Primární prevence

MINIMÁLNÍ  PREVENTIVNÍ PROGRAM 

prevence rizikového chování

Školní rok 2017 – 2018

Základní škola Sokolov, Rokycanova 258

Zpracovala: Mgr. Michaela Zímová

Realizátor: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258, ředitel školy Mgr. Jan Kadlec

Termín realizace programu: školní rok 2017 - 2018

Úvodem

Problematika rizikového chování je velmi diskutovaným celospolečenským problémem. Nepopíráme jevy, které se na naší škole vyskytují, snažíme se jim předcházet a reagovat na ně. Považujeme za důležité zahájit primární prevenci na všech úrovních základní školy přiměřeně k věku dětí. Program je tedy zaměřen na všechny věkové kategorie, nejintenzivněji na nejohroženější skupiny žáků ve věku 11 -15 let. Připravujeme proto krátkodobý program primární prevence, který vychází z dlouhodobé strategie školy. Snažíme se o zapojení rodičů i spolupracujících složek v Karlovarském kraji i mimo náš kraj.

1 Charakteristika školy

Základní škola v Sokolově, Rokycanově ulici je státní školou s právní subjektivitou a v roce 2014 oslavila již 120 let své existence. Rozšířená výuka jazyků probíhá na škole více než 35 let a v současnosti je jedinou školou s jazykovým zaměřením v bývalém okrese Sokolov.

Jsme městská škola v rušném centru Sokolova. Zřizovatelem školy je město Sokolov. Dnem 1. 1. 2000 byla škola ustanovena právním subjektem hospodařícím jako příspěvková organizace. 

Součástí školy je školní družina se čtyřmi odděleními.  Ve školní budově jsou k dispozici odborné učebny (fyzika a chemie; přírodopis a zeměpis; dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny; školní kuchyňka a dílny; školní knihovna; běžná tělocvična a malá tělocvična). Škola využívá pronájem sousední tělocvičny Jiskry. Nově byla vytvořena přístavba s posilovnou a sociálním zázemím pro žáky. Pro učitele je k dispozici sborovna. Škola nedisponuje vlastní vývařovnou jídla, pouze jídelnou, kterou zásobuje od září 2010 Základní škola Běžecká. Škola má kapacitu 600 žáků. Škola má dlouholetou tradici ve výuce cizích jazyků a je členem asociace škol s rozšířenou výukou jazyků – Linguae. Žáci začínají s prvním cizím jazykem již v prvním ročníku.  Rozšířená výuka jazyků začíná ve třetím ročníku, druhý cizí jazyk se žáci učí od šestého ročníku. V nabídce je výuka třetího cizího jazyka formou volitelného předmětu. V rámci zájmových kroužků se mohou žáci vzdělávat i v dalších jazycích. Náš školní vzdělávací program se proto jmenuje „Brána jazykům otevřená“. Do jazykových tříd jsou přijímáni žáci druhých tříd ze škol celého okresu na základě výběrového řízení.                                                                                                

Absolventi školy jsou velmi dobře připraveni na další vzdělávání a bez problémů jsou přijímáni ke studiu na všech typech středních škol.

Ve škole pracuje Školská rada, zřízená v roce 2 000. V současné době pracuje ve složení:

 • Předseda: Petra Kocová (zástupce z řad rodičů)
 • Místopředseda: Mgr. Petra Šišková (zástupce za pedagogické pracovníky)
 • Členové: Ing. Zdeněk Berka (zástupce za zřizovatele)

Od roku 1998 při škole pracuje „žákovský parlament“. Ten je prostorem pro zapojení žáků do organizace dění ve škole, rozvíjí zodpovědnost za vzájemné soužití a prevenci problémů ve třídě. Aktivně zde spolupracují žáci 3. – 9. ročníků.

Žáci mají možnost prezentovat své nápady i na „školním zastupitelstvu“ na Městském úřadě Sokolov.

Jsme škola certifikovaná značkou Rodiče vítáni.

2 Preventivní tým pro řešení rizikového chování ve škole:

2. 1 Ředitel školy

 Mgr. Jan Kadlec, ředitel školy, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 352 324 050

 • vytváří podmínky pro předcházení sociálně patologických jevů
 • vytváří podmínky pro realizaci prevence
 • zodpovídá za realizaci preventivního programu  
 • koordinuje tvorbu, kontroluje realizaci a vyhodnocování MPP a začleňuje školní preventivní tým do vzdělávacího programu školy
 • jedná s rodiči žáků, řeší aktuální problémy související s výskytem RCH ve škole
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání ŠMP, podporuje týmovou spolupráci ŠMP s dalšími organizacemi

2. 2 Výchovní poradci

Mgr. Hana Flenerová, výchovná poradkyně a zástupce ředitele pro I.st., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 352 324 054

 Mgr. Petra Šišková, výchovná poradkyně a zástupce ředitele pro II.st.,                
             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 352 324 053

