Školní družina

 

Vítáme Vás na stránkách školní družiny. Najdete zde důležité informace i články z aktuálního dění v naší družině.

_________________________________________________________________________________________________

Zápis do školní družiny pro šk. rok 2018/19

 

Ve čtvrtek dne 31.5.2018 v době od 8.00 do 10.00  a

                                                   od 14.00 do 16.30 proběhne zápis současných

žáků naší školy z 1. – 4. ročníků do školní družiny na šk. rok 2018/19.

 

Zápis se bude konat v přízemí školy ve školní družině č. 17 (vchod z Rokycanovy ulice).

 

Žáci navštěvující ŠD obdrží zápisní lístek do školní družiny od své vychovatelky, pro ostatní bude

k dispozici při zápisu. Vyplněný zápisní lístek odevzdáte při zápisu, případně jej osobně předejte

nejpozději do 31.5. vedoucí vychovatelce.

 

                                                                                      

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě žádosti zákonného

zástupce (řádně vyplněný zápisní lístek) podle stanovených kritérií.

 

   Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ZŠ Sokolov, Rokycanova 258

 

Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 74/2005 Sb.,

o zájmovém vzdělávání.

 

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí je vyšší, než je stanovená kapacita školní družiny, rozhoduje o přijetí

žáka do ŠD ředitel na základě níže uvedených kritérií.

 

Přednostně jsou přijímání:

1.       žáci 1. a 2. ročníků, kteří mají zaměstnané oba rodiče.

2.       žáci dojíždějící do školy z místa svého bydliště (a to s předností žáků nižších ročníků před žáky

      z vyšších ročníků).

3.       dále žáci 3. a 4. ročníků, kteří již mají v ŠD sourozence.

 

Ostatní žáci jsou v případě volné kapacity ŠD přijímáni s předností žáků nižších ročníků před žáky z vyšších ročníků.

Žák může být ze školní družiny vyloučen

-          pro opakované porušování Vnitřního řádu školní družiny

-          nezaplatí-li řádně a včas poplatek za ŠD (viz. Vnitřní řád školní družiny).

 

_______________________________________________________________________________

Zápis pro žáky budoucích 1. ročníků proběhl zároveň se zápisem dětí do 1. tříd 4.4. a 5.4.2018. 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Doporučujeme Vám, abyste Vaší vychovatelce ŠD předali náhradní klíč od šatní skříňky Vašeho dítěte (řádně označený číslem

skříňky). Pokud klíč nebude do ŠD dodán, nejsme schopni při odchodu dítěte zajistit otevření skříňky a vyzvednutí zamknutých

věcí v případě ztráty či zapomenutí klíče v jiné učebně.

     ________________________________________________________________________                   

 

Školní družina nabízí dětem možnost zájmového a aktivního trávení volného času. Naše výchovně vzdělávací činnost

probíhá za odlišných podmínek než při vyučování, dovoluje zcela neformální pojetí práce a probíhá v uvolněné a

přátelské atmosféře. Našim cílem je vést děti k vhodnému a účelnému trávení volného času, rozvíjet jejich aktivitu,

tvořivost a smysl pro kolektiv.

Vychovatelka působí na žáky v době únavy z vyučování, kdy se na dětech projevuje zvýšená potřeba pohybu a

komunikace. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině, a proto jsou z velké části zařazovány

pohybové a relaxační aktivity,skupinové činnosti a hry s možností si popovídat.

Kromě prostor jednotlivých tříd využíváme i tělocvičnu a dvůr školy, při pobytu venku okolní dětská hřiště a parky.

Děti mají k dispozici sportovní vybavení, společenské hry, stavebnice a hračky. Výtvarný a pracovní materiál využívají

při různorodých činnostech, kdy rozvíjí své dovednosti a prohlubují zručnost.

Provoz se řídí řádem školní družiny (je přístupný na nástěnce v chodbě ŠD), který je závazný pro rodiče, děti

i vychovatelky. Naše ŠD má 6 odd. s kapacitou max. 180 dětí, které jsou přijímány na základě písemné přihlášky

(zápisní lístek ŠD pro daný školní rok) a po schválení přijetí vedením školy. Termíny zápisů do ŠD budou včas uvedeny

na našich webových stránkách.

