Ekologické aktivity

Aktivity v oblasti EVVO v průběhu školního roku 2019/ 2020

Medový den

Ve čtvrtek 17. října 2019 dopoledne se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili výstavy Medový den v MDK Sokolov. Pro žáky zde byla připravena beseda o životě a užitku včel, také si mohli vyzkoušet včelařský oblek a seznámili se s tím, co včelař k péči o včely potřebuje. Pro šikovné žáky, kteří v kvízu o životě včel znali správnou odpověď, byla připravena sladká odměna. Žáky také velice bavila ochutnávka různých druhů medu, zdobení perníčků a výroba svíček ze včelího vosku. Akce byla velmi zajímavá a dětem se výstava velice líbila.

21  22

23  24

25  26

27  28

Černošín 2019

Žáci šestých ročníků se jako každý rok vydali na exkurzi do Školícího centra Černošín. V pondělí 30. 9. 2019 vyjely třídy 6. B a 6. A, o den později, tj. 1. 10., se zúčastnila třída 6. C. Žáci se seznámili se základy recyklace, prohlédli si třídící linku i skládku nerecyklovatelného materiálu a zjistili, co vše se může z recyklovaných materiálů vyrobit.

čern1 19

čern2 19  čern3 19

čern4 19

čern5 19

čern6 19

21. září 2019 - Den bez aut

V pátek 21. září 2019 si žáci 1. stupně opět připomněli význam Evropského dne bez aut, připomněli si smysl a důležitost ochrany životního prostředí pro každého z nás - a tedy i to, že pro zlepšení dopravní situace mohou také něco udělat.

dba1 19  dba2 19  dba3 19

dba4 19  dba5 19

12. září 2019

Dnes se všichni žáci naší školy zúčastnili akce Dravci. Seznámili se s mnoha zástupci a také mohli vidět tyto dravce v akci při lovu. Ti, kteří správně odpověděli na dotazy, byli odměněni pěknými cenami. Akce byla zajímavá a přiblížila názorně žákům život dravců v přírodě.

thumbnail IMG 7560 thumbnail IMG 7562

thumbnail IMG 7569  thumbnail IMG 7580

 


Aktivity v oblasti EVVO v průběhu školního roku 2018/ 2019

Červen 2019

V rámci environmentální výchovy se ve středu 5. června zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků besedy Duhový svět Popelničky Jáji. Děti se naučily rozeznávat jednotlivé druhy odpadu a jejich správné zatřídění. Také se seznámily s tím, co se z recyklovaného odpadu vyrábí. Výuka probíhala interaktivním způsobem, děti se výuky aktivně účastnily a vyzkoušely si odpady z domácnosti roztřídit do správných kontejnerů. Beseda proběhla v malé tělocvičně naší školy.

20190605 092231000 iOS  20190605 182536000 iOS

20190605 182535000 iOS   20190605 092233000 iOS

20190605 092233000 iOS

Květen 2019

V květnu jsme splnili poslední úkol Recyklohraní a vytvořili jsme hru DOMINO. Při její výrobě jsme si povídali o využití starých elektrospotřebičů a zužitkovali jsme staré reklamní letáky. Na závěr jsme si hru zahráli, moc se nám povedla a pobavili jsme se.

Domino2  Domino1  Domino3

Domino4  Domino5

17. května Den prázdných tříd (akce žákovského parlamentu)

Akce Den prázdných tříd využili žáci naší školy k tomu, aby výuka probíhala v jiných prostorách než je jejich třída. Žáci 3. B využili tento den k výuce v prostoru za řekou.

20190517 083133911 iOS  20190517 062657271 iOS

20190517 083702357 iOS  20190517 085254420 iOS

20190517 091436659 iOS  20190517 083914653 iOS

7. května - projektový den žáků 8. ročníků

Každý rok žáci osmých ročníků se zúčastní projektvého dne, kde pod vedením učitelů plní úkoly z předmětů Př, Z, Ch a Fy. Úkoly se týkají aktuálních temat, jako např. invazivní rostliny, účinky léčivých bylin, chráněné rostliny, rekultivace, filtrace vody a vlastnosti vody.