 • evidují děti s SPU, evidují integrované žáky
 • pomáhají při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • vedou profesní orientaci žáků
 • spolupracují s PPP a psycholožkou
 • spolupracují se ŠMP na zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci MPP

2. 3 Školní metodik prevence

Mgr. Michaela Zímová, školní metodička prevence,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 352 324 058

 • sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, PPP, okresní metodičkou prevence, psychology a dalšími organizacemi, institucemi a odborníky
 • mapuje výskyt rizikového chování ve škole
 • eviduje rizikové chování ve škole
 • zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky
 • poskytuje materiály a informace všem učitelům k dané problematice

2. 4 Ostatní spolupracující pedagogičtí pracovníci

Preventivní tým je doplněn i o další pedagogické pracovníky. Řeší rizikové chování  žáků, dodržuje postupy platné pro naši školu – viz Školní program proti šikaně– příloha 1 ,řeší situaci s třídním kolektivem, jedná s rodiči žáků, jedná s Policií ČR, PPP, odborem sociální péče o dítě, psychologem, dětskou lékařkou.

Třídní učitel žáka (viz kontakty  a konzultační hodiny na webových stránkách školy http://2zs.sokolov.cz/)

 • mapuje vztahy žáků v třídním kolektivu
 • je manažerem třídního dění a preventivních aktivit – motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, dbá na jejich dodržování, podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy
 • zprostředkovává informace ostatním členům pedagogického sboru, je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci třídy
 • získává přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a jejich rodinném zázemí

Mgr. Lenka Pisárová, vyučující VOZ (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ),

Mgr. Alica Hukelová, školní psycholožka, konzult.hod. středa a čtvrtek  7,30 - 15,00 (v kabinetě školního psychologa, logopeda a speciálního pedagoga ve 2. patře školy), tel. 352 324 055

Mgr. Lenka Riplová, speciální pedagog,  (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Mgr. Naděžda Beňadiková, vedoucí metodického sdružení pro I.st. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

3 Zdroje

3.1 Vnitřní zdroje školy

Odborná a metodická literatura, odborné časopisy – příl.2

Příruční knihovnička s propagačními materiály, odbornou literaturou, beletrií, je k dispozici učitelům ve sborovně, popřípadě ji mohou využít žáci a rodiče.

Webové stránky školy http://2zs.sokolov.cz/ - informují o aktuálních projektech, konzultačních hodinách pedagogického sboru, probíhajících akcích, zájmových kroužcích, školní družině, úspěších žáků, naleznete zde dokumenty školy – ŠVP, MPP, přihlášky a tiskopisy atd.

Schránka důvěry – na chodbě v 1. patře; do níž mohou žáci dávat své dotazy nebo informace. Žáci vědí, že do schránky má přístup školní metodička prevence s vedením školy a bude s nimi o jejich problémech diskutovat. Svoje připomínky mohou řešit i přes webové stránky školy.

 3.2 Vnější zdroje školy

Jedná se o podpůrnou síť institucí, odborníků a služeb pomáhajících i spolupracujících organizací

Jméno Organizace Telefon E-mail
  Pedagogicko-psychologické poradenství Sokolov 352 604 964 www.pppkv.cz ;   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

SVP Karlovy Vary,

Mgr. Andrea Havlíčková,

Sportovní 28 (Karlovy Vary, Dolní Drahovice)

Středisko výchovné péče Karlovy Vary – krizové centrum       

353 222 848, 774715266 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.svp-kv.wz.cz
  Rodinná poradna Sokolov                                                              352 622 148  

Dr. Benáková 

Mgr. Potůčková                                       

LPZ, oddělení klinické psychologie

352 308 259

352 308 252

 

MUDr. Bauer

Mgr. Neveďalová      

Nemocnice Sokolov, klinická psychologie 352 307 476  
MUDr. Macháček   Nemocnice Sokolov, toxikologická laboratoř 352 303 111  

MUDr. Moravec

MUDr. Bartková                       

Dětská psychiatrie Karlovy Vary 353 235 211  
MUDr. Stefanovičová                                Ambulance psychiatrie 603 870 365  
  Centrum protidrogové prevence Sokolov, Linka naděje                352 622 962  
Radmila Pavlisová Sokolovský protidrogový koordinátor 352808140  
Ing. Bc. Šárka Benešová Krajský protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality – KÚKK 354 222 575 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Petra Maněnová, DiS. Krajský metodik sociálně –právní ochrany dětí-KÚKK 354 222 593 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Pavel Vaculík Koordinátor pro romské záležitosti, nár. menšiny a integraci cizinců-KÚKK 354 222 522 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Eva Cíchová Krajský školský koordinátor prevence-KÚKK 354 222 446 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Mgr. Želivská Metodik prevence v PPP Sokolov 731 194 413 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Mertlová                                               Policie ČR, obvodní oddělení Sokolov                                          

