Informace k provozu školní družiny od 30.11.2020

PROVOZ ŠD (vzhledem k personálním možnostem školy):

1. a 2. ročníky - provoz ranní ŠD od 5.30

- provoz odpolední ŠD do 16.00

1. A – vych. I. Piskáčková ŠD č. 18

1. B – vych. Dagmar Lisá ŠD č. 17

1. C – vych. Kateřina Lisá ŠD č. 16

2. A – vych. J. Šrámková školní klub

2. B + 2. C – vych. B. Malá ŠD č. 15

3. a 4. ročníky - není ranní ŠD

- provoz odpolední ŠD do 16.00 hod.

3. A + 3. B – vych. J. Křenková ŠD č. 107 (uč. 3. B)

4. A + 4. B + 4. C – asistent J. Rund/H. Stinglová ŠD č. 105 (uč. 4. C)

5. ročníky a II. stupeň – školní klub není v provozu

 

PLATBA ŠD:

Poplatek za školní družinu a školní klub za I. pololetí bude snížen o poměrnou částku odpovídající délce uzavření ŠD/ŠK. Přeplatek, který tak vznikne, bude převeden na II. pololetí.

DOPORUČENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

Děti by měly mít teplé oblečení (stejně jako při výuce), protože se bude častěji větrat. Roušky jsou povinné i v ŠD. Zvažte proto čas, po který je přítomnost Vašeho dítěte v ŠD nutná. Kroužky se nekonají.

 

V Sokolově 23. 11. 2020

Mgr. Petra Šišková

ředitelka školy

Informace k provozu školy od 30.11.2020

· Od 30. 11. 2020 je povolena přítomnost žáků 1. stupně základních škol, žáků 9. ročníků, žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky (střídání celých tříd po týdnu). Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

· V týdnu od 30. 11. do 4. 12. se kromě všech 9. ročníků prezenčně vzdělávají tyto třídy:

7. ABC, 8. A

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (6. AB, 8. BC), se povinně vzdělávají distančním způsobem.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. se třídy střídají (prezenčně 6. AB, 8. BC, distančně 7. ABC, 8. A).

· Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Jedná se o nařízení MŠMT, případný nesouhlas je nutné řešit s MŠMT, zaměstnanci ani vedení školy tuto skutečnost nemůžou ovlivnit, měnit či upravovat. Doporučujeme, aby každý žák s sebou měl 2 roušky a vlastní sáček na odložení roušky.

· Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou dále zakázány, nekonají se zájmové kroužky.

Hodiny tělesné výchovy v 9. ročnících budou realizovány formou procvičování učiva ČJ a M k přijímacím zkouškám na SŠ.

· Školní klub není v provozu z důvodu nemožnosti zachování homogenity skupiny.

· Školní výdejna jídel je v provozu. I žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob.

· Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob v pracovní dny v době od 13:45 do 14:00.

· Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

· V provozu nebudou šatní skříňky. Žáci si bundy a obuv nosí do tříd. Je žádoucí, aby vzhledem k častému větrání, měly děti teplé oblečení.

 

V Sokolově 23. 11. 2020

Mgr. Petra Šišková

ředitelka školy

Online třídní schůzky 1. pololetí šk. roku 2020/21

Rozpis online třídních schůzek pro 1. a 2. stupeň

ts po opravě

ts po opravě1

 