2019 EV1  2019 EV2  2019 EV3

Březen 2019

V tomto měsíci jsme rovněž plnili další úkol Recyklohraní, tentokrát pod titulem S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra. Do soutěže byly zaslány práce za 1. i 2. stupeň.

Rýmování2  Rýmování3

Světový den vody - 22. března

Světový den vody si pod vedením své třídní p. učitelky Rundové připomněli žáci 5. B ve čtvrtek 21. března projektovým dnem, při kterém řešili různé badatelské a problémové úlohy.

voda1  voda2

voda3  voda4

voda5

Také žáci 2. stupně se zapojili k aktivitám připomínajícím tento den a přihlásili se do soutěže Voda pro všechny 2019, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR. Výstupem byly černobílé fotografie zabývající se touto problematikou. Do soutěže byly zaslány práce žákyň z 9. C Williamsové a Kastlové.

Vynášení Morany - zimy 20. března

Jaro2  Jaro3

Jaro4  Jaro5

Jaro7  Jaro9

Tradiční akcí Vynášení Morany (zimy) se žáci 1. stupně naší školy loučí se zimou. Letos tomu tak bude ve středu 20.března. Připomínáme si tak naše lidové tradice a zvyky.

Žáci se zimou symbolicky rozloučí figurou – Moranou - vyrobenou z přírodního materiálu, která bude vhozena do řeky Ohře. Doprovázet ji bude také množství malých třídních Moren, které pro tuto příležitost vyrobili. Organizaci zajišťuje p. uč. Petrová.

Morena2

Prosinec 2018

V předvánočním čase proběhlo na naší škole mnoho akcí. Např. návštěvy muzea, vánoční koncerty pod vedením p. uč. Mokré, Vánoční jarmark na dvoře školy, do kterého se zapojili všichni žáci i vyučující naší školy, předvánoční besídky v jednotlivých třídách. Žáci si připomněli české i zahraniční vánoční tradice.

Jarmark5

Jarmark3  Jarmark4

Jarmark1    Jarmark2

Od 26. listopadu do 30. listopadu proběhla na škole Burza hraček, jejích výtěžek byl věnován na charitativní účely. Organizaci zajišťovala p. uč. Měřínská.

Listopad 2018

Plníme první úkol RECYKLOHRANÍ – Reklama na třídění baterií a elektrozařízení

Cílem tohoto úkolu bylo zapojit žáky do propagace třídění a recyklace elektrozařízení a baterií. Při tvorbě s využitím různých výtvarných technik žáci vytvořili plakáty, které podpoří sběr baterií a elektrospotřebičů ve škole. Prostřednictvím tohoto úkolu děti přebírají iniciativu a samy budou recyklaci baterií a elektroodpadu podporovat. Ve svých třídách si pak vylepí hotové plakáty s propagací sběru. Všechny práce byly velice zdařilé a všem dětem děkujeme za jejich vyhotovení. Náhledy prací našich žáků zveřejníme až po ukončení termínu odevzdání. N. B.

Související obrázek

Tonda Obal na cestách opět u nás na škole

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2018 na naší škole proběhly besedy Tonda Obal na cestách. Žáci si hravou formou ověřili své znalosti o třídění odpadů. Také se seznámili s tím, jak se jednotlivé suroviny recyklují. Měli možnost pozorovat a prozkoumat, jak vypadají tyto materiály v jednotlivých fázích zpracování. Besedy se zúčastnili žáci 3., 4., 5., 6. ročníků a třídy 2. B. Beseda byla pro žáky zajímavá a přínosná. Organizaci zajistila N. Beňadiková.

         Tonda Obal 1      Tonda Obal 2

         Tonda Obal 4    Tonda Obal 5Výsledek obrázku pro tonda obal

 

Pokračuje sběr starého papíru a víček - vždy v úterý a ve čtvrtek ráno ve vestibulu u ŠD.

Říjen 2018

Poslední říjnový den se uzavřel sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka. Celkem nasbíráno 4296,5 kg, zapojilo se 106 žáků, průměr 40,53 kg na žáka.:-)

kaštany

Černošín 2018 - exkurze

Ve dnech 1. a 2. 10. 2018 navštívili žáci 6. ročníků ekologickou třídírnu odpadů v Černošíně. Seznámili se s likvidací tříděného odpadu. Předměty se rozdělují podle materiálu, vytříděné složky se lisují a dále zpracovávají.