352 624 300

974 376 600

777 274 832

 

Mgr. Šárka Střelcová

Mgr. Nováková Karla   

Probační a mediační služba Sokolov

352 529 719

352 668 225                    

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Alena Otajovičová, koordinátor služeb             Člověk v tísni 775 466 063  
Tereza Flaková, terénní pracovník                      Člověk v tísni 739 220 598   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Kuráková                                                        Kotec Sokolov 739 570 103 http://www.kotec.cz
Vedoucí odboru školství, Mgr. Randová Simona MÚ Sokolov

359 808 190

724 333 907

 
Romský poradce                                        MÚ Sokolov 352 622 356  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví        MÚ Sokolov

352 615 140

352 615 154     

 
Bc. Trefilová Hana                                               OSPOD Sokolov 359 808 139  
Mgr. Bc. Hana Procházková Městská policie Sokolov

359 808 275

777 025 622

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Grohmanová, Mgr. Martina Kekulová Společně k bezpečí 775192266, 774709773 http://www.spolecnekbezpeci.cz/

V Karlovarském kraji (jako jediném) neexistuje jediný certifikovaný program primární prevence.

Při řešení rizikového chování dětí se držíme metodických pokynů MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny?highlightWords=Metodick%C3%BD+pokyn

4 Definice pojmu primární prevence a rizikového chování

Primární prevence rizikového chování je soubor opatření, kterými předcházíme výskytu rizikového chování, omezujeme další rozvoj rizikového chování, zmírňujeme již existující formy tohoto chování a pomáháme řešit jeho důsledky.

V současné školní prevenci rozlišujeme devět oblastí rizikového chování (Miovský et al., 2010):

 • Záškoláctví
 • Šikana a extrémní projevy agrese
 • Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Rasismus, xenofobie
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Prevence v adiktologii
 • Spektrum poruch příjmu potravin
 • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN

5 Analýza situace

 5.1 Zdroje

Při rozboru situace na škole vycházíme z následujících poznatků:

 • dotazníky vyhodnocované každoročně ve vybraných ročnících
 • konzultace ŠMP
 • diskuse a rozbor tříd s externí školní psycholožkou
 • porady učitelů, připomínky k chování žáků
 • konzultace s rodiči
 • diskuze s peery, rozbor provedených peer programů
 • individuální pohovor se žáky
 • konzultace s výchovnou poradkyní na 1. i 2. st.
 • schránka důvěry

5.2 RCH v naší škole

V předchozích letech jsme se setkali na naší škole především s těmito typy rizikového chování:

 • nevhodné chování vůči spolužákům
 • šikana 1. – 2. stupně
 • neomluvené hodiny – nejčastěji způsobené rodiči a jejich podporou absencí dítěte ve škole
 • kyberšikana
 • vulgární vyjadřování
 • vandalismus na WC

Podle stupně závažnosti jednotlivé případy řešili třídní učitelé ve spolupráci s rodiči, výchovným poradcem a vedením školy, školním metodikem prevence a s dalšími odborníky (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, OSPOD, Středisko výchovné péče). Ve všech případech byli k řešení přizváni rodiče. Většina žáků naší školy se nechová rizikově, v předchozích letech nastalo vzhledem k počtu žáků a typu školy relativně málo větších problémů, i těmto problémům se pokusíme předejít.

5.3 Riziková místa ve školním prostředí

Rizikových míst ve škole pro výskyt nežádoucího chování u žáků je v naší škole několik:                                           

 • WC
 • třídy – prostor pro šikanu (psychická šikana, drobná fyzická šikana), kyberšikana (ačkoli žáci ve škole mají podle školního řádu povinnost mít telefony vypnuté)
 • chodby – převážně psychická šikana
 • vnější prostory školy – ze strany školy nekontrolovatelný prostor pro projevy RCH

V prostorách školy máme zabezpečen dobrý systém dozorů nad žáky ve všech rizikových prostorách (hlavně chodby, WC, třídy, šatny). Rozpis dozorů je umístěn na všech chodbách.

6 Cíle v PRCH

Prevence rizikového chování dětí v působnosti naší školy je zaměřena na:

6.1 Obecné, dlouhodobé cíle:

 • dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování
 • minimalizace projevů rizikového chování (zvyšování odolnosti žáků proti RCH, utváření dovednosti jak čelit negativním vlivům okolí, seznámení žáků se správními důsledky RCH)
 • systematická výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
 • vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy, podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností (výchova členů Peer programu)
 • vedení žáků k slušnému jednání, vzájemné komunikaci
 • začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky
 • zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence
 • zajištění vzdělávání školního metodika prevence, výchovného poradce i ostatních pedagogických pracovníků
 • aktivní spolupráce s rodiči žáků a snaha o vzájemnou spolupráci mezi rodinou a školou (zapojovat rodiče do aktivit školy, svolat mimořádné aktivy v případě potřeby s předáním informací a materiálů,…)
 • spolupráce s dalšími organizacemi podporujícími prevenci (PPP, OSPOD, PČR, sdružení KOTEC, Linka bezpečí aj.)
 • využívání různých příležitostí, forem a metod PP (např. besedy s odborníky, tematická divadelní a filmová představení, četba knih a časopisů s danou tematikou,…)