                                                                                                                           Barbora Malá

                                                                                                           vedoucí vychovatelka

                                                                                                   

Kontakt ŠD

telefon             352 324 056

Rozdělení tříd ve šk. roce 2017/18

1. A, 2. A                    Dagmar Lisá              učebna č. 18 v přízemí školy

1. B, část 4. C            Jarmila Šrámková      učebna č. 15 v přízemí školy

1. C, 2. B                    Barbora Malá             učebna č. 17 v přízemí školy

2. C                            Inka Piskáčková        učebna č. 16 v přízemí školy

3. A, 3. B                    Hana Stinglová          učebna č. 103 v 1. patře školy

4. A, 4. B,

   část 4.C a 5. B        Jana Křenková           učebna č. 105 v 1. patře školy

 

Provozní doba

- ranní  ŠD -               5.30 – 8.00 hod. - příchod dětí do 7.30 hod.

- v rámci ranní ŠD se děti mohou dle vlastního uvážení   

zúčastnit sportovních her v tělocvičně (po–pá od 6.30 hod.) 

                                                               a každý pátek cvičení jógy (pá od 6.30 hod.).

- odpolední ŠD -         navazuje bezprostředně na vyučování a končí v 17.00 hod.

Pro příchod dětí do ranní ŠD a vyzvedávání používejte vchod školy z Rokycanovy ulice (zvonek dle čísla učebny).

Pouze pro třídy umístěné v 1. patře školy slouží k vyzvedávání vchod z Gorkého ulice (kde vpouští do budovy dohledová

služba,prosíme nezvonit na kancelář školy) a to pouze v době po obědě. Po 15.00 hod. se všechny děti přemisťují

do tříd ŠD v přízemí školy.

Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné v době od 12.30 - 13.00 (13.30 ve dnech, kdy mají děti 5 vyučovacích hodin) a poté

nejdříve po 15.00 hod. Abychom nenarušovali činnost jednotlivých oddělení, jsou odchody dětí ze ŠD mimo stanovenou

dobu možné pouze ve výjimečných případech na základě předchozí domluvy s vychovatelkou.

Žák opouští ŠD v čase stanoveném na zápisním lístku. Veškeré změny údajů v zápisním lístku, nepřítomnost žáka apod.

je třeba včas nahlásit (zápisem do notýsku ŠD, osobně vychovatelce).

Pokud žák odchází ze ŠD sám, popřípadě s jinou osobou než je uvedena v zápisním lístku, je nutné písemné sdělení

s podpisem zákonného zástupce. Není možné uvolňovat žáky na telefonické zavolání.

 

Platba ŠD

Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčně. Platba probíhá výhradně bezhotovostním platebním stykem ve dvou splátkách

září - leden …..… částka 750,-Kč ………… splatnost do 30.9.

únor - červen …… částka 750,- Kč ………. splatnost do 28.2.

 

Platbu zasílejte na účet Moneta Money Bank č. 224146818/0600.

Variabilní symbol je osobní číslo strávníka školní jídelny (pozor platby pro šk. jídelnu jsou na jiné č. účtu).

V případě, že zák. zástupce dítě ze školní družiny v průběhu šk. roku řádně odhlásí a v případech dlouhodobé nemoci

či ozdravného pobytu apod., může být poplatek na základě žádosti vrácen.

  

Roční plán školní družiny pro šk. rok 2017/18

Jednotlivá oddělení pracují podle Školního vzdělávacího programu školní družiny. Činnost ŠD ve šk. roce 2017/18 je

motivována celoroční hrou „Bublinky – pastelkové svátky“. Společně oslavíme deset originálních pastelkových svátku,

kterými si chceme připomenout „obyčejné“ věci, které dělají náš život veselejší.

září – Bublinka her – svátek 21.9.

Nezlobí ten, kdo hraje si

                                   doma, v parku, na návsi.

                                    Svátek her my oslavíme                                              náramně se pobavíme.

            1                       

listopad –Bublinka pohlednice a známky-svátek 30.11.

                                   Piš, piš, piš nebo

                                   tě kousne do prstu myš.3

leden – Bublinka tance  - svátek 25.1.

                                   Tančíme si pro radost,

                                   tance není nikdy dost.

                                   Hudba s námi divy dělá,

                                   vždy rozhýbe naše těla.

 5

březen – Bublinka hudby - svátek 29.3.

                                   Co to slyší ouško mé?

                                   Jsou to tóny lahodné.

                                   Klavír, buben, kytara

                                   parádně nám vyhrává.7

květen – Bublinka stromů – svátek 31.5.

                                   Včelky bzučí kolem stromů,

                                   nechce se jim vůbec domů.

                                   Prohlížejí každý květ,

                                   radost na to pohledět.9

říjen – Bublinka barev – svátek 19.10.                                                            Rozlily se barvy v kraji,

                       vzduch má vůni podzimu.

                                   Babí léto už to balí.                                                     Mráz trénuje nás na zimu.