Exkurze začala odborným výkladem, následoval krátký film zaměřený na tuto tematiku a krátká vycházka do terénu.Zpracovala J. Marešová.

         cern1  cern3  cern2

Září 2018

Den bez aut

Dne 21. září jsme si ve škole připomněli, že 22. září je vyhlášen jako Evropský den bez aut. Žáci 1.stupně vlastním pozorováním zjišťovali počet projíždějících aut v okolí školy. Řešili jednoduché problémy týkající se dopravy aSouvisející obrázek ověřovali si správnost svých řešení. Součástí těchto činností byla také dopravní výchova při teoretických i praktických činnostech. Žáci prvních tříd se pak v rámci praktických dovedností učili pod vedením podpraporčíka Jany Mertlové bezpečně přecházet komunikaci u naší školy. Jiné třídy při pozorování dopravy v okolí školy vyhledávaly místa s největšími riziky pro chodce. Cílem tohoto krátkodobého projektu bylo upozornit žáky na tento den, ukázat smysl a důležitost ochrany životního prostředí pro každého z nás - a tedy i to, že pro zlepšení dopravní situace mohou také něco udělat. V rámci činností probíhajících ve třídách se žáci učili rozdíly mezi ekologicky výhodnější a ekologicky a ekonomicky nevýhodnějšími způsoby dopravy, vymýšleli alternativní způsoby dopravy. Při výtvarné výchově žáci vymýšleli plakáty, které na problematiku dopravy a na Den bez aut upozorňují. N.B.

DBA11 2  DBA8

DBA7

DBA6  DBA5

DBA1  DBA4


Aktivity v oblasti EVVO v průběhu školního roku 2017/ 2018

BŘEZEN 2017

Vynášení zimy na Centrálce V první jarní den proběhlo naše tradiční rozloučení se zimou. Ve středu 21. 3. jsme se všichni sešli na dvoře školy a společně jsme  následovali  Moranu, vyrobenou z přírodního materiálu, na Most lásky, kde jsme zazpívali písničku Hřej sluníčko, hřej a Morana byla vhozena do řeky Ohře. Přejeme všem krásné jarní dny. Organizaci zajišťovala p. uč. Kerulová.

zima1  zima2   zima3

Poznáváme Evropskou unii Dne 1. března proběhla pro žáky 5. tříd beseda pod názvem Cestujeme po EU, která žákům přiblížila kulturu a život v jednotlivých evropských státech. Žáci se seznámili se státními symboly těchto zemí, s hlavními městy, se zvyky a tradicemi, významnými osobnostmi, s památkami.

Další beseda proběhla dne 13. března pro žáky 4. tříd na téma Velikonoce v EU. Žáci měli možnost podrobněji poznat velikonoční tradice v jednotlivých zemích Evropy. Obě besedy se dětem líbily a zajímavou formou rozšířily znalosti o státech Evropy. Besedy připravil p. Čermák z Eurocentra Karlovy Vary. Organizaci zajistila N. Beňadiková.

LISTOPAD, PROSINEC 2017

Vánoční jarmark proběhl odpoledne na dvoře školy dne 20. prosince. V nabídce bylo mnoho krásných výrobků našich žáků z celé školy. Na jarmark, na kterém vládla vánoční atmosféra, se přišlo podívat mnoho rodičů. Zpestřením byla vystoupení žáků školní družiny, pěveckého sboru naší školy, živý betlém a občerstvení. Výtěžek bude věnován na charitativní účely.

  14 2017  11 2017

Vánoční stromečky v klášteře sv. A. Paduánského. Na výrobě vánočních ozdob se podíleli žáci 1. a 2. stupně pod vedením p. uč. Petrové a p. uč. Špicnerové. Ozdobenými stromečky tak přispěli k zahájení vánočního kulturního programu města Sokolov a ke krásné vánoční atmosféře.

                                  fotostromek2                  006

Divadlní představení O čisté planetě proběhlo 30. listopadu a zúčastnili se jej žáci 3. a 4. ročníků. Zábavnou formou si připomněli zásady třídění odpadů a šetrného chování k okolí i přírodě.

