výdej v jiném čase není možný (vzhledem k tomu, že zároveň probíhá prezenční výuka)! Vstup pro obědy je přes skleněné dveře z ulice Gorkého (od dohledové služby). ŠKOLA ŽÁKŮM OBĚDY NEBUDE ODHLAŠOVAT AUTOMATICKY, POKUD O NĚ NEBUDETE MÍT ZÁJEM, PROSÍM ODHLASTE SI JE INDIVIDUÁLNĚ!
 
Další informace dle aktuálního stavu.
 

Uhrazení služby Maminko, posílám zprávu

Žádáme rodiče o uhrazení služby Maminko, posílám zprávu - 300 Kč/rok

Platbu provést na účet: 150783987/0600
VS: 157
do zprávy uvést jméno dítěte!!!
 
Pokud nebude platba provedena do konce října 2020, bude dítěti služba deaktivována!
 
Termín do pátku 9. 10. 2020. Pak bude služba deaktivována.
 

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz