Školní družina

 Vítáme Vás na stránkách školní družiny. Najdete zde důležité informace z aktuálního dění v naší družině.

     Jsme na facebooku ... Družina Centrálka  

______________________________________________________________________________________ 

     SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ K.VARY

 kdy: 20.2.2020 (odjezd ve 12.00 od školy, návrat 17.00-17.15)

 Děti z 3. a 4. tříd se mohou zúčastnit programu Svět rizik - rizika jsou všude

kolem nás. Číhají na nás venku, ve škole, ale i doma. Děti se v rámci programu naučí

rozpoznávat jednotlivá rizika, rizikové situace, ale hlavně se naučí s těmito riziky vypořádat. 

 

Přihlášky nejpozději dostředy 5.2. u vychovatelek ŠD.

Více informací se dozvíte od vychovatelky ŠD a na facebooku Družina Centrálka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      Jarní prázdniny jsou v letošním školním roce 24.-28.února.

Z organizačních důvodů zjišťujeme zájem o umístění dětí v ŠD během jarních prázdnin.

Školní družina nabízí během jarních prázdnin provoz

pro přihlášené děti od 7.45 do 16.00 hod.

Zájem o umístění dítěte ve školní družině během jarních prázdnin,

nahlásí zákonný zástupce vychovatelce ŠD (písemně, osobně) 

nejpozději do pondělí 27.ledna 2020.

Školní družina bude v době jarních prázdnin otevřena při dostatečném počtu přihlášených žáků.

O případném uzavření ŠD z důvodu nízkého počtu zájemců budete informováni.

 

      ________________________________________________________________________

Od šk. roku 2018/19 otevřen

          ŠKOLNÍ KLUB (INFORMACE K PROVOZU ŠK NALEZNETE NÍŽE)

tel. ŠK 352 324 068

________________________________________________________________________________________________                   

 Školní družina nabízí dětem možnost zájmového a aktivního trávení volného času. Naše výchovně vzdělávací činnost

probíhá za odlišných podmínek než při vyučování, dovoluje zcela neformální pojetí práce a probíhá v uvolněné a

přátelské atmosféře. Našim cílem je vést děti k vhodnému a účelnému trávení volného času, rozvíjet jejich aktivitu,

tvořivost a smysl pro kolektiv.

Vychovatelka působí na žáky v době únavy z vyučování, kdy se na dětech projevuje zvýšená potřeba pohybu a

komunikace. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto jsou z velké části zařazovány

pohybové a relaxační aktivity,skupinové činnosti a hry s možností si popovídat.

Kromě prostor jednotlivých tříd využíváme i tělocvičnu a dvůr školy, při pobytu venku okolní dětská hřiště a parky.

Děti mají k dispozici sportovní vybavení, společenské hry, stavebnice a hračky. Výtvarný a pracovní materiál využívají

při různorodých činnostech, kdy rozvíjí své dovednosti a prohlubují zručnost.

Provoz se řídí řádem školní družiny (je přístupný na nástěnce v chodbě ŠD), který je závazný pro rodiče, děti

i vychovatelky. Do ŠD jsou děti přijímány na základě písemné přihlášky (zápisní lístek ŠD pro daný školní rok) a

po schválení přijetí vedením školy. Termíny zápisů do ŠD budou včas uvedeny na našich webových stránkách.

                                                                                                                         

                                                                                                                           Barbora Malá

                                                                                                           vedoucí vychovatelka

                                                                                                   

Kontakt ŠD

telefon             352 324 056

 

 

                                Rozdělení tříd ve šk. roce 2019/20

1. A + 2.A                                        Dagmar Lisá                     přízemí školy učebna č. 18

1.B + část 3.B                                 Inka Piskáčková               1. patro - třída 2.B

1.C + část 3.C                                 Kateřina Lisá                    přízemí školy učebna č. 15

2.B + část 3.B, 3.C, 4.A                 Barbora Malá                  přízemí školy učebna č. 17

3.A + 4.B, 4.C                                 Jana Křenková                 přízemí školy učebna č. 16

                     ___________________________________________________________

 

Doporučujeme Vám, abyste Vaší vychovatelce ŠD předali náhradní klíč od šatní skříňky Vašeho dítěte

(řádně označený číslem skříňky). Pokud klíč nebude do ŠD dodán, nejsme schopni při odchodu dítěte

zajistit otevření skříňky a vyzvednutí zamknutých věcí v případě ztráty či zapomenutí klíče v jiné učebně.

      _________________________________________________________________________________

 

Provozní doba

- ranní  ŠD -               5.30 – 8.00 hod. - příchod dětí do 7.30 hod.

- v rámci ranní ŠD se děti mohou dle vlastního uvážení   

  zúčastnit sportovních her v tělocvičně (po–pá od 6.30 hod.) 

                                                                 

- odpolední ŠD -         navazuje bezprostředně na vyučování a končí v 17.00 hod.

Pro příchod dětí do ranní ŠD a vyzvedávání používejte vchod školy z Rokycanovy ulice (zvonek dle čísla učebny).

Pouze pro třídy umístěné v 1. patře školy slouží k vyzvedávání vchod z Gorkého ulice (kde vpouští do budovy 

dohledová služba,prosíme nezvonit na kancelář školy) a to pouze v době po obědě. Po 15.00 hod. se všechny děti

přemisťují do tříd ŠD v přízemí školy.

Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné v době od 12.30 - 13.00 (13.30 ve dnech, kdy mají děti 5 vyučovacích hodin) a poté

nejdříve po 15.00 hod. Abychom nenarušovali činnost jednotlivých oddělení, jsou odchody dětí ze ŠD mimo stanovenou

dobu možné pouze ve výjimečných případech na základě předchozí domluvy s vychovatelkou.