Hrajeme si s odpady - Nejzdařilejší prostorové práce žáků naší školy soutěžily v krajské výtvarné soutěži Hrajeme si s odpady. V neustále větší konkurenci byla nejúspěšnější práce Cecilie recyklovaná. Její autorkou je V. Němečková z 8.B.

ŘÍJEN 2017

Beseda Cesta za snem s lidmi s handicapem, kteří i přes svůj hadicap dokazují úžasné věci, žijí své sny a umí si je plnit proběhla 24. října.

EV4 2017  EV5 2017

Plníme 1. úkol Recyklohraní

                V říjnu 2017 jsme na 1. i 2. stupni plnili 1. úkol, který se zaměřil na baterie a akumulátory Vydržím víc, posloužím déle.   

EV3 2017  EV1 2017 

 

EV2 2017

Recyklohraní logo  

 

 

Exkurze do Černošína

                Ve dnech 2. a 3. října 2017 se žáci 6. ročníků zúčastnili odborné exkurze na skládku a třídírnu odpadu v Černošíně. Prohlídka areálu včetně odborného výkladu trvala téměř 3 hodiny. Žáci se zde dozvěděli vše o průběhu skládkování. Od samotného založení až po její následnou rekultivaci.

                Veškeré procesy měli žáci možnost spatřit na vlastní oči. Žáci procházeli celým provozem třídírny odpadu a skládky. Zde měli možnost vidět dotřiďování separovaného odpadu (papíru, plastů), který se nadále vykupuje k dalšímu zpracování. Následně si žáci prošli naučnou stezkou, která prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného plynu vyráběna elektrická energie. Exkurze byla přínosná a žáci se přesvědčili o tom, že třídit odpad opravdu smysl má.

Cern1  Cern2  Cern3

ZÁŘÍ 2017

Jako každý rok probíhá i letos sběr kaštanů pro zvířátka v lesích - zapojte se i Vy.

V týdnu 22. 9. – 27. 9. 2017 proběhl projektový týden k Evropskému dni bez aut ve všech třídách prvního stupně. Tato tematika prolínala všemi vyučovacími dny a předměty od 1. do 5. ročníku ve všech třídách. Žáci si rozvíjeli vyjadřovací dovednosti, zabývali se vztahem člověk, jeho aktivity a vliv na přírodu a životní prostředí. Pro žáky byly připravené činnosti přispívající k rozvoji spolupráce mezi dětmi, k uvědomování si hodnot, k řešení složitých situací, k práci s informacemi na internetu a ze sdělovacích prostředků a k mnoha dalším dovednostem a schopnostem. Výstupem jsou zpracované pracovní listy, plakáty a další obrazový materiál.N. B.

Projekt voda - dne 28.9. se žáci třídy 8.B zúčastnili projektu Voda. Ve fiktivní chemické laboratoři pod vedením zkušených lektorek se žáci prakticky seznamovali s vlastnostmi vody, novými pojmy, látkami, pokusy.

Máme vítězství v Karlovarském kraji!

                V rámci 4. úkolu v loňském šk. roce byla za naši školu zaslána videoukázka žáka Jana Kukala z 9. B. Toto krátké video zaměřené na třídění odpadů se umístilo na nádherném 1. místě v kraji. Honzovi za to moc děkujeme a gratulujeme k vítězství. Také pro své spolužáky vyhrál besedu Cesta za snem s lidmi s handicapem, kteří i přes svůj hadicap dokazují úžasné věci, žijí své sny a umí si je plnit. Beseda proběhne 24. října.Výsledek obrázku pro medaile 1. místo


Aktivity v oblasti EVVO v průběhu školního roku 2016/ 2017

- pravidelně vedeme žáky k třídění vzniklého školního odpadu, sběru vybitých baterií do boxů v přízemí školy, sbíráme a zasíláme prázdné tonery k ekologickému zpracování, recyklaciRecyklohraní logo

Aktivity probíhající v ŠD viz stránky ŠD naší školy.


Květen
Žáci 4. B navštívili výstavu v sokolovském muzeu Jak semena putují krajinou, kde se blíže seznámili s přenosem semen v přírodě a jejich dělením. Součástí výstavy byly rovněž interaktivní činnosti k tomuto tematu. Na konci měsíce se vydali na exkurzi do Hornického muzea v Krásně, kde se seznámili s těžbou v okolí Krásna a na Sokolovsku vůbec a vlivu těžby na krajinu.
 