6.2Krátkodobé cíle pro školní rok 2017/18

 • zapojit do prevence šikany hlavně 6. – 7. ročník
 • proškolit sborovnu ve vedení třídnických hodin   – vlastními silami – realizuje ŠMP
 • vycházíme z metodiky třídnických hodin zpracované na http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/tridnicke_hodiny.pdf                                                                                    
 • zařazeny budou pravidelné třídnické hodiny 1krát za měsíc (častěji u tříd s výskytem RCH)
 • připomenutí varovných signálů, seznámení s postupy a riziky a zásadami při řešení šikany v rámci porady (realizuje preventivní tým)
 • posílení dohledu v rizikových místech jako jsou šatny, WC, vstupy do budovy v době přestávek mezi odpoledním vyučováním
 • sjednocovat výchovné úsilí pedagogických pracovníků zejména v oblasti záškoláctví, šikany a vandalismu – pravidelné měsíční výkazy RCH
 • nabídnout učitelům seznam literatury k dané problematice
 • zintenzivnit spolupráci s rodiči – vést pravidelné záznamy z jednání, předávat informace VP, ŠMP, řediteli školy, ujasnit si postupy                                                                                                                                             

Dále:

 • využít finanční dotace z Karlovarského kraje na stmelovací kurzy
 • realizovat primárně preventivní program v 7. roč. proti šikaně a proti drogám v 8. ročnících
 • proškolení pedagogů – vyučujících VOZ  – v projektu Unplugged a Boys and Girls  
 • realizovat pro sborovnu v přípravném týdnu kurz Společná setkávání TU a žáků ve třídě
 • pracovat na spolupráci mezi vyučujícími 1. a 2. stupně pro usnadnění přechodu žáků na druhý stupeň
 • zkušební provoz školy ON-LINE – snižování absencí a snazší kontrola záškoláctví
 • seznámení pedagogů s novým MPP
 • pravidelné sociometrické šetření ve třídách, jednorázové dotazníky na výskyt šikany dle potřeby, či drogové problematiky – 8. – 9.r. aj.
 • posílení spolupráce se ŠMP z dalších sokolovských škol
 • zviditelnění funkcí ŠMP, školního psychologa a výchovného poradce (opětovné připomínání role školního poradenského pracoviště i při TS), vytvořit přehlednější nástěnku

7  Formy a metody k dosažení vytyčených cílů

7. 1 Primární prevence v rámci vyučovacích hodin

 • Na 1. stupni spočívá těžiště práce na třídním učiteli, který jednotlivá témata vhodně zařazuje do výuky vybraných předmětů a celkově působí na žáky svou osobností a příkladem.                                                 
 • Na 2. stupni je třeba koordinovat práci třídního učitele s vyučujícími předmětů, kterých se primární prevence nejvíce týká (VOZ, přírodopis, ČOZ)

Přehled témat primární prevence ve výuce

 1. ročník
 • Důležitá telefonní čísla, krizová centra
 • Bezpečná cesta do školy, správné přecházení
 • Dopravní výchova
 • Cvičné požární poplachy
 1. ročník
 • Náš domov, adresa, důležitá telefonní čísla
 • Škola a organizace školního života
 • Dopravní výchova
 • Já a  rodina - život a funkce rodiny, byt
 • Rodina, mezilidské vztahy - lidská činnost
 • Soužití lidí - zásady opatrnosti, vstřícnosti, úcty, slušnosti a ohleduplnosti
 • Práva a povinnosti žáků školy, základní práva dítěte
 • Péče o zdraví, zdravá výživa
 • Pomoc u drobných poranění
 • Osobní bezpečí
 • Linky důvěry, krizová centra
 • Krizové situace
 • Důležitá telefonní čísla
 • Dopravní výchova
 • Cvičné požární poplachy
 1. ročník
 • Domov - místo, kde žijeme (domov, rodina, škola, obec)
 • Škola - bezpečná cesta do školy, dopravní výchova
 • Rodina
 • Práce, hra, učení, cestování, nakupování, aj.
 • Mezilidské vztahy; soužití lidí, chování lidí
 • Poznávání druhých lidí, přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi
 • Práva a povinnosti žáků školy, základní práva lidí, dětí
 • Přivolání pomoci
 • Rodina a partnerství
 • Krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání, atd.)
 • Návykové látky a zdraví
 • Dopravní výchova – dopravní značky (tvarové a barevné rozdíly)
 • Situace mimořádného ohrožení, cvičné požární poplachy
 1. ročník
 • Péče o zdraví, zdravá výživa
 • Zdravý způsob života (výživa, odpočinek, pitný režim, spánek, pohyb)
 • Osobní bezpečí, bezpečné chování v krizových situacích, šikana
 • Situace hromadného ohrožení, cvičné požární poplachy
 • OČMU – Záchranný kruh
 • Návykové látky, odmítání návykových látek
 • Drobné úrazy a poranění, první pomoc
 1. ročník
 • Rozmnožování člověka a vývoj jedince; pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou;   základy lidské reprodukce
 • Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
 • Péče o zdraví, zdravá výživa; denní a pohybový režim
 • Osobní, intimní hygiena; duševní hygiena
 • Osobní bezpečí; bezpečné chování v rizikovém prostředí
 • Krizové situace (šikanování, týrání, sexuální zneužívání, atd.)
 • Osobní bezpečí, telefonní čísla, linky důvěry, krizová centra
 • Dopravní výchova
 • Prevence zneužívání návykových látek, odmítání; ochrana před nemocemi, HIV/AIDS (cesty přenosu)

