Žákovský parlament

 

 

V březnu 2000 na škole vznikl žákovský parlament.
V letošním školním roce 2016/2017 pracuje žákovský parlament v tomto složení : 

 

 Vánoční trhy 21. 12. 2016 od 14:00 - 16:30

Dne 21. 12. 2016 se v odpoledních hodinách od 14:00 – 16:30 uskuteční na školním dvoře „Vánoční trhy“, kde si za symbolické ceny můžete zakoupit vánoční výrobky našich žáků. Zakoupením výrobků přispějete na dobročinné účely. V tento předvánoční čas bychom chtěli rozzářit oči chlapečka Davídka ze Svatavy, který bojuje s těžkou nemocí.

Součástí trhů bude pěvecké vystoupení žáků pod vedením paní učitelky Mokré (žáci vystoupí ve dvou časech - 14:30 hod. a 15:30 hod.). Nebude chybět živý betlém, který též ztvární naši žáci. Zahřát se budete moci teplým čajem a pochutnat si na perníčcích.

V případě, že byste měli zájem přispět nějakým výrobkem, který by se na trzích prodával, budeme velice rádi.

Srdečně Vás zve žákovský parlament 

 

Schůzky ŽP se uskuteční vždy jednou za 14 dní a to 2. a 4. středu v měsíci.  

Nejbližší termín schůzky: 14.12.2016

 

Pokračujeme ve sběru víček: výběr bude vždy 1. pondělí v měsíci.

Nejbližší termíny výběru - 5.12.20016, 2.1.2017

 

 

 

Složení žákovského parlamentu:

9. ročník

9. A – Samuel Vollner, Adam Hendrych

9. B – David Václavík, Jakub Krieger

 

8. ročník

8. A – Koritárová Gabriela, Aptová Klára

8. B – Jaroslav Ryvola, Bára Fusková

 

7. ročník

7. A – Tomáš Klail, Jiří Lukáč

7. B – Červenka Martin, Pavlína Kleinová

7. C - Simona Martínková, Marek Petričák

 

6. ročník

6. A – Marie Vajtrová, Adéla Zelinková

6. B – Marek Kříž, Adam Urban

6. C – Eliška Böhmová, Martin Kováč

 

5. ročník

5. A – Aneta Havlová, Elena Jackuliaková

5. B – Kateřina Tětěruková, Julie Kalousková

5. C – Kristýna Halajová, Danišková Lucie 

 

4. ročník

4. A – Alexandra Weberová, Klára Gvizdová

4. B – Veronika Jermakovová, Kateřina Lindová

4. C – Natálie Kirchnerová, Eliška Hošková

 

3. ročník 

3. A – Jan Hábel, Tomáš Vít

3. B – Karolína Krolopová, Veronika Skřivánková

3. C - Karolína Žejdlová, Tereza Rotová

 

2. ročník

2. A - Tereza Veletová, Štěpán Pavlíček

2. B - 

 

 

Koordinátorky:

Mgr. Monika Sieberová

Mgr. Lenka Pisárová

 

Změny zástupců prosím hlaste ihned. Děkuji.

 

Žákovská ústava :

Preambule

My, žáci ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 vědomi si toho, že škola je společenstvím rovnoprávných svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole, pamětlivi toho, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti, připraveni podle svých možnosti získat co nejvíce vědomosti,dovedností a utužovat sportem své zdraví, odhodláni šířit dobré jméno školy, prostřednictvím svých svobodné zvolených zástupců přijímáme tuto žákovskou ústavu ZŠ. 

Hlava první - základní ustanoveni

Čl. 1
Škola je sdruženi žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.
Čl. 2
Všechny články ústavy vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromáždění a ke které přistoupila i Česká republika. Z nejdůležitější článků Úmluvy: Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, brát jeho názory a požadavky do úvahy ve všech záležitostech týkajících se dítěte. Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, by šlo o porušování práva druhých Právo dítěte na vzdělání. Vzděláni musí být bezplatné a povinné. Má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě v dospělém věku stalo užitečné pro společnost. Opatření k zajištění kázně musí ve školách odpovídat lidské důstojnosti dítěte. Dítě musí být mezi prvními, kterým je věnována ochrana a bezpečí. Musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku. Ditě musí být chráněno před jakoukoli diskriminaci např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství apod., naopak musí být vychováváno v duchu porozumění a přátelství. Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet sdruženi, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých. Právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav, na péči o rozvoj tělesné zdatnosti.
Čl. 3
Každý člen školy je povinen dodržovat vnitřní řád školy.