Žáci 3. ročníků byli na exkurzi ve štole a v Muzeu v Jáchymově. Prošli si šlotu a seznámili se s potupem těžby a zpracování uranu a vlivem této těžby na krajinu.
 
V květnu jsme splnili poslední úkol Recyklohraní Tajemství červené krabičky, který byl zaměřen na sběr malých elektrospotřebičů a jejich recyklaci. Žáci druhého stupně k tomuto tematu natočili krátkou videoprojeci.
 
Centralka2  Centralka4
 
Dne 18.5. 2017 plnili  žáci 8.ročníků úkoly z oblasti environmentální výchovy:
       1. Ekosystémy 
       2. Základní podmínky života
       3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí
       4. Vztah člověka k prostředí
 Žáci vyhledávali a třídili informace a na základě jejich pochopení propojili  teoretické poznatky se situacemi
v praktickém životě.
 
projekt1  projekt2
projekt3

Duben

V letošním školním roce žáci malovali obrázky na téma Hmyzí úlet.Výtvarné práce, malované různými technikami, se jim velmi podařily. V celkovém hodnocení byli naši žáci velmi úspěšní, viz hlavní stránky.

Dne 7. dubna 2017 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje Karlovarského kraje 3. stupně.

skola udrz. rozvoje KVK 1 2

Březen

Dne 6. března proběhl tradiční sběr víček od PET lahví.

Akce Vynášení Moreny proběhla dne 20. března. V tento den se žáci 1. stupně definitivně rozloučili se zimou a připomněli si jednu z našich dávných tradic, viz hlavní stránka.

Filmové představeni Planeta Země se konalo 28. března. Tentokrát jsme s moderátory navštívili Brazílii, žáci se seznámili se životem lidí ve velkých městech i v pralese a poznali přírodní zajímavosti tohoto státu a kontinentu. Představení se zúčastnili žáci 4. - 9. ročníků naší školy.

Mezinárodní filmový festival EKOTOPFILM navštívili žáci 4. a 5. tříd 29. března. Blíže se sznámili s recyklací baterií, získali drobné odměny v soutěžích na dané téma a zhlédli dokumentární filmy zabývající se problematikou životního prostředí.

Na konci března jsme zaslali výtvarné práce našich žáků na soutěž, kterou pod názvem Hmyzí úlet vyhlásil ke Dni Země DDM v Sokolově.

Únor

Dne 23. února dopoledne proběhla na naší škole beseda pro žáky 3., 4. a 5. tříd Recyklace hrou. Žáci si zopakovali a upevnili při praktických činnostech své dovednosti v oblasti třídění odpadů. Organizaci zajistila N. Beňadiková. N. B.

RECYK.2  RECYK1

RECYK3  RECYK4

RECYK5

Leden

V lednu jsme v rámci zapojení do projektu RECYKLOHRANÍ splnili úkol Staň se tiskařem aneb dostaň písmo na papír! N.B.

P1160002  P1160004  P1270013

Prosinec

První týden v prosinci již tradičně proběhla vánoční burza hraček. Letošní rok se podařilo vybrat rekordních 18 700 korun. Přispíváme nadaci Dobrý anděl a snažíme se pomoci dětem z našeho regionu. Část peněz se věnovalo na nákup drobných dárků pro seniory v Domově ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, s nímž dlouhodobě spolupracujeme. Organizaci zajišťovala p. uč. Měřínská.

Rovněž se naši žáci pod vedením p. uč. Korbelové a Špicnerové zapojili do tradiční přehlídky vánočních stromků jednotlivých škol, která proběhla v klášteře sv. Antonína Paduánského. Výstava trvala celý prosinec.

12. prosince proběhla pro žáky beseda na téma Vánoce v EU, při které se žáci seznámili s tradicemi jednotlivých států Evropy. Organizaci zajišťovala p. uč. Beňadiková.