6.- 9. ročník

 • Tolerance k národnostním menšinám
 • Domov – místo, kde žijeme
 • Média – hromadné sdělovací prostředky; masová kultura
 • Osobní bezpečí – zneužívání návykových látek
 • Komunikace mezi vrstevníky; negativní vlivy při komunikaci
 • Člověk v sociálních vztazích; vztahy mezi lidmi – tolerance
 • Xenofobie, rasismus, náboženská nesnášenlivost; zásady lidského soužití
 • Práva a povinnosti
 • Psychické procesy a stavy; osobnost
 • Denní režim
 • Volný čas; práce a volný čas; hra, učení, cestování, nakupování
 • Osobní rozvoj
 • Zdravá výživa; jídelníček
 • Majetek a vlastnictví
 • Sociální dávky
 • Školní řád
 • Lidská práva
 • Právní systém ČR; trestní právo; právo v Evropě
 • Domov
 • Rodina a život v rodině; tradice
 • Společenské chování; chování lidí, vlastnosti lidí
 • Rozdíly mezi lidmi, vzájemná pomoc, důvěra
 • Osobní, intimní hygiena; péče o zdraví
 • Osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí

7.2Primární prevence ve spolupráci s dalšími organizacemi

V jednotlivých ročnících jsou vybraná témata primární prevence doplněna besedami, přednáškami a projekty s odborníky na danou tématiku.

Jméno Organizace Telefon E-mail
Mgr. Bc. Hana Procházková Městská policie Sokolov

359 808 275

777 025 622

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Mgr. Želivská Metodik prevence v PPP Sokolov 731 194 413 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Monika Podlahová MP Education, s.r.o. 777 649 901 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ivana Šircová Projekt Odyssea 777 084 246 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří Stupka, DiS SZÚ   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poncová Linka bezpečí 725 807 737 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
lektor pro Karlovarský kraj Renata Přibysová Zdravá pětka 607 837 703

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.

Okresní státní zastupitelství Sokolov

K. H. Borovského 42

356 29 Sokolov

352 329 111 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zapf Ladislav, Bc HZS Sokolov 950381197 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.3Nabídka sportovních a zájmových kroužků

Dostatečnou nabídkou různých vhodně zaměřených aktivit učíme žáky vhodně a účelně využívat volný čas, ukazujeme možnosti adekvátního řešení náročných životních situací, rozvíjíme sociální, psychické i fyzické schopnosti.

Zájmové kroužky 2017/2018 – viz http://2zs.sokolov.cz/

7.4 Meziročníková spolupráce žáků

Vhodnými aktivitami posilujeme pozitivní vztahy mezi žáky celé naší školy i mezi žáky a učiteli.

Viz příloha č.3 projekt Čteme společně – peer program

Projekt Záchranný kruh http://www.zachranny-kruh.cz/flash/ppp2011/

Projekt OČMU – ochrana člověka za mimořádných událostí

7.5 Spolupráce s rodiči

Zabezpečíme informovanost rodičů o postojích školy k preventivní strategii (předání informací k šikaně na TS v listopadu). Poskytneme rodičům kontakty na organizace, zabývající se prevencí (viz příloha č. 4). Spolupracujeme s rodiči při řešení problémových situací. Snažíme se o zapojování rodičů do školních akcí – školní akademie, výlety, exkurze, zájmové kroužky.