Informace k provozu školy 18. 11. 2020

 • Od 18. 11. 2020 je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné distanční vzdělávání.
 • Prezenční výuka 1. a 2. ročníků probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle upravených rozvrhů. Tyto rozvrhy budou oznámeny v jednotlivých třídách prostřednictvím Google Classroom nejpozději v pondělí 16. 11. 2020.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Jedná se o nařízení MŠMT, případný nesouhlas je nutné řešit s MŠMT, zaměstnanci ani vedení školy tuto skutečnost nemůžou ovlivnit, měnit či upravovat. Doporučujeme, aby každý žák s sebou měl 2 roušky a vlastní sáček na odložení roušky.
 • Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou dále zakázány, nekonají se zájmové kroužky.
 • V provozu bude školní družina. Každá třída 1. a 2. ročníků má svoji družinu s přidělenou vychovatelkou (ranní i odpolední družina tedy bude probíhat v homogenních skupinách stejně jako výuka). Žádáme rodiče, aby zvážili vzhledem k nařízeným podmínkám prezenčního vzdělávání (roušky po celou dobu pobytu ve škole, časté větrání) čas, který jejich děti budou v družině trávit.
 • Školní výdejna jídel je od 18. 11. 2020 v provozu. I žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Žáci vzdělávající se distančně a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat do přinesených nádob.
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob. Rozpis pro vyzvedávání obědů pro žáky v distančním vzdělávání bude zveřejněn nejpozději v pondělí 16. 11. 2020.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

V Sokolově 13. 11. 2020                                                                Mgr. Petra Šišková

                                                                                                          ředitelka školy

Pravidla digitální výuky

Pravidla digitální výuky - zde 

Barevné dny od 10.11. do 18.11.

Barevné dny od 10.11 do 18.11.

 

barevné dny

Změny ke 2.11. 2020

Od 2. 11. 2020 dochází k úpravám v rozvrzích jednotlivých tříd. Aktuální rozvrhy najdete v Google Classroomech jednotlivých tříd. 
Kancelář je dále v provozu v době od 7 do 12 hodin, stejně funguje i dohledová služba pro případné vyzvedávání pracovních listů a materiálů. 
Pro žáky 9. tříd fungují distanční Semináře z českého jazyka a matematiky. Zde žáci procvičují učivo a připravují se na přijímací zkoušky. Úhrady za tyto semináře je třeba provést do 9. 11. 2020 buď  v hotovosti v kanceláři školy, nebo převodem na účet školy 150783987/0600. VS pro Seminář z ČJ je 160, VS pro Seminář z M je 161. Do zprávy uveďte jméno dítěte. 

Informace k distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče,
od středy 14. 10. přechází 1. i 2. stupeň na distanční výuku.
1) Vaše děti dnes donesou domů (nebo bude zveřejněn v Google Classroomu vaší třídy) rozvrh platný po dobu distanční výuky. V uvedené hodiny budou vyučující online, budou vysvětlovat, prezentovat, konverzovat, chatovat, odpovídat na dotazy (přes Google Meet), zadávat nějakou formu prověření. Vyučující si budou děti dělit do menších skupin, hodiny nebudou klasicky 45 minut online, ale po kratších časových úsecích (ve zbývajícím čase budou děti procvičovat dle zadání). Rozvrh je dán proto, aby vaše děti "nevypadly z rytmu".
2) K distanční výuce stačí mobilní telefon s připojením k internetu (nevadí, že každé dítě nemá tablet či notebook).
V případě, že dítě nemá připojení online, je nutné si dle pokynů vyučujících vyzvedávat práci ve škole u dohledové služby od 7 do 12 hodin (pondělí - pátek). Vyučující dá pokyn, kdy a v jaké podobě má být práce odevzdána!
3) Pokud si dítě ve škole zapomene učebnici či jinou pomůcku nutnou k distanční výuce, může si pro ni do školy přijít v pracovní dny od 7 do 12 hodin.
4) Distanční výuka je povinná od 1. 9. V případě nemoci či nepřítomnosti z jiného důvodu je třeba dítě do 3 kalendářních dnů omluvit (způsoby danými školním řádem).
5) Obědy ve školní jídelně budou od středy 14. 10. všem automaticky odhlášeny.
6) Kancelář bude v provozu od středy 14. 10. od 7 do 12 hodin.
7) Ve dnech 26. 10. - 27. 10. výuka neprobíhá. Distančně se tedy bude vzdělávat zatím (a doufejme) "jen" 8 dní.
8) V případě dotazů se obracejte na své třídní učitele, případně na ředitelku školy. Děkujeme za spolupráci.