Žák opouští ŠD v čase stanoveném na zápisním lístku. Veškeré změny údajů v zápisním lístku, nepřítomnost žáka apod.

je třeba včas nahlásit (zápisem do notýsku ŠD, osobně vychovatelce).

Pokud žák odchází ze ŠD sám, popřípadě s jinou osobou než je uvedena v zápisním lístku, je nutné písemné sdělení

s podpisem zákonného zástupce. Není možné uvolňovat žáky na telefonické zavolání.

 

Platba ŠD

Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Platba probíhá výhradně bezhotovostním platebním stykem ve dvou splátkách

září - leden …..… částka 750,-Kč ………… splatnost do 30.9.

únor - červen …… částka 750,- Kč ………. splatnost do 31.1.

 

Platbu zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600.

Variabilní symbol je osobní číslo strávníka školní jídelny (pozor platby pro šk. jídelnu jsou na jiné č. účtu).

V případě, že zák. zástupce dítě ze školní družiny v průběhu šk. roku řádně odhlásí a v případech dlouhodobé nemoci

či ozdravného pobytu apod., může být poplatek na základě žádosti vrácen.

  

 

 Celoroční tematický plán školní družiny na šk. rok 2019/20 - Mořský svět

 

září - delfín Filip                              - orientace ve škole, ŠD, ŠJ, vycházky, bezpečnost a pravidla, orientace kolem naší školy,

                                                              seznamujeme se s novými kamarády, můj den (pojmy ráno, dopoledne…), zajímavosti o delfínech

 

říjen - chobotnice Cilka                - podzimní příroda a znaky, ovoce a zelenina, houby, 28. říjen - naše vlast, říjen - měsíc zdravých zubů,

                                                            oceány a moře, život chobotnice

 

listopad - mořský koník Toník   - zimní spánek v živé přírodě, vánoční výzdoba, život pod mořem, mořský koník

 

prosinec -  hvězdice Andělka     - Mikuláš, vánoční tematika a dárky, ze života mořské hvězdice

 

leden - kosatka Vilma                - led a sníh kolem nás, oblékání, zimní sporty, ledové kry, zajímavosti o kosatce

 

únor - klaun Nemo                       - společenské chování, maškarní karneval, mořské ryby

 

březen - želva Mia                     - končí zimní spánek, jarní rostlinky, mláďata, březen - měsíc knihy, moudrá želva a její život

 

duben - korály a lastury            - čarodějnice, kouzla, čáry a lektvary, duben - měsíc bezpečnosti (dopravní výchova), velikonoční

                                                          tematika, zajímavosti o korálech a lasturách, mořské rostliny

 

květen - krab Eda                      - narozeniny, svátky, Den matek, rodina, můj domov, život kraba

 

červen - velryba Bětka            - cestování, umíme si zabalit, volný čas, bezpečnost, výlety s velrybou

 

 

 

 ________________________________________________________________________________________________

 

 ŠKOLNÍ KLUB

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK  2018/2019

 

POSLÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům podle vlastního 

vzdělávacího programu. Vychází přitom ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Od školní družiny se klub liší

především starším věkem účastníků a odlišnými formami činnosti. Činnost školního klubu je totiž určena přednostně

žákům 2. stupně základní školy. Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati

k pravidelné denní docházce do ŠK (žáci dojíždějící nebo čekající na odpolední výuku) .

 

NABÍDKA ŠKOLNÍHO KLUBU

  • četba časopisů, knih, křížovky, doplňovačky, hlavolamy
  • poslech hudby
  • deskové a společenské hry – šachy, dáma, kvarteto, pexeso, ubongo, aktivity boggle, digit,..
  • sportování
  • tvořivé činnosti – tvoření z různých materiálů,
  • stavebnice
  • příprava na vyučování, referáty, projekty

 

PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU

školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu :

pondělí – pátek        6:00 – 8:00               pondělí, úterý, čtvrtek,pátek          12:30 - 16:00

                                                                  středa                                            12:00 - 16:00

 

kapacita školního klubu : 26 žáků

 

 

PŘÍCHODY  ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍHO KLUBU

Pro příchod žáků do ranního školního klubu bude k dispozici vchod školy z Rokycanovy ulice (zvonek ŠD dle čísla

učebny).Po skončení vyučování (po obědě v ŠJ) přicházejí žáci do školního klubu sami. Příchod žáka je možný

nejdéle do 14:00 hod.                                                                                                                             

Pro žáky, kteří mají odpolední vyučování je možnost využití školního klubu i po skončení odpoledního vyučování.

 

 

ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍHO KLUBU  

Žák odchází ze školního klubu sám na základě stanoveného rozsahu docházky žáka  ze ŠK, tyto údaje jsou zaznamenány

na přihlášce.

 

PLATBA ZA ŠKOLNÍ KLUB

Poplatek za školní klub činí 100,-Kč měsíčně a je placen pololetně:

            září – leden               částka 500,-                       splatnost do 30.9.

            únor- červen              částka 500,-                       splatnost do 31.1.

 

Platbu zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600.

 

Variabilní symbol je osobní číslo strávníka školní jídelny (pozor platby pro školní jídelnu jsou na jiném č. účtu).

V případě, že zákonný  zástupce žáka ze školního klubu v průběhu školního roku řádně odhlásí a v případech

dlouhodobé nemoci či ozdravného pobytu apod., může být poplatek na základě žádosti vrácen.

  

 

VE ŠKOLNÍM KLUBU SE VEDE TATO DOKUMENTACE

 a) zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,

 b) docházkový sešit

c) záznamy o činnosti školního klubu jsou vedeny v Přehledu výchovně vzdělávací práce

d) vnitřní řád školního klubu

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:

Jarmila Šrámková- vedoucí školního klub


 ________________________________________________________________________________________________