8 Obecné metody a formy práce využívané v průběhu celého školního roku

 • diskuse, rozhovor, učíme se obhajovat svůj názor
 • přednášky a besedy s učiteli i přizvanými odborníky
 • výukové bloky v rámci vyučovacích hodin
 • metody ve výuce VOZ: hry na sebepoznání: situační hry, hraní rolí, trénování odmítání nabídky drog, párová a skupinová práce ve třídě, nácvik verbální a neverbální komunikace                                                                
 •  samostatné práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na dané téma, referáty, informace z tisku)
 • projekty na preventivní téma
 • dokumentární filmy s tématy prevence a následná reflexe
 • četba (literatura, internet, odborné časopisy), práce s textem – projekt Čteme společně
 • vytvoření vlastních pravidel žáků pro soužití ve třídě
 • volnočasové aktivity
 • školy v přírodě, školní výlety, zážitkové pobyty 
 • nabídka kulturních akcí
 • exkurze
 • Den otevřených dveří pro rodiče (duben)
 • zapojení do soutěží (výtvarné soutěže na téma: zdravá výživa, práva dítěte, boj proti AIDS…)
 • vedení absolventských prací u 9. ročníků (po přij. zkouškách na SŠ)
 • práce se žáky na třídnických hodinách (pravidelné vedení třídnických hodin a navozování atmosféry důvěry a přátelství v třídním kolektivu)
 • spolupráce se školním parlamentem
 • využívání schránky důvěry
 • informační nástěnky, webové stránky školy jako informační zdroj, informační letáčky na TS
 • dotazníková šetření
 • osobní konzultace
 • porady učitelů i mimořádné pedagogické rady

9 Přehled plánovaných konkrétních aktivit v oblasti primární prevence pro šk.rok 2017/2018

9.1 Plán primární prevence – 1. stupeň

  

Období Plánované akce Ročníky
Celoročně projekt Zdravé zuby 1. – 5. ročník  
  projekt Ajax 3. – 5. ročník  
  Notes strážníka Pavla 2. – 5. ročník
  výtvarné soutěže 1. – 5. ročník  
  sportovní soutěže 1. – 5. ročník  
  dopravní hřiště 4. – 5. ročník  
  projekt Záchranný kruh 1. – 5. ročník  
  návštěvy regionálního muzea 1. – 5. ročník  
  návštěvy Městské knihovny Sokolov 1. – 5. ročník  
Září projekt Den bez aut 1. – 5. ročník  
Září – leden plavecký výcvik 3. ročníky  
Říjen projekt Den české státnosti 4. ročníky
říjen – listopad sběr kaštanů 1. – 5. ročník  
Prosinec projekt Čertí den 1. – 5. ročník  
  vánoční besídky 1. – 5. ročník  
Prosinec – únor

beseda Na světě nejsi sám

Obsah: podpora individuality, zdravého sebevědomí žáků,

Zvládání negativních emocí, prevence SPJ, (šikana, agresivita, extrémismus), akceptace kulturní rozmanitosti, zodpovědnost vůči sobě samému i okolí

3. ročníky
 

beseda Z housenky motýlem (Obsah: období přechodu z dětství do dospívání - fyzické a psychické změny, zdravý růst = správná strava, změna vztahů s okolím - samostatnost, zodpovědnost;   naše intimita, jak se chováme - co je slušnost, vulgárnost)

4. ročníky
 

beseda Jsi on-line?

Obsah: výhody x nevýhody nových technologií s ohledem na vývoj dítěte a jeho zkušenosti;

 sociální sítě - nebezpeční virtuálního světa a "marketingových lákadel"; způsob získávání informací v online prostoru, online hry; zdravotní rizika v souvislosti s nadměrným používáním informační techniky

5. ročníky
  slavnostní zápis dětí do 1. Třídy  
únor – březen  recitační soutěž 2. – 5. ročník  
březen             konverzační soutěž v Aj 4. – 5. ročník  
  Matematický klokánek/ cvrček 2. – 5. ročník  
  projekt Zaječí školička 1. – 2. ročník  
  projekt Vynášení Moreny 1. – 5. ročník 
  velikonoční tradice 1. – 5. ročník 
březen – květen Školička pro předškoláky  
Duben soutěž s ekologickou tematikou 1. – 2. ročník  
  beseda Tonda Obal 3. – 5. ročník  
  spolupráce se školou v Německu, návštěva v ČR (dle možností) 4. ročníky       
Květen Matemat. oříšky pro žáky 4. ročníky       
  Hravě o Sokolově 5. ročníky
  Školní akademie 1. – 5. ročník 
  výchovný koncert ZUŠ 1. – 5. ročník 
Červen školní výlet, školy v přírodě 1. – 5. ročník 
  divadelní představení k MDD 1. – 5. ročník 

9.2 Plán primární prevence – 2. stupeň

Období Akce Zodpovídá Ročník
Září

Podrobné seznámení se školním řádem

Tvorba pravidel třídy

Základy první pomoci 

TU

Vyučující v úvodu předmětu svět práce

6. – 7. Ročník
  Návštěva Černošína p. uč. Marešová
 1. r.

Říjen

16. – 19. 10.