DESATERO PRO ŽÁKY V DISTANČNÍ VÝUCE

 • Tak, jak jsme to trénovali v září, komunikujeme přes Google Classroom (zadávání úkolů, procvičování, umísťování videí a výukových materiálů) a Google Meet (online výuka – výklad, konverzace v cizím jazyce apod.).
 • K distanční výuce využívej mobilní telefon, tablet nebo počítač. Od středy 14. 10. platí rozvrh pro distanční výuku, který jsi buď dostal/a ve škole, nebo do Google Classroom.
 • V případě nejasností v jednotlivých předmětech se obracej na své vyučující (komunikuj přes Google Classroom), v případě potřeby je v Google učebně tvé třídy k dispozici třídní učitel.
 • Pokud nejsi on-line, práci si vyzvedáváš od pondělí do pátku u dohledové služby v době od 7 do 12 hodin.
 • Práci odevzdáváš on-line dle pokynů učitelů jednotlivých předmětů, pokud si práci vyzvedáváš v papírové podobě, je třeba ji rovněž odevzdat dle pokynů učitelů.
 • V distanční výuce probíhá klasifikace, tvé práce mohou být hodnoceny, v případě delšího trvání distanční výuky budou zadávány různé prověřovací práce.
 • Distanční výuka je povinná, pokud jsi nemocný, případně máš jiný důvod, proč se distanční výuky neúčastníš, je třeba, aby tě zákonní zástupci (rodiče) do 3 kalendářních dnů omluvili!
 • Pokud zjistíš, že sis ve škole zapomněl učebnici či jinou pomůcku potřebnou k výuce, můžeš si ji vyzvednout v pracovních dnech od 7 do 12 hodin.
 • Obědy nejsou po dobu distanční výuky zajišťovány.
 • Komunikuj, ptej se a neboj se - společně to zvládneme!

Distanční vzdělávání 12.10-23.10.2020

Na základě opatření vyhlášených MZ bude v následujících dvou týdnech probíhat výuka takto:
 1. stupeň prezenční výuka (běžný režim)
 2. stupeň:
 
12. 10. - 16. 10. 2020 prezenční výuka ve třídách:
6. A, 6. B, 7. A, 8. C, 9. A, 8. B
 
12. 10. - 16. 10. 2020 distanční výuka ve třídách:
7. B, 7. C, 8. A, 9. C, 9. B
 
19. 10. - 23. 10. 2020 - prezenční výuka ve třídách:
7. B, 7. C, 8. A, 9. C, 9. B
 
19. 10. - 23. 10. 2020 - distanční výuka ve třídách:
6. A, 6. B, 7. A, 8. C, 9. A, 8. B
 
Podzimní prázdniny budou na základě rozhodnutí MŠMT v období od 26. 10. do 30. 10. 2020.
 
MOŽNOST OBĚDŮ V DISTANČNÍ VÝUCE!
Žáci v distanční výuce si mohou obědy vyzvedávat do svých nádob od 11.15 do 11.40. Výdej v jiném čase není možný (vzhledem k tomu, že zároveň probíhá prezenční výuka)! Vstup pro obědy je přes skleněné dveře z ulice Gorkého (od dohledové služby). ŠKOLA ŽÁKŮM OBĚDY NEBUDE ODHLAŠOVAT AUTOMATICKY, POKUD O NĚ NEBUDETE MÍT ZÁJEM, PROSÍM ODHLASTE SI JE INDIVIDUÁLNĚ!
 
Další informace dle aktuálního stavu.
 

Uhrazení služby Maminko, posílám zprávu

Žádáme rodiče o uhrazení služby Maminko, posílám zprávu - 300 Kč/rok

Platbu provést na účet: 150783987/0600
VS: 157
do zprávy uvést jméno dítěte!!!
 
Pokud nebude platba provedena do konce října 2020, bude dítěti služba deaktivována!
 
Termín do pátku 9. 10. 2020. Pak bude služba deaktivována.
 