            2                     

prosinec – Bublinka Po/čteníčko

                               - svátek knihy a předčítání 14.12.

                             Knížku otevřu si vždycky rád,                                      dobrý je to kamarád.

                             Najdu prince, vílu, obludu

                             a nudit už se nebudu.

4 

únor – Bublinka řeči – hezký jazyk česky

                                              aneb svátek řeči 22.2.

                                Chceme dobře a hezky,

                                mluvit všichni česky.

          6

                                  

duben – Bublinka rukou - svátek „zlaté“ ručičky 26.4.

                                   Pravá s levou pracují,

                                   společně si notují.8

                                  

  

červen – Bublinka míčků – kulatý svátek 21.6.

                                   Já se nudit nebudu,

                                   ochočím si mičudu.

                                   Bude hopsat bez přestání,

                                  „lítat“ podle mého přání.9

                                   

Společné akce ŠD

listopad           Dračí nota – 6. ročník pěvecké soutěže dětí

prosinec          Pekelné odpoledne

únor                Maškarní karneval    

květen             Vybíjená – 5. ročník turnaje ve vybíjené tříd ŠD

červen             Den dětí

 ________________________________________________________________________________________________

Maškarní karneval

V pátek  23.2.2018 jsme se všichni vystrojili a zamaskovali a s nadšením se zúčastnili soutěží a taneční zábavy ...

IMG 20180224 WA0002 IMG 20180224 WA0008  IMG 20180224 WA0014  IMG 20180224 WA0007

                                     IMG 20180224 WA0017

IMG 20180224 WA0019 IMG 20180224 WA0020

 

Pekelné odpoledne

Dne 1.12.2017 proběhlo ve školní družině pekelné odpoledne, při kterém děti vyzkoušely své dovednosti

v ďábělských soutěžích a mohly prokázat svou odvahu a vydat se přímo do pekla. Každý soutěžící si odnesl

zaslouženou čertovskou odměnu.

  IMG 20171202 WA0013 IMG 20171202 WA0019 IMG 20171202 WA0008 

IMG 20171202 WA0007  IMG 20171202 WA0002 IMG 20171202 WA0020

                                   IMG 20171202 WA0003

Dračí nota

Školní družina pořádala dne 16.11.2017 již sedmý ročník pěvecké soutěže dětí. Všichni soutěžící se na své vystoupení připravily znamenitě.

Bylo co poslouchat i na co se dívat. Všichni vystupující si zaslouží pochvalu.

Porota neměla lehký úkol, ale i přesto rozhodla…

Na 1.místě se umístily: Terezka Pomahačová s písní - Den je slunečný a duo Lenka Izakovičová, Sofinka Picková s písní – Trpasličí svatba.

Na dalších místech: 2. Emma Brachtlová a Ráchel Hýblová

          3. duo Nella Martincová, Terezka Veletová a Terezka Rotová, Lucka Špilerová.

Cenu diváků letos získala Terezka Pomahačová s hudebním doprovodem p.učitelky Mokré.

Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se na osmý ročník. 

                                                                                                                        vychovatelky ŠD

IMG 20171116 WA0003     IMG 20171116 WA0004  IMG 20171116 WA0001  IMG 20171116 WA0002        IMG 20171116 WA0016   IMG 20171116 WA0006   IMG 20171116 WA0010   IMG 20171116 WA0007  IMG 20171116 WA0019     IMG 20171116 WA0023    IMG 20171116 WA0014     IMG 20171121 WA0007

                                               IMG 20171121 WA0010

                Z MINULÝCH LET ...

Výlet do Techmanie v Plzni   

V sobotu  10.10.2015 se děti ze školní družiny vydali na výlet do Techmanie v Plzni.                      

V prostorách Science centra jsme nahlédli do zákulisí výroby filmových triků, objevili co vše dokáže vodní živel, zkusili jaký stisk má čelist aligátora, lezli po skalách, zahráli si na netradičních hudebních nástrojích.Obdivovali dvoumetrový globus, který se vznášel v prostoru a ovládal dotykem, na kterém se promítalikrátké filmy o Zemi.  Čas nám v prostorách centra utekl jako voda. Z výletu jsme si přivezli plno nových poznatků a  zážitků.  

techmaniadruzina                          

  Dračí nota ve školní družině 28.11.2013

 alt alt

        /

Opékání buřtů 12.10.2012

opkn 3 

opkn 4

opkn 5

Opkni 2

Strašidelná Halloweenská noc

 

Bramboriáda

 

Návštěva u hasičů

 

 Mikulášská besídka