Stmelovací aktivity ve škole

Kurz přispívá k budování pozitivních vztahů a dobré atmosféry v třídním kolektivu skrze silné společné zážitky. Žáci zažijí atmosféru důvěry a spolupráce se spolužáky a mohou se poznat v reálných situacích.

Podrobné informace obdrží rodiče na informativní TS. – plán viz příloha č.5

TU, ŠMP, VP

6. ročník

 

Říjen Sběr kaštanů   Celoškolní akce
Říjen – prosinec Hrajeme si s odpady p.uč. Špicnerová, Mgr. Příplatová, Mgr. Beňadiková Celoškolní akce
     
 1.  
       
  Exkurze Černošín Mgr. Marešová  
Říjen – červen Čteme společně Vyučující ČJ s TU v jednotlivých třídách Celoškolní akce

Listopad

7. -8. 11.

Dvoudenní kurzy pro třídu proti šikaně (Kurz působí preventivně na sociální skupinu přítomných žáků a umožňuje změnu v dosavadní komunikaci a spolupráci třídy.) - plán viz příloha č.6

TU, ŠMP, Projekt Odyssea 7. ročníky
Listopad Neviditelná výstava a výstava Naše cesta Praha TU 8. ročník
20. – 22. 11. Kurz prevence závislostí – celodenní program – viz příloha č.7 TU + Projekt Odyssea 8. ročníky
 

Komunikace mezi vrstevníky; negativní vlivy při komunikaci

Člověk v sociálních vztazích; vztahy mezi lidmi – tolerance

Vyučující VOZ 6. ročník
  Třídní schůzky TU s rodiči  
Listopad – květen Videa k protidrogové problematice s besedou ŠMP, vyučující VOZ 8. ročník
Listopad – březen Hrou proti drogám – interaktivní výukový program Vyučující VOZ 8. ročník
Listopad Burza hraček – charitativní akce Celoškolní akce Celoškolní akce
  Sociometrické šetření – Klima třídy – porovnání s předchozími výsledky Vyučující VOZ, ŠMP  
Prosinec - únor

Dospívám aneb život plný změn

Obsah: anatomie, ženské pohlavní orgány, hormony, puberta, vztahy,

menstruační cyklus, správné hygienické návyky

Vhodná životospráva

MP Education, s.r.o. Dívky 6. Ročníku
  Na startu mužnosti – chlapci – beseda MP – Education, s.r.o. Chlapci 6. Ročníku
  Jsi online? – beseda                         Obsah: vliv nových informačních technologií na sociální vztahy - plusy a mínusy konfrontace minulosti a současnosti, rizika sociálních sítí (kyberšikana, kyberstalking, sexting…) MP – Education, s.r.o. 7. ročník
  Čas proměn - dívky   7. ročník
  Na startu mužnosti – krok 2. – chlapci   7. ročník
. Já a moje já II. – beseda                  Obsah: rozvoj psychiky - rozčarování jak dětí, tak rodičů rodina a pocity - jak vyjít s rodiči, hledání svobody - hádky a vzpoura morální zásady? - experimenty - alkohol, oblékání, účesy, plachost přátelé a jejich vliv, sexualita - kdy poprvé, pohled rodičů…riziko / bezstarostnost, srážka s autoritou MP – Education, s.r.o. 8. ročník
12.12. Než začneš ­ - beseda                        Obsah: vznik a průběh onemocnění, způsob přenosu, rizikové faktory a chování, kdy a kam na testy, kde hledat pomoc, situace v ČR a ve světě, příběhy HIV pozitivních,HIV a homosexuální orientace MP – Education, s.r.o. 9. ročník
  Vánoční besídky TU Celoškolní akce
 

Trestní právo – beseda

MUDr. M.Tomeš, Mgr. Šišková 9. ročník
  Návštěva okresního soudu, setkání se soudci, role senátu Mgr. Šišková 9. ročník
  Lyžařský výcvik Mgr. Grech 8. ročník
Leden – květen Boys and Girls Vyučující VOZ 9. ročník
Únor Besedy Městské policie – Naše bezpečí Městská policie – Bc. Procházková 6. ročník
  Beseda  – Drogově závislí   8. ročník
  Návštěva partnerské školy v Saalfeldu   Vybrané ročníky
Březen – květen Školička pro budoucí prvňáčky   Předškoláci + 8. -9. Ročník
Březen Práce s The Web We Want – vybrané kapitoly  - pokračuje do června Vyučující informatiky 6. ročník
  Projekt: Společenské chování; chování lidí, vlastnosti lidí – hraní scének Vyučující Svět práce 6.- 7. ročník
Duben Den Země DDM 2. stupeň
  Vynášení morény   Celoškolní akce
  Den otevřených dveří   Celoškolní akce
  Třídní schůzky   TU s rodiči
  Planeta Země – vzdělávací program   Celoškolní akce
Květen Projektový den – environmentální přírodovědné exkurze Mgr. Marešová 8. ročník
  Hravě o Sokolově   Celoškolní akce
  Záchranný kruh TU Celoškolní projekt
  Školy v přírodě TU Podle zájmu
Červen Školní výlety TU Podle zájmu
Červen OČMU Mgr. Měřínská Celoškolní projekt
  Slavnostní rozloučení s 9. ročníky TU 9. ročníků  

