Zápis dětí do 1. ročníku

se koná v budově školy v 1. patře (vchod z ulice Gorkého) ve dnech :

středa    1. 4. 2020 – 14:00 – 17:00 h
čtvrtek   2. 4. 2020 – 14:00 – 17:00 h

náhradní termín zápisu se koná ........16.4.2020 - 14:00 - 16:00

 

Žádáme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz.


Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od   1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

Další děti jsou přijímány až do naplnění kapacity v pořadí:

*trvalý pobyt dítěte v obci Sokolov

*školu navštěvuje sourozenec, nebo více sourozenců

*dosažení 6 let věku do 31. 8. příslušného roku

*trvalý pobyt dítěte v jiné obci

Informace pro zákonné zástupce dětí:

*škola nabízí výuku anglického jazyka od prvního ročníku

*škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

*škola poskytuje potřebná podpůrná opatření dle doporučujících zpráv ze školských poradenských zařízení 

Popis jednotlivých částí zápisu:

a) rozhovor s dítětem (motivace pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní zralosti).

b) pohovor se zákonným zástupcem dítěte, zápis údajů z rodného listu dítěte do školní matriky.

Odklad školní docházky o jeden školní rok.

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud zvažujete odklad školní docházky u svého dítěte, můžete se již dnes objednat v příslušném školském poradenském zařízení a u odborného (dětského) lékaře.

Obě doporučení společně s žádostí pak lze předložit při zápisu řediteli spádové školy nebo školy, kterou jste pro dítě zvolili.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov, K. H. Máchy 1276, telefon: 352 604 964, nebo speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky.

Kontakty:  www.PPPKV.CZ

Informace: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novina/desatero-pro-rodice-deti-pradskolniho-veku.

 

Nabízíme :
- školní vzdělávací program Škola jazykům otevřená

- výuka cizího jazyka již od 1. ročníku

- rozšířenou výuku jazyků od 3. ročníku

- širokou nabídku zájmových kroužků

- individuální péči o Vaše dítě

- profesionální zdatnost pedagogických pracovníků

 Přijímány budou děti z obvodu školy, který tvoří tyto ulice Sokolova:

Prokopova
Bendlova
Dr. Kocourka
Dvořákova
Fibichova
Fügnerova
Hálkova
Husitská
Janáčkova
Josefa Kajetána Tyla
Komenského
Kostelní
Kraslická
Křížová
Lidické nábřeží
Maxima Gorkého
Nábřežní
Nad Vyhlídkou
Nerudova
Ondříčkova
Pod Sokolí strání
Pražská
Příčná
Rokycanova
Rolnická
Rooseweltova
Růžové náměstí
Smetanova
Staré náměstí
Školní
Škroupova
Tělocvičná
Tyršova
U Divadla
Učitelská
Vrchlického
Wolkerova
Zámecká
Žákovská


Zároveň žádáme, aby se k zápisu dostavily všechny děti, které dostaly odklad školní docházky pro letošní školní rok.

 

 

 

Další informace obdržíte na tel. čísle:

352 324 054   zástupce ředitele školy

352 324 050   kancelář školy

Děkujeme.