1.B - školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás na stránkách naší třídy a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů a příjemných zážitků.

Naleznete zde důležité informace pro tento školní rok a také učivo pro "marody". 

                                                  Vaše třídní učitelka Iva Brachtlová

 

ROZVRH HODIN 1.B
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M ČJ
Úterý Čj Prv Čj Tv
Středa Čj M Vv Čj
Čtvrtek Čj M Prv HrAj Tv
Pátek Čj M Čj Hv

 

 

Podzimní prázdniny:            26.10.-27.10.2017

Vánoční prázdniny:              23.12.-2.1.2018

Pololetní prázdniny:              2.2.2017

Jarní prázdniny:                  12.2. – 18.2.2018

Velikonoční prázdniny:         29.3.2018

Hlavní prázdniny:                2.7. – 31.8.2018

 

 

Třídní schůzky:                    23.11.2017 od 16.00

                                          19.4. 2018 od 16.00

 

Výběrové řízení do tříd s RVJ:   9.5.2018

Ředitelské volno:                    29.9.2017

 

Důležité informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou služby

Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služny není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                          Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

 

Informace gn

Květen

22.5. FOTOGRAFOVÁNÍ - půjdeme se fotit do parku. Jedná se o 1 fotografii celé třídy. Skupinové fotky dělat letos nebudeme. 

 

24.5. 11.00 Knihovna (Šprýmy s rýmy)

 

 

Omlouvání žáků

 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.V případě odjezdu na dovolenou nebo jiné "plánované" absence delší než 2 dny, je nutné písemně zažádat o uvolnění z výuky. Formulář naleznete na stránkách naší školy. Tuto žádost předejte třídnímu učiteli.

 

 

Základní požadavky na písmo a jeho znaky:

Důraz klademe především na čitelnost a úhlednost!

Základní znaky písma: 

a) tvar - tvary všech písmen jsou štíhlé, zejména ovály

b) velikost = výška písma - zatím nám pomáhá pomocná linka. Výškový poměr mezi jednotlivými písmeny a také dodržování stejné výšky písmen (střední výška, horní i dolní délka). Důležité je, aby děti zvládly volně posunovat ruku po psací ploše.

c) vazebnost - navazovat písmena jedním tahem - nepřerušovat spoj.

d) sklon - správné sezení žáka při psaní, správné natočení sešitu

e) rozestupy písmen ve slovech a mezery mezi slovy

f) úprava - žák by měl psát na začátek linky a dopisovat pokud možno do konce linky (ne mimo linku).

Základní znaky čtenářského výkonu:

Správnost - shoda čteného s napsaným

Plynulost - čtení slov napoprvé bez slabikování - žáci mohou číst vázaným slabikováním, přiměřeným tempem - NESPĚCHAT!!! Nenuťte děti, aby přestaly slabikovat - mohly by se začít dopouštět zbytečných chyb - začnou číst s předčítáním šeptem nebo slovo několikrát opakují a tyto návyky se potom velmi špatně odstraňují.Navíc začnou ztrácet smysl toho, co čtou.  

Porozumění - rozumět tomu, co je vyjádřeno textem - žák ví, o čem čte, rozumí

Rychlost = tempo - v 1.ročníku není tolik směrodatné, je pro každého žáky individuální.

- v současné době se věnujeme především technice čtení. Snažíme se předcházet "dvojímu čtení". Vyvozování nových písmen probíhá rychleji, ale je potřeba nová písmenka "načíst" v dostatečném počtu slov - k tomu slouží sloupečky slov ve slabikáři a v pracovními sešitu. Obtížnější slova stále obloučkujeme a členíme na slabiky. Stále sledujeme, zda děti slovům rozumí - umí tvořit věty a slovní spojení. Kreslíme věty, slova. Děti samy dávají otázky k textu nebo vyhledávají chyby. Zařazujeme také plnění jednoduchých úkolů, které mají žáci napsané na lístečcích.

Úkoly pro marody hf

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ZAJEČÍ ŠKOLA 26.- 27. 3.

Zaječí škola 2018 malý

ČTEME SPOLEČNĚff

V pondělí 23.10. jsme se setkali se žáky 8.B při naší první hodině projektu "Čteme společně". Vyrazili jsme na podzimní procházku do parku. Po rozdělení do dvojic (prvňáček + osmák) začali žáci plnit úkoly z listu. Společně přečetli zadání (pro prvňáčky bylo připravené "obrázkové" čtení) a vyplnili. Úkolem bylo např. zaposlouchat se se zavřenýma očima, dotknout se vysokého stromu, vytvořit kytici z listů atd. Po překonání počáteční nervozity a studu se atmosféra uvolnila :) a myslím, že jsme si všichni první setkání užili. Jen škoda, že vyučovací hodina je tak krátká...

 

Čteme společná 1

 

Čteme říjen 3Čteme říjen 2

Čteme říjen 1

 31.10.

 Halloween 2017 malá

22.2. Projekt Veselé zoubky

Veselé zoubky2018 malá