Hlava druhá - zastupitelské orgány

Čl. 4
Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského sněmu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Žákovský sněm se skládá z těchto orgánů: třídní sněm, školní sněm, žákovská rada.
Čl. 5
Třídní sněm. Je tvořen všemi žáky příslušné třídy. Jejich účast na jednáni je dobrovolná. Zvolí si mluvčího třídy (předsedu), který pak třídu zastupuje na školním sněmu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, je povinen zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednáni školního sněmu. Mluvčí je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a třídní sněm takový návrh odhlasuje. Rozhodnuti třídního sněmu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků třídy (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsoby volby rozhoduje třídní sněm) . Počet dalších funkcionářů třídy není nijak omezen. Vedle mluvčího třídy je volen jeho zástupce, který se účastni jednání školního sněmu v případě, že se mluvčí z vážných důvodů nemůže jednáni zúčastnit osobně. Zástupce má ve školním sněmu rovněž hlasovací právo.
Čl. 6
Školní sněm. Je tvořen zástupci (mluvčími) všech tříd, a to od 4. do 9. roč. Schází se nejméně třikrát během školního roku, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. Každý mluvčí má právo volit. Rozhodnuti sněmu je právoplatné, účastni-li se jednáni alespoň polovina mluvčích z počtu tříd s právem účasti. Jestliže se třída dvakrát za sebou bez omluvy nezúčastní jednáni sněmu, ztrácí nárok na případné hlasování na další schůzi. Na prvním sněmu ve školním roce: -Mluvčí tříd složí slib (taktéž každý nový mluvčí na první schůzi, které se zúčastní) . Slib zní: "Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomi a svědomí." -Školní sněm si zvolí styčného pracovníka z řad pedagogických pracovníků, tj. pracovníka, se kterým bude sněm ve školním roce spolupracovat. Tento pracovník nemá právo hlasovat. -Mluvčí tříd ze svého středu zvolí 9 členů žákovské rady. Volby styčného pracovníka I žákovské rady se konají tajně.
Čl. 7
Jednáni školního sněmu. Jednáni školního sněmu je veřejné, může se ho zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají však právo hlasovat. Pro schválení návrhů je třeba při hlasováni nadpoloviční většiny hlasů zúčastněných mluvčích. O připomínkách týkajících se chodu školy žákovská rada neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná a zpětně informuje žákovskou radu o závěrech a možnostech řešení.
Čl. 8
Žákovská rada. Je tvořena sedmi členy zvolenými školním sněmem. Ze svého středu si zvolí předsedu. Dále si rozdělí tyto funkce:
místopředseda, zapisovatel (vede zápisy ze schůzi rady a sněmu), tiskový mluvčí (pro školní časopis a rozhlas), nástěnkář (nástěnka žák. sněmu) . Žákovská rada se operativně schází, svolává mluvčí na schůzi sněmu a pověřuje je úkoly, které je třeba ve třídách projednat. Je výkonným orgánem žákovského sněmu. Žákovská rada má právo kdykoli přijít za vedením školy. Volební období je jeden školní rok.
Čl. 9
Odvolání člena žákovské rady. Kterýkoli člen rady může být odvolán na návrh člena školního sněmu nebo rady, jestliže pro to jsou důvody (neplnění povinností, vážné přestupky proti ústavnímu pořádku) . Návrh musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů ve sněmu.V případě odvoláni proběhne doplňková volba na uprázdněné místo v radě.

Hlava třetí — závěrečná ustanovení

Čl. 10
Ústava může být doplňována nebo měněna jen po schválení žákovského sněmu.

 

Žákovský parlament