Dne 21. prosince proběhly na dvoře vánoční trhy. Rodiče a veřejnost zde měli možnost zakoupit si předměty, které převážně vyrobili žáci naší školy. Atmosféru zpříjemnilo pásmo koled zazpívaných malým sborem našich žáků pod vedením p. uč. Moukré. K dispozici bylo občerstvení s teplým čajem a koláčem. Výtěžek z prodeje byl krásných osm tisíc korun, které žákovský parlament předal hned ve čtvrtek mamince nemocného chlapečka ze Svatavy. Organizaci zajišťovala p. uč. Sieberová, Pisárová a žákovský parlament, foto N. Beňadiková.

 Trhy1

  Trhy2  Trhy3

Výtvarná soutěž 2016 - projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. Plníme dětské sny - mladší žáci tvořili vánoční ozdoby, starší žáci vyráběli betlém. V mladší kategorii (1. – 4. třída) se na 1. místě umístil Tomáš Mahdalík z 1. C s prací Sobík a v kategorii (5. – 9. třída) 1. místo obsadila Vendula Němečková ze 7.B s prací Narodil se. Vítězové si převzali diplom a dárky dne 12. 12. 2016 v Krajské knihovně v Karlových Varech. Organizaci zajišťovala p. uč. Špicnerová a Příplatová.

Dne 22. prosince se vydali žáci prvních tříd do muzea v zámečku na Výstavu hraček. Zde se seznámili s hračkami, se kterými si hrály děti dříve, některé hračky si mohly i vyzkoušet.

Jako již tradičně poslední den ve škole proběhly na třídách vánoční besídky.

Listopad

Dne 17. listopadu proběhl pro žáky 7. a 9. ročníků vzdělávací pořad Peru. Organizaci zajišťovala p. uč. Žáková.

Po dobu měsíce září a října probíhal na škole sběr kaštanů pro zvířátka v lese. Nejlepší sběrači byli odměněni drobným dárkem. Organizaci zajišťoval p. uč. Remta.

Říjen

Ve dnech 3. a 4. října proběhla exkurze žáků 6. tříd na skládku odpadů v Černošíně, aby se zde seznámili s provozem tohoto zařízení a současně se zamysleli nad tím, co mohou sami udělat pro to, aby bylo méně odpadu a více materiálů se recyklovalo. Organizaci zajišťovala p. uč. Marešová, foto Martin Piller.

skládka1  skládka2

Dne 14. října navštívili žáci IV. B muzeum v zámečku. Organizaci zajišťovala p. uč. Beňadiková.

Září

Dne 21. září se vydali žáci IV. B na exkurzi do Botanické zahrady v Bečově, aby zde strávili dopoledne plné činností v přírodě a ověřili si zde své teoretické znalosti v praxi. Organizaci zajišťovala p. uč. Beňadiková.

Žáci IV. C a III. A vyjeli na exkurzi na farmu Kozodoj ve Staré Roli, kde se seznámili s chovem domácích zvířat a vyzkoušeli si dovednosti spojené s životem na farmě. Organizaci zajišťovala p. uč. Žídková a Riplová.


Září 2015

Dne 22. 9. 2015 se žáci 3. A a 3. B vydali na exkurzi na farmu Kozodoj. Po krátkém úvodním přivítání jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina se vydala na prohlídku farmy. Téměř všechna domácí zvířata jsme si mohli pohladit a i nakrmit. Dětem se velmi líbily lamy, prasátko Piškot i ovce a kozy. Také se o nich žáci dověděli mnoho nových a zajímavých informací. Druhá skupina si vyzkoušela zpracování vlny. Vlnu si nejprve vyprali, pak učesali a na závěr si vyrobili vlněnou kuličku na památku. Oba naši průvodci na farmě se nám plně věnovali a dětem přiměřenou a zajímavou formou přiblížili život domácích zvířat i zpracování vlny. Na závěr si děti domů odnesly i malý dárek – krabičku na svačinku s hračkou. Výlet se všem moc líbil. N. B.

kozodoj1     kozodoj2

kozodoj3      kozodoj4

 

V týdnu 21. 9. – 25. 9. 2015 proběhl projektový týden k Evropskému dni bez aut ve všech třídách prvního stupně. Tato tematika prolínala všemi vyučovacími dny a předměty od 1. do 5. ročníku ve všech třídách. Žáci si rozvíjeli vyjadřovací dovednosti, zabývali se vztahem člověk, jeho aktivity a vliv na přírodu a životní prostředí. Pro žáky byly připravené činnosti přispívající k rozvoji spolupráce mezi dětmi, k uvědomování si hodnot, k řešení složitých situací, k práci s informacemi na internetu a ze sdělovacích prostředků a k mnoha dalším dovednostem a schopnostem. Výstupem jsou zpracované pracovní listy, plakáty a další obrazový materiál, který je součástí výzdoby na chodbě naší školy i ve třídách.N. B.


