Školní vzdělávací program

Rozšířená výuka cizích jazyků

aneb

mám své dítě svěřit škole s rozšířenou výukou cizích jazyků?


Od 1. 9. 2006 se začíná vyučovat povinně cizí jazyk na všech základních školách od třetího ročníku. V souladu s Rozvojovým národním programem pro podporu výuky cizího jazyka jsou v modelových učebních plánech stanoveny počty vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky, které na zběžný pohled srovnávají podmínky výuku cizích jazyků v běžných školách a školách s rozšířenou výukou cizích jazyků.


Je tedy nějaký racionální důvod pro to, aby vaše dítě navštěvovalo školu s rozšířenou výukou cizích jazyků?

Domnívám se, že ano. Při bližším prozkoumání a porovnání učebních plánů v 3. – 5. ročníku zjistíte, že ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků dochází k nárůstu povinných hodin prvního cizího jazyka oproti běžným školám o 22 % (celkem o 67 hodin), resp. o 38 % (o 100 hodin) pro žáky 4. – 5. ročníku. Cizí jazyk se na naší škole učí již od prvního ročníku (na rozdíl od běžných škol) a hodinové dotace pro výuku cizího jazyka ve 4. a 5. ročníku jsou čtyřhodinové proti běžným třem hodinám.

Také na druhém stupni školy najdeme výrazné rozdíly. S povinnou výukou druhého cizího jazyka začínáme již v 6. ročníku s tříhodinovou dotací. Běžná škola je povinna nabídnout výuku druhého cizího jazyka nejpozději od osmého ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací a není povinná. Na naší škole v osmém ročníku nabídneme třetí povinný cizí jazyk.

Kromě porovnání počtu vyučovacích hodin je jistě důležitá i kvalita výuky. Na naší škole, kde má výuka cizích jazyků více než čtyřicetiletou tradici, hodiny cizího jazyka na prvním stupni i druhém školy vedou výhradně plně kvalifikovaní a aprobovaní učitelé. Výuce anglického jazyka je věnována mimořádná pozornost vedení školy. Každoročně již od roku 1991 působí na škole zahraniční lektoři, rodilí mluvčí. Není proto překvapivé, že se naši žáci mají velmi dobré jazykové vybavení a pravidelně umisťují na předních místech jazykových konverzačních soutěží.  

Rozšířená výuky cizích jazyků na naší škole bude mít své pevné místo i v budoucnosti. Evropští občané se jistě budou chtít v Evropě bez hranic umět domluvit. Proto naši žáci v průběhu studia na naší škole získají solidní základy anglického, německého a ruského jazyka, s důrazem na anglický a německý jazyk.


Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy

 

Volná místa ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků

Každý rok dochází na naší škole v 6. ročnících k úbytku žáků ve třídách s rošířenou výukou jazyků z důvodu přechodu žáků navíceletá gymnazia, proto ředitel školy nabízí každoročně možnost doplnění nových žáků do těchto tříd po složení rozdílové zkoušky z anglického jazyka.

 

 

ŠVP Brána jazykům otevřená  - k nahlédnutí v kanceláři školy

 

Kompetence - sebehodnocení žáků v žákovské knížce - (*.zip) - zde ke stažení

 

 

Centralkalego1894