Pronájem učeben v roce 2020

Nabízíme pronájem velké a malé tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy Mgr. Petru Šiškovou - tel. 352 324 053, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace k opatřením platným od 5. 10. 2020 do 16. 10. 2020

 • 1. stupeň
 • hodiny tělesné výchovy probíhají beze změny
 • výuka hudební výchovy probíhá bez zpěvu
 • 2. stupeň
 • zakazují se sportovní činnosti v rámci hodin tělesné výchovy (hodiny tělesné výchovy budou naplňovány procházkami, v případě nepříznivého počasí teoretickou výukou)
 • výuka hudební výchovy probíhá bez zpěvu

25.9.2020

Dne 25.9.2020 probíhá výuka dle běžného rozvrhu.

Informace o vydání nových mimořádných opatření

Informace o vydání nových mimořádných opatření - zde

 

Třídní schůzky 8.9.2020

Úvodní třídní schůzky se budou konat 8. 9. od 15. 30 hodin. Účast rodičů nutná - seznámení s elektronickou žákovskou knížkou, předání přístupů do elektronické žákovské knížky, seznámení s pravidly distanční výuky aj.

Doporučujeme ZZ v průběhu třídních schůzek zakrytí úst a dýchacích cest (roušky, respirátory, aj.)

Aktualizace ceníku stravného od 1.9.2020

Dle přílohy k vyhlášce č.107/2008 Sb.jsou strávníci zařazováni do věkových kategorií podle dosaženého věku v daném školním roce. ( Školní rok = od 1.9.2020 - do 31.8.2021)

 

Věkové kategorie:     Cena za 1 oběd    Měsíční záloha  
6 - 10 let:   27 Kč   540 Kč  
11 - 14 let:   28 Kč   570 Kč  
15 a více let:   29 Kč   600 Kč  

Maminko, posílám zprávu

Vážení rodiče,

škola od září 2020 nabízí službu Maminko, posílám zprávu. Vaše dítě při příchodu do školy přiloží čip/ISIC kartu na načítací zařízení. Technologické centrum načtení zpracuje a odešle SMS zprávu na telefonní číslo rodiče. Totéž při odchodu ze školy. Cena služby za jeden školní rok je 300 Kč (30 Kč/měsíc). Aktivace čipu/ISIC karty pro tuto službu proběhne v pátek 4. 9. 2020. Pokud máte o službu zájem, je třeba vyplnit formulář, který Vaše dítě dostane 1. 9. 2020 ve škole. 2. 9. nebo 3. 9. 2020 musí přinést do školy k aktivaci čip/ISIC kartu. V pátek 4. 9. mu bude aktivovaný čip vrácen a služba zasílání SMS bude aktivována. V případě zájmu o tuto službu pište na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. jméno žáka a třídu. V případě dotazů kontaktujte ŘŠ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platba za službu Maminko, posílám zprávu - 300 Kč/rok
Platbu provést na účet: 150783987/0600
VS: 157
do zprávy uvést jméno dítěte!!!

Zápis do školní družiny na školní rok 2020/2021

Přihlašování je možné od 26.8. do 31.8.2020 a 1.9. do 9.00 hod.

Do školní družiny budou přijímáni děti na základě řádně vyplněné přihlášky.

Přihlášky je možné si vyzvednout a vyplnit u vedoucí vychovatelky ŠD (v případě nepřítomnosti budou k dispozici v kanceláři školy denně od 8.00 do 15.00).

Školní družina – určena pro žáky 1.-4. tříd naší školy. Po dohodě lze žáky 4. tříd, kteří v určité dny čekají po skončení vyučování na zájmový kroužek (nejednalo by se o pravidelnou denní docházku), přijímat do školního klubu.

Školní klub – určen pro žáky 5. tříd a 2. stupně.

Přihlašování do ŠK je možné od 26.8.2020.

Přihláška do školní družiny - zde   ;  Přihláška do školního klubu - zde 

 

Školní jídelna 26.6.

 V pátek 26. 6. nebude z organizačních důvodů zajištěn oběd ve školní jídelně. Všechny přihlášené obědy budou automaticky odhlášeny.

 

 

 

 

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz