1.B - školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám KRÁSNÉ PRÁZDNINY a těším se na vás ve druhé třídě!!!

 

                                   Vaše třídní učitelka Iva Brachtlová

ROZVRH HODIN 1.B
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M ČJ
Úterý Čj Prv Čj Tv
Středa Čj M Vv Čj
Čtvrtek Čj M Prv HrAj Tv
Pátek Čj M Čj Hv

 

 

Podzimní prázdniny:            26.10.-27.10.2017

Vánoční prázdniny:              23.12.-2.1.2018

Pololetní prázdniny:              2.2.2017

Jarní prázdniny:                  12.2. – 18.2.2018

Velikonoční prázdniny:         29.3.2018

Hlavní prázdniny:                2.7. – 31.8.2018

 

 

Třídní schůzky:                    23.11.2017 od 16.00

                                          19.4. 2018 od 16.00

 

Výběrové řízení do tříd s RVJ:   9.5.2018

Ředitelské volno:                    29.9.2017

 

Důležité informace pro rodiče a návštěvy školy

Při vstupu do budovy kontaktujte dohledovou služby

Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7.30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služny není vstup do školy dovolen.

Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.                          Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

  

Omlouvání žáků

 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky.V případě odjezdu na dovolenou nebo jiné "plánované" absence delší než 2 dny, je nutné písemně zažádat o uvolnění z výuky. Formulář naleznete na stránkách naší školy. Tuto žádost předejte třídnímu učiteli.

 

 

ZAJEČÍ ŠKOLA 26.- 27. 3.

Zaječí škola 2018 malý

ČTEME SPOLEČNĚff

V pondělí 23.10. jsme se setkali se žáky 8.B při naší první hodině projektu "Čteme společně". Vyrazili jsme na podzimní procházku do parku. Po rozdělení do dvojic (prvňáček + osmák) začali žáci plnit úkoly z listu. Společně přečetli zadání (pro prvňáčky bylo připravené "obrázkové" čtení) a vyplnili. Úkolem bylo např. zaposlouchat se se zavřenýma očima, dotknout se vysokého stromu, vytvořit kytici z listů atd. Po překonání počáteční nervozity a studu se atmosféra uvolnila :) a myslím, že jsme si všichni první setkání užili. Jen škoda, že vyučovací hodina je tak krátká...

 

Čteme společná 1

 

Čteme říjen 3Čteme říjen 2

Čteme říjen 1

 31.10.

 Halloween 2017 malá

22.2. Projekt Veselé zoubky

Veselé zoubky2018 malá