Další podpůrné aktivity: průběžně

 • zpracování sociometrických šetření ve třídách www.proskoly.cz, což je podrobná analýza sociálního klimatu a výskytu rizikového chování ve všech zapojených třídách. Výsledky šetření umožní učiteli seznámit se se třídou, kterou nezná, přebírá ji po jiných apod. Na základě výsledků šetření může také učitel žáky více zainteresovat do vztahů ve třídě, ke škole, spolužákům. Třídní učitel obdrží profil dané třídy, což mu umožní cíleně zaměřit práci s celým třídním kolektivem.
 • Zpracování dotazníkového šetření ohledně výskytu šikany, drogové problematiky, aj. podle potřeby
 • projekt Hravě žij zdravě, Zdravá pětka
 • Hrou proti drogám – interaktivní výukový program, projekt obsahuje 71 dotazníků, testů, her, kvízů, křížovek..., jejichž cílem je seznámit děti a dospívající zábavným a velmi efektivním způsobem s problematikou drog a ostatními sociálně patologickými jevy.
 • kulturní představení dle aktuální nabídky
 • soutěže: olympiády, recitační soutěže, konverzační soutěže, Mladý Démosthenes, Pythagoriády, Matematický klokánek, Recyklohraní, Hravě o Sokolově, Den Země  aj.
 • spolupráce se zařízením pro děti a mládež „Půda“
 • Pilotní projekt Bezpečné město Sokolov (ve spolupráci s MP Sokolov)  by měl zajistit větší míru bezpečnosti našich dětí a učitelů a měl by zajišťovat následující služby:
  1. Monitorování prostranství před školami kamerovým systémem.

2. Elektronický docházkový systém pro žáky (každé dítě se přiděleným čipem zaregistruje při příchodu a odchodu ze školy. O absenci je možné informovat rodiče.


Poznámky:

V letošním roce bohužel nefunguje tzv. dohledová služba, která dohlížela každý den v době na bezpečnost dětí, znesnadňuje nám tak monitoring případného vstupu neoprávněné osoby do školy.
TU získali brožuru "Co dělat když" -  návody, jak postupovat v případě nebezpečných situací. Do školy byly dodány i karty s  postupy při reálném nebezpečí ve škole (střelec, požár atd.)

10 Řešení přestupků

Školní řád vymezuje dále i pravidla chování ve škole i zacházení se školním zařízením. Žáci jsou se školním řádem seznámeni 2. září a dále i v průběhu školního roku. Rodiče žáků jsou s ním písemnou formou seznámeni prostřednictvím žákovských knížek.

U žáků s výchovnými problémy je přistoupeno k následujícím opatřením:

 • individuální pohovor se žákem
 • podle zjištěných informací následuje spolupráce s rodinou, popř. doporučení kontaktu s odborníky
 • šetření přestupku preventivním týmem, zvolení trestu (u závažnějších přestupků může být udělen až po projednání pedagogickou radou)
 • v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
 • v závažnějších případech oznámení věci policii, sociálnímu odboru
 • další postupy školy: např. vedení sešitu přestupků v souvislosti s RCH 
 • následná péče o provinilé žáky, případně jejich oběti

11 Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence ve školním roce 2017/2018

 • pro všechny pedagogy: dle aktuální nabídky NIDV

12 Financování

Finanční příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti PRCH u dětí a mládeže činí v letošním roce pouze 46 500,- Kč. Škola se spolupodílí částkou 3 352,80,-Kč (pronájem prostor) + 1 500,- (dopravné).

Název programu Cílová skupina pro žádost Deadline pro odevzdání žádosti Kontaktní osoba
Stmelovací kurzy 6. roč., nově vzniklé kolektivy, noví TU 28. 2. 2017 Mgr. Cíchová

Dalším zdrojem financí bývá částka z fondu SRPDŠ -  na základě rozpočtu pro prevenci RCH by tato částka měla  být odsouhlasena zástupci tříd ve spolupráci s ředitelem školy.                                                                                                                   Nejvýznamnější podporu poskytuje MÚ v celkové hodnotě 60 000,-, což nám umožňuje uskutečňovat primární programy a besedy min. jednou v ročníku zdarma.  

Významnou pomocí je v oblasti PP MP Sokolov s příspěvkem na projekt Podané ruce. Žádost o podporu má na starost VP Mgr. Šišková, předpokládaná částka je 10 000,- Kč na aktivitu v rámci prevence šikany.                                                                                                                                             Ostatní akce PP hradí rodiče žáků. Tyto plánované akce a výdaje bývají předjednány na TS.