Aktivity v oblasti EVVO v průběhu školního roku 2014/ 2015

Duben 2015

V pátek 24. dubna jsme se zúčastnili velmi zajímavé přehlídky dravců. Žáci se o ptácích dověděli mnoho zajímavých informací, mohli si je dobře prohlédnout a také mohli pozorovat dravce při lovu a letu velmi zblízka. Celá přehlídka byla velmi profesionálně organizovaná a žáky zcela zaujala.

  Dravci1

Březen 2015:

Druhý úkol Světlo, jehož splnění dokončujeme právě v těchto dnech, vede žáky, aby se zamysleli nad zdroji světla. Mladší žáci zdroje světla ztvárnili výtvarně, nebo namalovat čtyři různé druhy světla. Starší žáci měli zachytit různé druhy světla fotoaparátem a bylo jen na nich, jak pojem světlo pochopí a ztvární. Jak se jim to všem povedlo, můžete posoudit sami. Do tohoto úkolu se zapojili z prvního stupně žáci 1. C, 3. C, 4. A, B, C, 5. B, C a z druhého stupně někteří žáci 8. a 9. ročníků: K. Černá z 9. A, M. Onak z 8. B a L. Vakešová z 9. B. Všem žákům, kteří se zapojili moc děkujeme a přejeme ještě mnoho tvůrčích nápadů. (N. B. 30. 3. 2015)

20. března jsme se opět společně rozloučili s letošní zimou a poslali ji po proudu řeky Ohře. Symbolické vynášení Moreny letos bylo o to víc magické, protože jsme mohli také pozorovat částečné zatmění Slunce. Den jsme si moc užili. Do akce se zapojili všichni žáci 1. stupně.

P3200005  P3200011

Leden 2015

Black out byl první úkol, do kterého jsme se zapojili a vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo, kdyby nastal velký výpadek proudu. Žáci tak zjistili, jak moc jsme na elektřině závislí. Menší děti připravovaly občerstvení z obrázků nebo modelíny. Starší žáci v dotazníkové části zjistili, kolik mají doma elektrospotřebičů a také si vyzkoušeli, zda-li by se uměli zabavit bez použití televize, počítače a dalších podobných zařízení. Na závěr žáci šestých a sedmých ročníků vyrobili pohoštění a snažili se, aby nemuseli použít žádný z elektrických pomocníků v kuchyňce. Na obrázcích je vidět, že se jim práce dařila a připravené občerstvení bylo nejen pěkné, ale i chutné. Všichni si jistě uvědomili, jak moc je v dnešní době elektřina důležitá a jak je důležité s ní šetřit.

Říjen 2014:

Exkurze do centra environmentální výchovy v Černošíně proběhla v pondělí 6. 10. 2014 a zúčastnili se jí žáci a žákyně tříd VI. A a VI.B. Na místě proběhla prohlídka zařízení třídící linky odpadů, kompostárny a skládky odpadů  s odborným výkladem.

Opět, stejně jako v minulých letech, proběhl na podzim sběr kaštanů pro zvířátka na zimu.

Září 2014:

Letos jsme se poprvé zapojili do projektu RECYKLOHRANÍ. Cílem tohoto projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her a praktických činností. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek.

 

Krátkodobý projekt Den bez aut proběhl na 1. stupni v týdnu od 15. září do 19. září. Zapojily se do něj pod vedením všechny děti a přiměřeně svému věku se zabývaly problémy vznikající s nadbytečnou dopravou v okolí školy. Opět vznikly velmi zajímavé plakáty, výtvarné práce, proběhly besedy ve třídách a žáci také pracovali na drobných úkolech z pracovních listů.

 

V rámci oslav 120. výročí založení školy byla před budovou školy 24. září 2014 slavnostně zasazena pamětní lípa, která bude oslavy tohoto výročí připomínat.