Charakteristika školy

Jsme státní základní škola v Sokolově. V roce 2019 jsme oslavili již 125 let své existence. Téměř čtyřicet let u nás probíhá rozšířená výuka jazyků, v současnosti jsme jedinou školou s jazykovým zaměřením v okrese Sokolov. Škola poskytuje vzdělání podle vzdělávacího programu Škola jazykům otevřená a Základní škola. Ve třídách s rozšířenou výukou jazyka nabízíme výuku anglického, německého, španělského a ruského jazyka. Výuka prvního cizího jazyka - angličtiny - probíhá již od 1. ročníku. Od 3. tříd žáci pokračují ve výuce anglického jazyka, v 6. ročníku přibírají německý jazyk a v 8. ročníku jazyk ruský, nově španělský. Ten mohou od 2. ročníku žáci  navštěvovat i jako nepovinný předmět - Španělský jazyk.

Kromě kvalitního vzdělání a přípravy na další studium vychováváme naše žáky k tomu, aby se aktivně zajímali o dění kolem sebe, kriticky mysleli, uměli komunikovat (a nebáli se) v cizích jazycích, byli digitálně gramotní.

Naši žáci (absolventi) jsou:

             kvalitně připraveni na další studium a úspěšní v dalším studiu

             motivováni k dalšímu vzdělávání

             jazykově dobře vybaveni

             aktivní, zajímají se o dění kolem sebe

             kriticky myslící individuality

             zdravě sebevědomí, zároveň féroví a týmoví hráči

             tolerantní a pomáhající těm, kteří pomoc opravdu potřebují

Na škole aktivně pracuje žákovský parlament. Absolventi školy jsou velmi dobře připraveni na další vzdělávání a bez problémů jsou přijímáni ke studiu (a úspěšně studují) na všech typech středních škol, zejména gymnáziích.  Ve školním roce 2019/2020 složilo úspěšně přijímací zkoušky a bylo přijato v prvním kole přijímacího řízení 98 % žáků. Kapacita je 600 žáků, školu v současné době navštěvuje 580 žáků.

Mezi silné stránky školy patří kvalitní pedagogický sbor, složený z lidí, kteří se rádi učí novým věcem, stále se zdokonalují v nejrůznějších dovednostech a reagují na aktuální dění ve všech oblastech. Svým žákům nabízejí aktivity mimo rámec běžné výuky formou zájmových kroužků, nejen jazykových, ale i badatelských, počítačových a sportovních. Klub Nenuda ve školním roce nabízí přes 20 různých zájmových kroužků. Rovněž organizují celou řadu exkurzí, vzdělávacích zájezdů, lyžařské výcviky a školy v přírodě.

Škola realizuje celou řadu projektů. Jedním z nejvýznamnějších je od roku 2013 projekt Čteme společně. Jedná se o projekt, v rámci něhož se pravidelně setkávají žáci I. a II. stupně. Žáci II. stupně fungují jako tutoři a s mladšími spolužáky čtou, řeší úkoly a vyprávějí si. Velkým přínosem projektu je kromě aktivní práce všech zapojených dětí také prevence šikany, protože mladší žáci mají ve starších spolužácích kamarády a v případě potřeby důvěrníky. Projekt postupně rozšiřujeme i do jiných vzdělávacích oblastí, jako je cizí jazyk a přírodní vědy.

Více než deset let také vycházející žáci naší školy zpracovávají po přijímacích zkouškách tzv. absolventské práce. Kromě kvalitního zpracování tématu se rovněž učí, jak správně psát citaci, dodržovat formální stránku práce, práci obhájit a argumentovat. Absolventské práce uzavírají etapu povinné školní docházky a díky jejich zpracovávání nemají žáci naší školy problémy při vytváření seminárních, příp. ročníkových prací na středních školách. Někteří žáci 9. ročníků zpracovávají a obhajují své práce v anglickém jazyce.

Škola spolupracuje aktivně s rodiči i mimoškolskými subjekty. V rámci těchto partnerství stojí určitě za zmínku projekt Posaďte se, prosím. V něm žáci, rodiče, pedagogové, městské organizace aj. vyráběli a malovali pestré lavičky, které v roce 2017 a 2018 zdobily sokolovské Staré náměstí a městský park. Projekt se setkal s velmi pozitivní odezvou sokolovských občanů i turistů, kteří město v letní sezóně navštívili. Ve školním roce 2018/2019 jsme spolu se sdružením Dolmen zorganizovali ve škole Jarní jarmark radosti. Celá budova školy hostila desítky obchůdků, vystoupení, workshopů. Akci navštívily stovky rodičů, přátel školy a lidí z celého Sokolovska.

Tradicí v naší škole je projekt EDISON BASIC organizovaný agenturou AIESEC. Jedná se o týdenní návštěvu stážistů ze zemí celého světa, kteří ve škole prezentují své země, seznamují naše žáky se svými tradicemi, kulturami, památkami. Projekt pomáhá našim žákům zlepšit anglický jazyk a zvyšuje motivaci k jeho učení se.

Ve školním roce 2019/2020 se škola zapojila do OPVV (tzv. Šablony II) - Moderní škola II. V rámci těchto šablon můžeme zkvalitňovat vzdělávací proces (ICT ve výuce, CLIL ve výuce), vzdělávání pedagogického sboru (kurzy RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení), realizovat projektové dny ve školní družině.

V rámci spolupráce s rodiči nabízíme tzv. rodičovské kavárny – pravidelná setkání ve spolupráci se školní psycholožkou, na něž jsou zváni odborníci z oblastí souvisejících s výchovou a vzděláváním. Ve uplynulém školním roce naši školu pravidelně navštěvovala paní Mgr. Helena Kumperová.

Škola nabízí nadstandardní služby v oblasti kariérového poradenství. Naši žáci jsou již deset let testováni v aplikaci COMDI, což je nejkomplexnější testovací sada v oblasti kariérového poradenství. V současné době jsme jedinou školou v sokolovském okrese, která nepřetržitě toto testování poskytuje. Každý rok pořádáme pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče setkání se zástupci středních škol, zveme naše bývalé žáky, aby vycházejícím přiblížili studium na všech typech středních škol, realizujeme tzv. Rodičovské dny, během nichž představují naši rodiče své zajímavé profese. Správný výběr dalšího směřování našich žáků je pro nás jednou z priorit.

Rovněž v oblasti primární prevence je naše škola velmi úspěšná. Ve škole je nastaven funkční minimální preventivní plán. V rámci něj jsou od roku 2013 realizovány ve spolupráci s občanským sdružením Odyssea Praha adaptační programy (6. ročníky), programy na prevenci šikany (7. ročníky), programy na prevenci závislostí (8. ročníky) a tzv. odrazové můstky pro žáky 9. ročníků, aby se snadno adaptovali na středních školách. Kurzy mají výborné výsledky, s výstupy se dále pracuje. Rodiče vnímají dle dotazníkových šetření školu jako velmi bezpečnou.

Mgr. Petra Šišková

ředitelka školy